April 16th, 2011

LOT Announcements / events
Schultink lecture, LOT Summer School 2011 KU Leuven, Belgium, June 14 2011
LOT Summer School 2011: June 13-24 2011, La Foresta Conference Centre, Leuven, Belgium

Registration is open until May 13th.

For all information on regular courses, masterclasses and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2011_Summerschool_Leuven

Schultink Lecture
The Schultink lecture will be organised at the La Foresta Centre on Tuesday June 14th 8 pm. Speaker: Carlos Acuńa Farińa.
See this page for more info on linguist Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Schultink

abstract
AGREEMENT, ATTRACTION AND ARCHITECTURAL OPPORTUNISM

Following Franck, Lassi, Frauenfelder & Rizzi (2006), I assume that the different theories of agreement should connect to the way speakers err when they implement agreement operations. As an aberrant computation of the mind, attraction is interesting due to its frequency: 13% of complex NPs establish incorrect agreement with the verb in experiments in English (as in *the key to the cabinets are in the kitchen; Eberhard et al. 2005). This is what makes it a magnet for both linguistic and psycholinguistic research. Here I examine the main findings and models in the psycholinguistic literature, and how they relate to existing theories of agreement in grammar. It will be argued that agreement cannot be properly understood unless models incorporate an adequate measurement of the size of the morphological component of every language studied, as agreement operations are continuously sensitive to this. The general idea, that I extend from Berg (1998), and Acuńa-Farińa (2009) (but also Lorimor et al. 2008 and Foote & Bock, forthcoming), is that a strong morphosyntactic component blocks (instead of facilitates) semantic interference, and that languages opportunistically use more or less semantics in establishing agreement ties depending not only on morphological richness but also on the direction of encoding. Finally, other cases of architectural opportunism not involving agreement will be briefly reviewed.

We hope to see you all there!

Best regards, the organization
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Uitslag T9-wedstrijd
www.kennislink.nl/publicaties/de-dirty-mind-van-ons-mobieltje


Taalkenmerken niet universeel, maar familiair
www.kennislink.nl/publicaties/taalkenmerken-niet-universeel-maar-familiair
Lectures / talks / Colloquia
Discourse op Dinsdag by Ronny Boogaart, Utrecht University, April 19 2011
Date & time: 19 April, 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Drift 23, Room 104


Ronny Boogaart
(Leiden University)

How conditionals are different from causals

It is well known that conditional constructions may express conditional relations in different domains, such as the content domain (1), the speech act domain (2) and the epistemic domain (3) (Dancygier & Sweetser 2005).

(1) If it rains, the match will be cancelled
(2) If you need any help: my name is Ann
(3) If the lights are on, they must be home

The different uses of if in (1)-(3) clearly parallel those of causal connectors and may likewise be described in terms of categorization of relationships between events, with the different categories corresponding to different degrees of subjectivity (e.g. Sanders & Sweetser 2009). In fact, the connection between p and q in a conditional construction (if p, then q) is often of a causal nature as well: in (1), the match will obviously be cancelled because of the rain and the ‘pragmatic’ use of if in (2) and (3) may be compared, for instance, to that of the Dutch causal connector want.
However, by focusing on the different kinds of relationships between p and q, a crucial aspect of conditionals is neglected, namely their argumentative function in discourse: conditional constructions typically function as a premise for a conclusion, which may be presented in the surrounding discourse but may also be implicit. In my talk, I will illustrate the role of this ‘intersubjective’ dimension by discussing different conditional constructions of Dutch, focusing on ‘insubordination’ with als (‘if’). The argumentative function of these constructions will be defined in terms of speech act theory as well as Verhagen’s (2005) notion of ‘argumentative orientation’.

Dancygier, Barbara & Eve Sweetser (2005). Mental Spaces in Grammar. Conditional constructions. Cambridge: CUP.
Sanders, Ted & Eve Sweetser (eds.) (2009). Causal Categories in Discourse and Cognition. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Verhagen, A. (2005). Constructions of Intersubjectivity. Discourse, Syntax, and Cognition. Oxford: Oxford University Press.

-----
The Discourse op Dinsdag discussion group is intended for researchers working on discourse from a language use perspective, and offers a platform to discuss their work (in progress). For more information check our website www.let.uu.nl/vici.

Kind regards,
The organizers:
Anneloes Canestrelli,
Pim Mak,
Ingrid Persoon,
Ted Sanders,
Rosie van Veen.
Languages in Contact Colloquium Series, Radboud University, April 26 2011
www.ru.nl/linc


When: Tuesday 26 April, 11.00-12.30

Where: Radboud University Nijmegen, Erasmus building, room 2.18


Speaker: Katja Hannss, (Universitaet Konstanz, Radboud University)


Topic: "Reduplication strategies in Andean Languages"
Kiliaanlezing 2011, Jozef van Loon (Universiteit Antwerpen), April 27 2011
De etymologische databank bij het Toponymisch Woordenboek: nieuwe inzichten

Op woensdag 27 april 2011, in de sterfmaand van Cornelis Kiliaan (1529-1607), zal de jaarlijkse Kiliaanlezing worden gehouden, die tot doel heeft een bepaald onderwerp uit de historische taalkunde aan een breed publiek te presenteren. De lezing vindt dit jaar plaats in het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met een borrel.

Prof. dr. Jozef Van Loon (1945) is emeritus hoogleraar Duits en Nederlands aan de Universiteit Antwerpen en auteur van onder meer "Historische fonologie van het Nederlands" (1986), "Ontstaansgeschiedenis van het begrip Stad" (2000) en "Principles of Historical Morphology" (2005). Hij zal vertellen over zijn vervolgproject op het bekende Toponymisch Woordenboek (TW) van Maurits Gysseling. Dit woordenboek staat sedert 2007 geheel doorzoekbaar op het internet (www.wulfila.be/tw). Gysselings etymologieėn werden echter bewust niet in die databank opgenomen. Ze zijn niet volledig, er is geen literatuurstudie verricht en Gysseling zelf vond ze ook niet essentieel voor zijn woordenboek. Wel was het bij de makers van de databank van meet af aan de bedoeling een tweede databank te maken waarmee het TW ook etymologisch kon worden ontsloten.
Die werkzaamheden leverden ondertussen allerlei nieuwe etymologische inzichten op. Meestal brengen die "slechts" nieuwe informatie bij over lokale geschiedenis of afzonderlijke taalverschijnselen, zoals in het geval van namen als Arnemuiden, Duras of Valkenburg, maar niet zelden levert de nieuwe etymologie ook "spectaculairder" resultaten op die een nieuw licht werpen op onze vroegste vaderlandse geschiedenis, zoals in het geval van Brugge, Antwerpen, Oudenburg, Dorestat, of de Caesariaanse stamnamen Geidumni en Caerosi. Van Loon zal uiteenzetten hoe een concrete etymologie kan leiden tot nieuwe inzichten in de middeleeuwse landschaps- en cultuurgeschiedenis.

Het adres van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is Matthias de Vrieshof 3 te Leiden. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op www.inl.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Balkenende <balkenende(removeme)benik.nl>
secretaris Kiliaanstichting
Workshops / Conferences / Symposia
Update Studiedag Meertaligheid, WAP & Anéla, Universiteit Utrecht, 20 April 2011
MEERTALIGHEIDSBELEID, NAAR EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Meertaligheid is niet alleen een hot topic in het politieke en maatschappelijke debat, het staat ook hoog op de taalwetenschappelijke onderzoeksagenda. Op 20 april komen in Utrecht onderzoekers, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen bij elkaar om beleidsadviezen en een onderzoeksagenda rond meertaligheid te formuleren.
De studiedag over meertaligheidsbeleid spitst zich toe op drie hete hangijzers: (1) tweedetaalontwikkeling en tweetalig onderwijs; (2) taalbeleid en referentieniveaus en (3) toegang tot Nederland en inburgering. Onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk treden daarbij met elkaar in discussie. Op het eind van de dag worden de inzichten bij elkaar gebracht.
In de stroom tweedetaalontwikkeling en tweetalig onderwijs komen vragen aan bod als:
• hoe kan het talenonderwijs op scholen verbeterd worden?
• hoe vroeg moet men er mee beginnen?
• hoe kun je omgaan met de soms zeer diverse taalachtergronden van leerlingen?

In de stroom taalbeleid en referentieniveaus buigen we ons over de praktijk (uitvoering?) van de wet ‘Referentieniveaus taal en rekenen’, die sinds 1 augustus 2010 van kracht is. Daarin wordt vastgelegd wat leerlingen op het eind van de verschillende onderwijsniveaus moeten kunnen en kennen op het gebied van de Nederlandse taal. We buigen ons over vragen als:
• zijn deze niveaus daadwerkelijk haalbaar?
• hoe kun je meten of de leerlingen het gewenste niveau halen?
• hoe staan leerkrachten tegenover deze referentieniveaus?

In de stroom toegang tot Nederland en inburgering worden de talige inburgeringseisen kritisch bekeken. Daarbij komen o.a. de volgende aspecten aan bod:
• wat is de ideologie achter deze inburgeringseisen?
• wat is de invloed van dergelijke toetsen op de toegangspraktijk?
• hoe kan het inburgeringsbeleid verbeterd worden?
Prof. dr. Koen Jaspaert (voormalig algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie) opent de dag met de lezing Taalbeleid en –onderzoek: schijnhuwelijk, verstandshuwelijk, of toch maar een LAT-relatie?
De organisatie van deze studiedag is in handen van het Werkverband Amsterdamse Psychologen (WAP) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla).

De studiedag vindt plaats op woensdag 20 april 2011, van 10 tot 17u in de gebouwen van de Universiteit Utrecht aan Drift 21, Utrecht.
Voorlichtingsbijeenkomst Begrijpelijke Taal, NWO, Utrecht, 21 April 2011
Donderdag 21 april: 12 – 17 uur, Locatie: Utrecht, Drift 21

programma

Op donderdag 21 april 2011 zal er in Utrecht een bijeenkomst plaatsvinden in het kader van het nieuwe NWO- en ZonMW-programma Begrijpelijke Taal. Fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie. Dit interdisciplinaire programma heeft tot doel bestaande expertise op het gebied van effectieve communicatie, en de fundamenten die daaraan ten grondslag liggen, te bundelen en te vergroten. Bovendien heeft het programma de ambitie om de wetenschappelijke expertise op dit terrein beter beschikbaar te maken.

Het Begrijpelijke Taal programma is vorig jaar opgestart met twee kortlopende verkenningsstudies. Een daarvan heeft tot doel een overzicht beschikbaar te maken van bestaande kennis en tools, en de tweede is een toekomstverkenning naar de gevolgen van digitalisering van communicatie. De eerste resultaten van deze verkenningen zullen op 21 april gepresenteerd worden.

Tijdens de bijeenkomst op 21 april 2011 zal ook de informele lancering plaatsvinden voor de call for proposals, die naar verwachting op 1 mei 2011 gepubliceerd gaat worden (deadline 1 september 2011). Bovendien zal er alle gelegenheid zijn voor netwerken en het informeel bespreken en uitwerken van projectideeėn, zowel met wetenschappers als met mogelijke maatschappelijke partners.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, wel dient u zich hier aan te melden: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7U6AZN

Het programma voor de middag zal binnenkort bekend gemaakt worden.
WORKSHOP: SPEECH AND SIGN IN CHILDREN AND ADULTS, UvA Amsterdam, April 29 2011
This workshop is being held in connection with the PhD defense of Marcel Giezen who will defend his thesis entitled Speech and Sign perception in Deaf Children with Cochlear Implants in the Agnietenkapel, Amsterdam at 2pm.

April 29th, 2011
9.00 - 12.30 in room 420, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.
Open to the public
Contact: secretariat taalwetenschap-fgw(removeme)uva.nl

9.00 prof. dr. Paul Boersma Linguistics, UvA
Phonological influences on the McGurk effect
Explicit modelling of the McGurk effect within our model of Bidirectional Phonology and Phonetics predicts that the behaviour of the perceivers of combined auditory and visual cues depends on the structural constraints of their native language. Today I will present experimental results that bear on this.
9.45 prof. dr. Steven Gillis Linguistics, University of Antwerp
Can you hear the difference? Vowel production in 8YO children with a cochlear implant.

Can listeners identify the speech of a 7-year-old child with a cochlear implant? Does the speech of a 7-year-old congenitally deaf child with a cochlear implant sound like that of any other 7-year-old, or is there “something different”? In this talk preliminary results of ongoing research will be presented.
In a first, exploratory study the research question was very straightforward: can listeners identify the speech of a 7-year-old child with a cochlear implant?
Short sentences produced by 7-year-old children with normal hearing (NH), congenitally deaf children with a cochlear implant (implanted in the first two years of life, CI) and hearing impaired children with a conventional hearing aid (HA) were recorded. These stimuli were judged in a forced choice task by three panels: a group of naļve judges who did not have any particular experience with children’s speech, a group of 1st and 2nd grade teachers with extensive experience with the speech of 7-year-olds, and a group of speech clinicians with extensive experience with children suffering from hearing problems and children with cochlear implants. The judges had to decide whether a stretch of speech was uttered by a normal hearing child, a hearing impaired child with a conventional hearing aid, or a congenitally deaf child with a cochlear implant.

The results of this exploratory study clearly showed that the judges were able to identify the NH children, but had much more difficulties in identifying the voices of CI and HA children. Hence, there must be “something different” in the speech of these three groups of children.
As a first step in finding out what that “something different” may be, we assessed the production of the 12 steady-state vowels of Belgian Dutch produced by the same 7-year-olds. The acoustic characteristics of the children’s vowel productions were measured, so as to chart out the vowel spaces of the three groups. Hence, we answer the question: are there objectively measurable differences between the vowel spaces of these three groups?

10.30 break

10.45 prof. Gisela Szagun Psychology, University College, London.
Sources of variability in the acquisition of spoken German by young children with cochlear implants
One of the most outstanding characteristics of spoken language development in children with cochlear implants is its enormous variability. The better progress of earlier implanted children is often attributed to optimal use of a “sensitive phase” for language learning. However, in many studies an age effect is confounded with longer time for language learning. In order to assess whether the mechanism behind the age effect is purely maturational or, at least, partly dependent on experience, it is necessary to assess the influence of age at implantation and children’s experience with language separately. I will present the results of a number of studies with children acquiring spoken German. All the children were implanted between 6 and 47 months of age and acquired spoken German only. The children’s language development was studied over a period of up to three years. The first study with 22 children, based on extensive spontaneous speech samples, showed an association between pre-operative hearing, age at implantation and linguistic progress. A second cross-sectional study with 140 children, based on parental questionnaire data, rendered no significant age effect, but a significant effect of duration of language learning and of parental education on children’s progress in language. A third longitudinal study with 24 children based on spontaneous speech data, rendered a mild effect of age at implantation and a much stronger effect of parental education and quality of parental language input on the children’s language development. The second and third studies contained a significant proportion of children implanted in their first year of life.These results show that the sources of variability in early implanted CI children’s language development are largely due to experiential factors, such as amount of experience with language and quality of language input. Experiential factors interact epigenetically with the maturational factor of age.


11.30 prof. dr. Karen Emmorey Cognitive Neuroscience, SALK Institute, CA
Bimodal Bilingualsim
Bimodal (speech-sign) bilinguals use separate perceptual and motoric systems for each language. This separation of systems has significant implications for language processing and control, for the cognitive effects of bilingualism, and for the structural and neural changes that accompany bilingualism. Bimodal bilinguals often code-blend, rather than code-switch, producing elements of their two languages at the same time. Reduced demands on language control and conflict for bimodal bilinguals appears to reduce the advantages in cognitive control that have been observed in unimodal bilinguals. Bimodal bilingualism also uniquely affects brain organization for language and non-linguistic cognitive processes, altering the neural systems involved in motion processing and facial expression recognition.
Workshop AIN & and ACLC meeting ROLD, UvA Amsterdam, May 12 2011
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN
Capaciteitsgroep Romaanse Talen en Culturen


Workshop “Americanists in the Netherlands” (AIN) and the
IVth meeting of the ACLC Research group
“Revitalising older linguistic documentation” (ROLD)
May 12th, 2011
University Library (Universiteitsbibliotheek)
Singel 421-427
1012 WP Amsterdam, The Netherlands

Organisers:
Astrid-Alexander Bakkerus (Universiteit van Amsterdam, ACLC)
Matt Coler (Vrije Universiteit)
Alina da Cruz (Vrije Universiteit)
Otto Zwartjes (Universiteit van Amsterdam, ACLC)

8.45- 9.00 Opening. Otto Zwartjes

I. NORTH AMERICA/ CARIBIAN/ ASIA/ NORTH AFRICA

9.00 – 9.25
Rebeca Fernįndez Rodrķguez (Universidade de Trįs-os-Montes e Alto Douro, Portugal):
Lexicography in the Philippines: The dictionary of the Ilocan language of Vivar.

9.25- 9.50
Cefas van Rossem (Olympus College, Arnhem):
“Oogsttijd, gebruik van Negerhollandse handschriften t.b.v. zoektocht naar oorspronkelijk Negerhollands”.

9.50-10.15
Norval SH Smith: (University of Amsterdam, ACLC) & John R Johnson (Anthropology, Santa Barbara Museum of Natural History):
“Lengua de los Llanos: A Northern Valley Yokuts catechism from Mision Santa Cruz, Alta California”.

10.15-10.45 Coffee break

10.45-11.10
Liesbeth Zack (University of Amsterdam, ACLC):
“Linguistic change in 19th century. Cairo: an inventory of the available sources”.

11.10-12.35
Otto Zwartjes (University of Amsterdam, ACLC) & Henning Klöter (Ruhr Universität, Bochum)
“Marsh 696: The earliest Western grammar of Mandarin?”.
II. SOUTH AMERICA

12.35-13.00
Rita Eloranta (Helsinki):
“La evidencialidad en gramįticas misioneras de lenguas amerindias”.

13.00-13.30 Lunch

13.30-13.55
Harald Hammarström (Radboud University, Nijmegen):
“Three forgotten South American languages of uncertain affiliation: Maynas, Mure of Teza, and the indigenous language of Aruba”.

13.55-14.20
Katja Hannß (Universität Konstanz):
“Uhle, Métraux, Vellard materials on Uru and their value in language description”.

14.20-14.45
Hella Olbertz (University of Amsterdam, ACLC):
“The Salcedo Corpus: 32 hours of spontaneous speech of Spanish in
contact with Quechua - edition and online publication”.

14.45-15.10
Sabine Dedenbach-Salazar (University of Stirling):
“Muchay, worshipping god and the huacas: the translation of Christianity in the colonial Andes”.

15.10-15.35 Tea

15.35-16.00
Astrid Alexander-Bakkerus (University of Amsterdam, ACLC)
“A tentative reconstruction of the Xebero sound system”

16.00-16.25
Luci Seki and Kātia Nepomuceno Pessoa (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil):
“H.H. Manizer’s Botocudo Folklore texts: a proposal of analysis”.

16.25-16.50
Swintha Danielsen (University of Leipzig):
“Evaluating historical data (wordlist) in the case of Bolivian extinct languages”.

16.50-17.05 BREAK

17.05-17.30 Josh Birchal (Radboud University)
“A look at the Rokorona texts in Teza (1868) from a Chapacuranist perspective”.

17.30-17.55
Luca Ciucci (Scuola Normale Superiore Pisa) & Pieter Muysken (Radboud University Nijmegen):
“The earliest known Ecuadorian Quechua grammar: a new perspective on the language?”.

17.55-18.20
Hélčne Brijnen (University of Groningen) & Willem Adelaar (University of Leiden):
“Natterer’s Linguistic Heritage”.

18.20-18.30 Closing remarks: Otto Zwartjes (University of Amsterdam, ACLC)
TWIST conferentie Taalwetenschap 2011, Universiteit Leiden, 13 mei 2011
Beste studenten en promovendi,

Op vrijdag 13 mei 2011 zal TWIST, de Leidse studievereniging voor Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, Taalwetenschap en Talen en culturen van Afrika, haar vijfde studentenconferentie taalwetenschap organiseren. Alle Bachelor-, Master- en PhD-studenten die origineel onderzoek gedaan hebben (zoals een scriptie, een deel van een scriptie of een project) zijn van harte welkom om dit onderzoek te presenteren in een lezing van 20 minuten met 10 minuten uitloop voor vragen en discussie. Alle talen en alle onderzoekgebieden van de taalwetenschap zijn welkom: van psycholinguļstiek tot taalcontact, van tweedetaalverwerving tot historische fonologie.
De TWIST conferentie zal je een uitstekend academisch platvorm bieden om jouw onderzoek te presenteren aan medestudenten en academici uit het hele land. Om je als spreker aan te melden, stuur je een samenvatting (abstract) van jouw onderzoek naar studieverenigingtwist(removeme)gmail.com. In deze samenvatting maak je duidelijk waar het onderzoek over gaat,
waarom dit een interessant onderwerp is en welke (voorlopige) conclusies je uit je onderzoek hebt getrokken. De samenvatting mag hooguit 300 woorden bevatten. Je kunt je samenvatting zowel in het Nederlands als in
het Engels opsturen. De deadline voor het insturen van de samenvattingen is 31 maart 2010. Twee weken na de deadline zal de conferentiecommissie de geselecteerde sprekers bekendmaken.

We zijn ervan overtuigd dat dit een interessante dag zal zijn voor iedereen die geļnteresseerd is in taalkunde. Behalve het presenteren van je eigen onderzoek zul je ook de gelegenheid krijgen om lezingen bij te wonen van
gastsprekers, studenten en promovendi. Tussen de lezingen door en tijdens de pauzes zullen er volop mogelijkheden zijn om medestudenten, promovendi en academici te ontmoeten. Kortom, eenieder die zich
bezig houdt met algemene, beschrijvende of historische taalkunde mag de TWIST conferentie Taalwetenschap 2011 niet missen!
Wij kijken ernaar uit om je samenvatting van je onderzoek te mogen ontvangen en je te verwelkomen op de vijfde TWIST conferentie Taalwetenschap!

Saskia Lensink, Nina Ouddeken, Benjamin Suchard, Hilde Gunnink, Milan Lopuhaä, Bas Clercx
Conferentiecommissie studievereniging TWIST 2010-2011
studieverenigingtwist(removeme)gmail.com
International conference Post/Autonomia, University of Amsterdam, May 19-22 2011
University of Amsterdam / SMART project space
Date: May 19-22, 2011

Location: Amsterdam, The Netherlands

Speakers: Franco Berardi ('Bifo'), Vittorio Morfino, Stephen Shukaitis, Matteo Pasquinelli (to be confirmed)

Further information: postautonomia.wordpress.com
Symposium "Twee Talen - één beTalen", LIBC Leiden, May 20 2011
The Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) will organize a symposium "Twee Talen - één BeTalen" (or in English "Two Languages, get one for free”) on Friday, 20 May 2011 to address recent developments on multilingualism and multilingual language acquisition.

Importantly, the symposium is open to and directed towards the general public, for instance parents who (plan to) raise their children with more than one language. What is the best way to achieve this goal? Are there different strategies to do this? What is important to keep in mind? Is it a bad sign if a child mixes languages and switches from one language to the other, sometimes in the middle of a sentence, or is this rather a normal, healthy step in the development? Do I ask too much of my child when I raise it with two (or even more) languages? Practical questions like these will be answered and discussed, and the speakers will give some advice about the do’s and don’ts in multilingual language acquisition. This symposium will deal with topics such as multilingual processing and the underlying areas of the brain that are involved when one is proficient in more than one language.

You are most welcome to attend this symposium.
More info on: www.libc-presents.nl/index.php/special-libc-symposium
Workshop on bilingualism and bilingual children, UIL OTS Utrecht University, June 1 2011
English version below

Workshop over tweetaligheid en tweetalige kinderen

Het Utrechts instituut voor Linguļstiek organiseert een workshop over tweetaligheid en tweetalige kinderen in het kader van het Lustrum van de Universiteit Utrecht . Deze workshop is bestemd voor een breed publiek van ouders, opvoeders, expats, taaltherapeuten, enz. die zich vragen stellen over het tweetalige opvoeden van kinderen.
In het eerste deel van de workshop bespreken de onderzoeksters van het Utrechtse Instituut voor Linguļstiek - Ivana Brasileiro, Manuela Pinto and Sharon Unsworth - enkele belangrijke bevindingen op het gebied van tweetaligheid. Het publiek zal de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. In het tweede deel zullen er een aantal specifieke vragen en stellingen in kleinere werkgroepen ter discussie gebracht worden.
De workshop wordt in het Engels gegeven en vindt plaats op 1 juni (19.00 – 21.30 in de Sweelinckzaal, Drift 21 (binnenstad) in Utrecht).
De deelname is gratis. Gelieve u op voorhand in te schrijven.

Zie onze website voor meer informatie:
www.workshops-nl.childbilingualism.org

Mail/inschrijving:
workshops(removeme)childbilingualism.org


Workshop on bilingualism and bilingual children

Utrecht institute of Linguistics is organising a workshop on bilingualism and bilingual children as part of the Lustrum of the University Utrecht. This workshop is intended for a broad audience of parents, educators, expats, speech language therapists, etc. who have questions on raising children bilingually.
In the first part of this 2,5 hour session, researchers from Utrecht Institute of Linguistics - Ivana Brasileiro, Manuela Pinto and Sharon Unsworth - will discuss some findings in the field of bilingualism. The audience will have the opportunity to raise questions. In the second part, a number of questions and statements will be presented for discussion within working groups.
The workshop will be held in English and will take place in Utrecht on June 1st (19.00 – 21.30, Sweelinckzaal, Drift 21 - Utrecht).
Attendance is free, but we kindly ask you to register in advance.

Please see our website for more information:
www.workshops-en.childbilingualism.org

Email/registration
workshops(removeme)childbilingualism.org
Student's Conference on Linguistics (StuTS), Leipzig, June 1-5 2011
Dear linguists and language enthusiasts,

we are delighted to invite you to a very special event that will take place in Leipzig, Germany, 1-5 of June 2011
-- the Student's Conference on Linguistics, known and loved as the StuTS ([?t??]; stands for Studentische Tagung Sprachwissenschaft).

The StuTS is a conference by students, for students, for linguistics and related topics. Talks will be given in German and English.

So if you feel like getting to know a bunch of linguistics students, maybe presenting your favorite topic on language and linguistics, spending some summer days in the beautiful city of Leipzig, then check out the Conference webpage: 49.stuts.de/ (in German and English).


Registration is open: stuts.de/anmeldungen/?l=en


Best,
the StuTS organisation Team from Leipzig
Bessensap 2011 Evenement, NWO, Den Haag, 6 Juni 2011
Presenteer uw nieuws op Bessensap 2011


NWO organiseert op maandag 6 juni voor alweer de elfde keer het evenement Bessensap. Bessensap brengt journalisten, redacteuren, voorlichters en mediagenieke onderzoekers bij elkaar. Het motto: wetenschap ontmoet pers, pers ontmoet wetenschap. NWO organiseert het evenement samen met de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland (VWN) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Wilt u uw onderzoek presenteren op Bessensap 2011? Dan kunt u vanaf nu tot en met 23 februari uw voorstel indienen.

Op Bessensap kunnen wetenschappers hun nieuws presenteren aan een uniek publiek van journalisten. Dit is dus de uitgelezen kans om uw onderzoek breed onder de aandacht te brengen.


Over Bessensap

Bessensap is met jaarlijks ruim driehonderd bezoekers dé ontmoeting tussen wetenschap en pers. De dag wordt georganiseerd door NWO, de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Tijdens Bessensap heeft u volop de gelegenheid om met journalisten te spreken. Plaats van handeling is het Museon in Den Haag. Tijdens Bessensap zullen niet alleen wetenschappers hun onderzoek presenteren, maar krijgen bezoekers ook een kans om een kijkje in de keuken te nemen van redacties van TV, radio, kranten en tijdschriften. De dag wordt feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de NWO-Spinozapremie 2011. U kunt zich ook aanmelden als bezoeker.


Onderzoekers kunnen voorstellen indienen voor twee presentatievormen:


Traditionele presentatie
Tijdens de traditionele presentatie houdt de onderzoeker een verhaal van tien minuten. Daarna is er vijf minuten tijd voor vragen uit het publiek


Masterclass presentatie
In de masterclass presentatie staan niet alleen de wetenschap en het nieuws centraal, maar ook de presentatie zelf. De onderzoeker krijgt vijf minuten om een punt te maken. De volgende tien minuten geven journalisten uit een panel en het publiek feedback op de presentatie en stellen ze inhoudelijke vragen. Het panel geeft na afloop punten voor de presentatie. Alle masterclassers strijden tegen elkaar om de hoogste score.

Voor alle presentaties geldt dat ze bedoeld zijn voor een publiek van journalisten. Journalisten zijn bovenal leken. Spreek dus (ook in uw voorstel) in lekentaal, opgeleukt met voorbeelden. Journalisten willen nieuws, unieke zaken, mooie dingen, voorspellingen. Het hoeft niet allemaal hip, schokkend en controversieel te zijn, maar het helpt wel. En: hoe heter van de pers, hoe beter.


Voorstellen indienen en selectie

Voorstellen indienen kan tot woensdag 23 februari.

Vóór 31 maart laten wij de indieners weten welke voorstellen wij uit het aanbod hebben gekozen.

De selectiecommissie bestaat uit voorlichters en journalisten. Wij selecteren subjectiever dan onderzoekers gewend zijn van NWO. 'Hard' nieuws trekt bij de selectiecommissie de meeste aandacht. Als u een publicatie heeft in de fase 'accepted' of 'submitted', dan horen we dat heel graag. Dat levert pluspunten op.


Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Wij hopen u op 6 juni bij Bessensap te mogen verwelkomen. Heeft u nog vragen? Mail dan naar bessensap(removeme)nwo.nl.
NEUROSCIENCE OF COMMUNICATIVE MEANING summerschool, Utrecht, June 6 -10, 2011
A one-week summerschool on the cognitive neuroscience of communicative meaning will be held in Utrecht, The Netherlands, June 6-10 this year. The summerschool aims at advanced PhD students and beginning postdocs working on this topic, and features Liina Pylkkänen, Ira Noveck, Evelyn Ferstl, Friedemann Pulvermuller, and Ivan Toni as tutors. Deadline for applications is March 1, 2011.

Practical information about the detailed program and how to apply can be found here:
www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=L14

The summerschool is organized by Jos van Berkum (Utrecht University, Faculty of Humanities, UiL-OTS) and Gün Semin (Utrecht University, Faculty of Social Sciences), with funding from The Neuroscience and Cognition Utrecht program.
Conference 'Stylistics across disciplines', Leiden University, June 16-17 2011
Registration open

Dear colleague,

On June 16 and 17, the international cross-disciplinary conference 'Stylistics across disciplines' will be held at Leiden University. The aim of the conference is to bring together linguists, rhetoricians and literary scholars with an interest in stylistic research. The goal is to exchange ideas and to stimulate collaboration between these different disciplines.

Registration for the conference is open now. Please visit
www.sad2011.leidenuniv.nl for more information.

Kind regards,

The organizers of the SAD 2011 conference

Organizing committee
Suzanne Fagel
Maarten van Leeuwen
Ninke Stukker

Scientific committee
Jaap Goedegebuure
Ton van Haaften
Jaap de Jong
Arie Verhagen
TABU Dag Groningen, June 17-18 2011
www.let.rug.nl/tabudag/

The annual TABU Dag is an international linguistics conference organized at the University of Groningen in the Netherlands. Researchers, students and other interested people are warmly invited to participate! Over the last 30 years TABU Dag has been an open conference with a varied programme and guest speakers from different fields.

The conference offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. Postgraduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

This year TABU Dag will take place on the evening of 17 and during the day of 18 June 2011. You can find the important dates here.

We look forward to welcoming you to the 32nd TABU Dag!
Historical Sociolinguistic Network Conference, Leiden University, June 22-24 2011
HiSoN Conference: Touching the Past: (Ego) documents in a Linguistic and Historical Perspective

The research project “Brieven als Buit/ Letters as Loot” will be organising the next Historical Sociolinguistic Network Conference at Leiden University in June 2011. This time, the theme of the conference will be: "Touching the Past: (Ego)documents in a Linguistic and Historical Perspective". Scholars interested in any aspect relating to the HiSoN Conference theme are invited to submit abstracts for papers and to propose suggestions for workshops or panel sessions.

More information: hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/news/conference.html
Conference on Logical Aspects of Computational Linguistics (LACL 2011), LIRMM, Montpellier, France, June 29th, 30th and July 1st
lacl.gforge.inria.fr

Proceedings will be published as a volume of the FoLLI LNAI subline of LNCS

PRESENTATION

LACL'2011 is the 6th edition of a series of international conferences on logical and formal methods in computational linguistics. It addresses in particular the use of type theoretic, proof theoretic and model theoretic methods for describing natural language syntax and semantics, as well as the implementation of natural language processing software relying on such models. It will be held at the LIRMM, Montpellier, France. It will be co-located with TALN, the conference of the French association for NLP (ATALA).

Topics:

Computer scientists, linguists, mathematicians and philosophers are invited to present their work on the use of logical methods in computational linguistics and natural language processing, in natural language analysis, generation or acquisition.

* logical foundation of syntactic formalisms
o categorial grammars
o minimalist grammars
o dependency grammars
o tree adjoining grammars
o model theoretic syntax
o formal language theory for natural language processing
o data-driven approaches
* logic for semantics of lexical items, sentences, discourse and dialog
o discourse theories
o Montague semantics
o compositionality
o dynamic logics
o game semantics
o situation semantics
o generative lexicon
o categorical semantics
* applications of these models to natural language processing
o software for natural language analysis
o software for acquiring linguistic resources
o software for natural language generation
o software for information extraction
o inference tasks
o evaluation
o scalability


SUBMISSIONS and PROCEEDINGS

Articles should be written in the LaTeX format of LNCS/LNAI by Springer (see authors instructions at
www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0) and should not exceed 16 pages (including figures, bibliography, possible apendices). It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors.

Papers must be submitted electronically in PDF format at
www.easychair.org/conferences/?conf=lacl2011


PROCEEDINGS

Accepted papers will be published in advance of the meeting as a volume of the FoLLI LNAI subline of Lecture Notes in Computer Science
(LNCS) by Springer ( www.springer.com/lncs).


INVITED SPEAKERS

To be announced.


PREVIOUS EDITIONS

A selection of the 1995 articles appeared in a special issue of the Journal of Logic, Language and Information (7:4, 1998). The proceedings of the international conferences LACL'96 ,LACL'97, LACL'98, LACL'2001 and LACL'2005 appeared in the series Lecture Notes in Artificial Intelligence (volumes 1328, 1582, 2014, 2099, 3492) published by Springer.IMPORTANT DATES

Paper submission deadline: February 6th 2011
Notification of acceptance: March 25th 2011
Camera-ready papers due: April 10th 2011
LACL conference: June 29th, 30th and July 1st 2011CONTACTS

sylvain.pogodalla(removeme)inria.fr
2nd IMPRS NeuroCom Summer School, London, UK, July 6-8 2011
We would like to solicit your help to announce the 2nd IMPRS NeuroCom Summer School among your colleagues, your students, or any interested researchers. For more details please see:
imprs-neurocom.mpg.de/summerschool

The Summer School of the “International Max Planck Research School on Neuroscience of Communication: Function, Structure, and Plasticity” (IMPRS NeuroCom) is jointly run by the Institute of Cognitive Neuroscience, University College London and the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.

Target group:
We cordially invite national and international doctoral students, but also Master's students and post-docs conducting research in the interdisciplinary field of cognitive neuroscience.
Participants are invited to present their current project in form of a poster.

KEYNOTE SPEAKERS

Wednesday 6 July: Neuroscience of Communication
Organisers: Sophie Scott, Mairead MacSweeney
Angela D. Friederici
Thomas C. Gunter
Peter Indefrey
Cathy Price

Thursday 7 July: Sensory Processes
Organisers: Patrick Haggard, Jon Driver
Marc Ernst
Sabrina Pitzalis
Geraint Rees
Arno Villringer

Friday 8 July: Neural Connectivity
Organiser: Klaas Stephan
Rosalyn Moran
Marc Tittgemeyer

Friday 8 July: States of Consciousness
Organiser: Vincent Walsh
Quinton Deeley
Steven Laureys


Venue:
Lecture Theatre
33 Queen Square Lecture
WC1A 3BG London
United Kingdom

Registration fee:
£175

Working language:
English

Registration deadline: 31 March, 2011
Online registration: imprs-neurocom.mpg.de/summerschool/registration
Summer School at NY-St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture, July 18 - August 5 2011
I hope this message finds you well. I wanted to let you know about NYI (the NY-St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture) - the ongoing St. Petersburg summer institute I have co-directed since 2003, which will be held this year from July 18-August 5, 2011 in St. Petersburg, Russia.
NYI is a phenomenal way for advanced undergraduates and beginning graduate students to have an eye-opening overseas experience, while continuing their focus on Linguistics and Cognitive Science. The school is a 3-week Institute, held in beautiful St. Petersburg, Russia, at which students choose 4 seminars in a range of fields, especially Linguistics and Cognitive Psychology. Faculty are from a wide range of US and European institutions, and this year's Linguistics and Psychology program features Caroline Heycock (Edinburgh), Darryl Hill (CUNY), Nina Kazanina (Bristol), Roumyana Pancheva (USC), Maria Polinsky (Harvard), John F. Bailyn, Robert Hoberman and Julie Weisenberg (Stony Brook) and others in the area of Cultural Studies.

NYI is a superb way to spend 3 weeks of summer 2011! Tuition is partially subsidized by the Institute, and comes to 400 EURO for Western European students. A Certificate of Completion is presented to all students who successfully complete the program. Dormitory spots are also available for an additional fee of under 150 EU for the duration of the program.

All classes are in English.

NYI's website is www.nyi.spb.ru
ESSLLI 2011, European Summer School in Logic, Language and Information, Ljubljana, Slovenia, August 1-12 2011
CALL FOR PARTICIPATION AT ESSLLI 2011
Meeting: 23rd European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI)
Date: 01-Aug-2011 - 12-Aug-2011
Location: Ljubljana, Slovenia
Contact Email: esslli2011(removeme)gmail.com
Meeting URL: esslli2011.ijs.si/
Early registration deadline: 31-05-2011
******************************************************************************************

*Meeting Description*
For the past 23 years, the European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) has been organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information. During two weeks, around 50 courses and 10 workshops are offered to the attendants, each of 1.5 hours per day during a five days week, with up to seven parallel sessions. ESSLLI also includes a student session (papers and posters by students only, 1.5 hour per day during the two weeks) and four evening lectures by senior scientists in the covered areas.

In 2011, ESSLLI will held in Ljubljana, Slovenia and will be organized by the Slovenian Language Technologies Society (SDJT), the Jo˛ef Stefan Institute (IJS) and The Faculty of Mathematics and Physics (FMF) in Ljubljana, Slovenia. Chair of the Program Committee is Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, Japan), and Chair of the Organizing Committee is Darja Fišer (The University of Ljubljana, Slovenia). To contact the ESSLLI 2011 Organizing Committee, write to: esslli2011(removeme)gmail.com.

*Summer School Programme*

esslli2011.ijs.si/?page_id=897

*Online Registration Form*

www.kompas-online.net/Pages/MeetingsConferences/Register/RegisterV2.aspx?form=ESSLLI2011

*Programme Committee*

Chair: Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, Tokyo)
Local Co-chair: Andrej Bauer (University of Ljubljana)

Area Specialists:

Language and Computation:
- Markus Egg (Humboldt-Universität zu Berlin)
- Aline Villavicencio (Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil)

Language and Logic:
- Hans-Christian Schmitz (Fraunhofer FIT, Sankt Augustin)
- Louise McNally (UPF, Barcelona)

Logic and Computation:
- Ralph Matthes (IRIT, CNRS and University of Toulouse)
- Eric Pacuit (Center for Logic and Philosophy of Science, Tilburg


*Organizing Committee*

Chair: Darja Fišer (University of Ljubljana)

Committee Members:

- Špela Vintar (University of Ljubljana)
- Andrej Bauer (University of Ljubljana)
- Monika Kropej (Jo˛ef Stefan Institute)
- Špela Sitar (Jo˛ef Stefan Institute)
- Boštjan Bajec (University of Ljubljana)
- Senja Pollak (University of Ljubljana)
- Mihael Ar?an
Leiden Summer School in Languages and Linguistics, Leiden University, 18 July – 29 July 2011
We are happy to announce the sixth edition of the Leiden Summer School in Languages and Linguistics which will be held from 18 July – 29 July 2011 at the Faculty of Humanities of Leiden University.

The Summer School offers a number of courses on a wide range of subjects in the field of languages and linguistics.

This year, the Summer School will consist of six programmes, including courses for beginners as well as for advanced students, taught by internationally renowned specialists:

Germanic Programme
Indo-European Programme
Indological Programme
Iranian Programme
Semitic Programme
Russian Programme

For more information and registration, visit: www.hum.leiden.edu/summerschool/
5th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Lebos, Greece, August 20-27 2011
The University of Agder, the Vrije Universiteit Brussel and the University of Bristol are thrilled to announce the

5th HiSoN summer school in Historical Sociolinguistics
Metochi (Lesbos), Greece
Aug 20-27th, 2011.

Our teachers and courses in 2011 will be

Peter Trudgill (Agder, Norway)
Societies of Intimates and Mature Linguistics Phenomena

Elin Fredsted (Flensborg, Germany)
German and Danish - supra-regional influence and regional contact since
the Early Modern Period.

Sonja Janssens (VU Brussels, Belgium)
Quantitative methods in sociolinguistics: understanding statistics

Anita Auer (Utrecht, NL) & Tony Fairman (Independent, UK)
The lower orders in their own rites (England, c. 1750-1835)

Leigh Oakes (Queen Mary London, UK)
Language planning as identity planning: the case of Quebec

Jack Chambers (Toronto, Canada)
Language and Global Warming

and Miriam Meyerhoff (Auckland, New Zealand) with a topic to be confirmed.


As per usual, the summer school will last for a week and the cost of £419 (for early bookers)
includes food, teaching, accommodation, and pleasant company.


There will only be space for 40 postgraduate students and young researchers, so you are
advised to book early.

Further information and registrations forms are available here:

www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2011
Symposium on Shared grammaticalization in the Transeurasian languages, University of Leuven, September 21-23 2011
We are pleased to announce the programme of the symposium on Shared grammaticalization in the Transeurasian languages, dedicated to Lars Johanson's 75th birthday.

SYMPOSIUM

SHARED GRAMMATICALIZATION IN THE TRANSEURASIAN LANGUAGESUniversity of Leuven, Belgium

September 21-23, 2011Organizers

Martine Robbeets (University of Leuven & University of Mainz)

Martine_robbeets(removeme)hotmail.com

Hubert Cuyckens (University of Leuven)

Hubert.cuyckens(removeme)arts.kuleuven.beSymposium website: www.arts.kuleuven.be/gramm/MEETING DESCRIPTIONShared grammaticalization refers to the state whereby two or more languages have the input and the output of a grammaticalization process in common. The shared grammaticalization may have arisen independently in each of them by universal principles of grammatical change, it may have been induced by language contact, or it may have been inherited, either from the ancestral language, when the languages were one and the same or through “parallel drift”, after the languages were disconnected. Universal principles are at work, for instance, in the shared grammaticalization of a verb ‘go’ into a future marker by genealogically and areally unrelatable languages such as English in Europe, Zulu in Africa, Quechua in South America and Tamil in Asia. A classical example of contact-induced grammaticalization is the copying of aspectual meanings on certain originally independent verbs, such as the copying of progressive aspect on the verb eraman ‘to carry’ in southern Basque under influence of the grammaticalized progressive meaning of the Spanish verb llevar ‘to carry’ (Jendraschek 2007: 157). A prototypical case of inheritance is the shared grammaticalization of the Romance future markers; Romance languages globally share a root for the verb ‘have’ such as French avoir, Spanish haber, Portuguese haver and Italian avere as well as the grammaticalized future marker as in French chante-rons, Spanish canta-ré, Portuguese canta-rei and Italian cante-rémo ‘we will sing’, reflecting a process of grammaticalization that took place in the ancestral language.

The approaches taken by the speakers will be either theoretical, reflecting upon shared grammaticalization in a cross-linguistic sample of languages, or experimental, investigating shared grammaticalization between two or more Transeurasian languages or between a Transeurasian language and unrelated languages. We use Transeurasian in reference to a large group of geographically adjacent languages, traditionally known as “Altaic”. They share a significant number of linguistic properties and include at most five different linguistic families: Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic.

The goal of the workshop is to shed light on instances of shared grammaticalization and the factors triggering them, with a special focus on the Transeurasian languages.Specific issues to be addressed include, among others:

- Is it possible to distinguish between the different determinants of shared grammaticalization: universals, contact or inheritance?

- What is the exact impact of language contact and common ancestorship on the grammaticalisation process?

- Is it possible to borrow grammaticalization per se, as a historical process?

- Heine and Kuteva (2005) delimit their description of contact-induced grammaticalization to selective semantic copying, in their terms “replication”, but are there examples of globally copied grammaticalization?

- Where do instances of so-called “grammatical accomodation” (Aikhenvald 2002: 5, 239; 2007: 24), namely the development of a native morpheme on the model of the syntactic function of a phonetically similar morpheme in the model language, fit in? Are these cases of contact-induced grammaticalization?

- Do we find examples of “parallel drift” (Sapir 1921: 157-182, LaPolla 1994) in the Transeurasian languages or beyond? Is there evidence to support this specific type of grammaticalization in genealogical units whereby under influence of a common origin the same grammaticalization processes occur repeatedly but independently in each of the languages?PRESENTATIONS

Areal diffusion and parallelism in drift: shared grammaticalization patterns

Alexandra Aikhenvald (Cairns)On Contact-Induced Grammaticalization: Internally or Externally Induced?

Bernd Heine (Cologne)Shared grammaticalization in isomorphic processes

Lars Johanson (Mainz)Demystifying 'Drift' — A Variationist Account

Brian Joseph (Columbus, OH)On the diachrony of ‘even’ constructions

Volker Gast (Jena) & Johan van der Auwera (Antwerp)Contact and parallel developments in Cape York Peninsula, Australia

Jean-Christophe Verstraete (Leuven)Temporalization of Turkic aspectual systems

Hendrik Boeschoten (Mainz)Growing apart in shared grammaticalization

Éva Csató (Uppsala)Biverbal constructions in Altaic

Irina Nevskaya (Frankfurt)The indefinite article in the Qinghai-Gansu Sprachbund

Hans Nugteren (Amsterdam)Personal Pronouns in "Core Altaic".

Juha Janhunen (Helsinki)Origin and development of possessive suffixes and predicative personal endings in some Mongolic languages

Béla Kempf (Budapest)Grammaticalization of a purpose clause marker in ?ven – contact or independent innovation?

Brigitte Pakendorf (Leipzig)Verbalization and insubordination in Siberian languages

Andrej Malchukov (Mainz)Emphatic reduplication in Korean, Kalkha Mongolian and other Altaic languages

Jaehoon Yeon (London)Comparative grammaticalization in Japanese and Korean

Heiko Narrog & Seongha Rhee (Sendai & Seoul)Inherited grammaticalization and Sapirian drift in the Transeurasian family

Martine Robbeets (Leuven / Mainz)Japanese hypotheticals, conditionals, and provisionals: a cautionary tale

Jim Unger (Columbus, OH)To REGISTER, please complete the REGISTRATION FORM, available from the registration page on the symposium website www.arts.kuleuven.be/gramm/

Deadline for registration: 11 September 2011A detailed program, information on payment, as well as Information on Travel and Accommodation can be found on the symposium website www.arts.kuleuven.be/gramm/. Please contact Martine Robbeets martine_robbeets(removeme)hotmail.com or hubert.cuyckens(removeme)arts.kuleuven.be for any additional information.
Conference on Psycholinguistics, 'New Trends in Experimental Psycholinguistics', Madrid, 29-30 September 2011
We are organizing a conference on psycholinguistics.
The conference will deal with new methods to study language (eye tracking,
reaction times, ERPs, fMRI, visual preference paradigm, genetics).
The conference is intended to cover language processing, language
acquisition or language disorders.
The plenary speakers are Harald Clahsen and Michael Ullman.
Deadline for receipt of abstracts: 11 april 2011

Dates of conference: 29, 30 September 2011

For more information: www.linguistic-institute.info/experimental.htm
Job Announcements / Vacancies
4 PhD positions in Linguistics, UIL OTS Utrecht University. Deadline: April 18 2011
Utrecht University, founded in 1636, has developed into one of Europe’s largest and most prominent institutes for research and education. The faculty of Humanities, with nearly 7,000 students and nearly 900 staff members, offers an inspiring and dynamic working environment. Our research and education programmes focus on culture, history, arts, literature, media, language, philosophy and theology, covering the period from classical antiquity to the present day. We pay special attention to interdisciplinary and international collaboration, the use of new media, and high-quality teaching and research. The research programmes are organised in four institutes:
Research Institute for History and Culture (OGC),
Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS),
ZENO Research Institute for Philosophy,
Research Institute for Theology and Religious Studies (INTEGON).
The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD students.

The enthusiastic colleagues, the workplaces and excellent facilities both in the modern Uithof and the historic town centre of Utrecht provide a stimulating, professional atmosphere.
The faculty of Humanities offers attractive terms of employment.

UiL OTS
About 130 researchers are affiliated to the UiL OTS, with 19 full professors, a dozen postdocs en roughly 50 PhD-researchers. The goal of the UiL OTS is to develop scientific expertise in the area of language, speech, and their usage. The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD-researchers.

As part of the NWO graduate pilot programme, the Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS, Utrecht University) is offering

4 PhD positions in Linguistics: The Study of the Language Faculty
starting October 1, 2011 at the latest
vacancy number 681114

The graduate programme pilot has been awarded on the basis of the quality of the research Institute and graduate School, which includes PhD training and supervision. Successful candidates will be offered the opportunity to participate in the ‘PhD rotation’, a period of several weeks within the period (June - September 2011) during which they will acquaint themselves thoroughly with the Institute and convert their research proposals into full-blown workplans. The PhD rotation has as its explicit aims to allow students a better grounded choice of supervisor and a head start into their projects. Some form of financial compensation for the time spent in the rotation will be negotiable.

In addition, in the (very) near future the Institute will be offering up to 6 further PhD positions in the following NWO projects:
• Marjo van Koppen 'The Uniformity of linguistic variation: subject-predicate relations' www.let.uu.nl/~Marjo.vanKoppen/personal/VIDI-project.htm;
• Aoju Chen 'Get the focus right: a cross-linguistic study on prosodic encoding of focus in children' www.mpi.nl/people/chen-aoju/research
• Jos van Berkum 'Moving the language user - Affect and perspective in discourse processing' www.uu.nl/university/research/NL/focusgebieden/NCU/Current/Pages/ViciforJosvanBerkem.aspx
If suitable candidates for any of these latter positions emerge from the present call for applications, they might be considered for them as well. Note, however, that formal calls for these three projects will be published separately (Van Koppen & Chen in April, Van Berkum in
August/September).

Goal
The PhD positions involve research training and aim at the completion of a PhD dissertation within a maximum of 4 years. As part of their training, PhD students will take courses offered by the National Graduate School in Linguistics (LOT).

Qualifications
Applicants should have an MA degree (or nearing completion, expected graduation by the summer of 2011) in theoretical linguistics, computational linguistics or experimental linguistics (language acquisition, psycholinguistics, phonetics, text linguistics), or a linguistically oriented background from a related field like psychology, information science, communication studies, etc. Applicants should speak and write fluent English.

Employment conditions
For all projects, we offer a full-time PhD position to a maximum of 4 years, with a gross monthly salary starting at €2.042,- in the first year to €2.612,- in the fourth year of appointment. We also offer a pension scheme, a health insurance allowance and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities and are supplemented with a holiday allowance of 8% per year. PhD students will undergo assessment after 18 months.
UIL-OTS features a stimulating, innovative, and internationally oriented research environment which offers opportunities for a broad professional development. Courses are offered by internationally renowned experts, while possibilities for conference visits are plentiful. We offer excellent experimental facilities and computational support. Students are invited to participate in the Academic Professionalism programme of transferrable skills offered by the Graduate School.

How to apply?
Applications (by e-mail) should include a 3-5 p project proposal consisting of a research question well-grounded in existing literature, supplemented with a research strategy, provisional plan and bibliography.
The application should also include a letter of motivation, a curriculum vitae including contact and personal details, transcripts of academic results, an MA thesis or alternative piece of written work, certified copies of most recent diploma and passport, and the contact details of two referees (names, affiliations and phone numbers or e-mail addresses). Preferably, reference letters are included.

Applications that do not include a research proposal will not be taken into consideration. Candidates are free to come up with their own research topic, but they are strongly advised to visit the UiL OTS research groups document on the website and explicitly target their proposal at one or more of the local research groups.

The deadline for receipt of applications is April 18, 2011, 9 a.m. CET.

Applications in pdf or docx/doc format should be sent to HR department, humanitiesjobs.gw(removeme)uu.nl. Please specify your name and vacancy number (681114) in the message as well as in the topic, include a list of attachments in the message, and specify your name in each attachment title.

Schedule
Receipt of your application will be confirmed within five working days.
The first round of interviews will be conducted during the first week of May, either in person or by telephone. The results will be communicated to interviewees by May 10.

Candidates accepted for the second round may choose to submit additional written work (for example, a finished MA thesis), or certified copies of diplomas and passport (provided regular copies are included in the original application). These additional materials should be submitted to Maaike Schoorlemmer by e-mail by May 20, 2011.

The second round of interviews will be conducted in Utrecht on May 25/26, 2011.

Final decisions will be made by June 1, 2011.
The preferred starting date for the employment contracts will be October 1st, 2011.

Information
For further information, please contact the UiL-OTS PhD coordinator Dr Maaike Schoorlemmer, e-mail M.Schoorlemmer at uu.nl, telephone +31-30-2536183/6006, or consult our institute website: www-uilots.let.uu.nl/.
PhD position Neurolinguistic profiles of developmental dyslexia (0,8 fte), CLCG Groningen. Deadline: April 25 2011
(211067)

Organisation

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage what are currently 27,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.

The university is an equal opportunities employer. Because women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.

Job description

The research programme Neurolinguistic profiles of developmental dyslexia in a longitudinal perspective (funded by NWO) forms a continuation of the Dutch Dyslexia Programme (DDP): a longitudinal study that started in 1998, in which 180 children with a familial risk of dyslexia, and over 100 control children have been studied from the age of 2 months until 10 years. The DDP yielded a worldwide unique, longitudinal data-set; the research population is still available.
In the present programme, this context allows us to further study the phonological and literacy development of these children, and to address the following intriguing question. Although about 40% to 60% of children from dyslexic parents are diagnosed with dyslexia (labeled DYS), the remaining at-risk children learn to read and spell within normal ranges (nonDYS). The crucial question is how the differences between affected and unaffected children in reading abilities relate to risk factors and protecting factors in neurolinguistic processing.

In close collaboration with a parallel project at the UvA, this project monitors the higher order reading acquisition process by means of fMRI combined with EEG (ERP) measurements while the children perform increasingly complex reading tasks requiring integration of phonological, lexical and semantic processes. Theoretical and technical support is available. Task of the PhD-student is to set up, conduct, analyze and publish this exciting series of experiments.

Qualifications
• (Research) Master's degree in experimental or clinical linguistics, cognitive neuroscience, neurolinguistics, learning disabilities, or related field
• experience/affinity with neurophysiology (EEG, \ERP) and/or brain-imaging (fMRI)
• good knowledge of statistical analysis
• C-command of the English language
• excellent writing skills.
Conditions of employment

The University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment). The 80% appointment is temporary for a specified period of five years. The position requires residence in Groningen, 32 hours/week research and research training, and must result in a PhD dissertation. After the first year there will be an assessment of the candidate's results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

Affiliation
The PhD candidate will be affiliated with the Neurolinguistics group of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) at the Faculty of Arts of the University of Groningen. This institute embraces all the Linguistics research in the faculty. The PhD project will be performed in collaboration with the research school BCN, Neuroimaging Center (NIC), UMCG. The PhD candidate will be enrolled in the research training programme of the Graduate School for the Humanities.

How to apply:
You can apply for this vacancy until the closing date of 25 April 2011.

Please include in your application:
• a letter of motivation in English
• a curriculum vitae
• a copy of diplomas and a list of grades; a passport copy
• the names and contact details of two academic referees.

Please upload your application in two files: 1) movitation letter and 2) CV together with the other required documents as one pdf-file (200dpi scans; the entire document should not exceed 10 Mb) by using the application link below. Do NOT send your application to the e-mail addresses mentioned in this text. Incomplete dossiers will not be taken into consideration. Interviews with a selection of the best candidates will presumably take place in week 19.

Starting date of the PhD project from June 1st, 2011.

For information you can contact:

Prof. Ben A.M. Maassen, principal investigator, b.a.m.maassen(removeme)rug.nl
Ms Wyke van der Meer (for practical information), w.a.van.der.meer(removeme)rug.nl

Additional information:
Center for Language and Cognition Groningen
www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/index
1 PhD position in language acquisition/semantics, University of Groningen. Deadline: May 1, 2011
-------------------------------------------


sites.google.com/site/emarmaier/blends/job


The Faculty of Philosophy is seeking a PhD candidate for the ERC funded research project BLENDS (Between Direct and Indirect Discourse--Shifting Perspective in Blended Discourse) of Dr. Emar Maier.

Project
The ability to talk about what others say or think is a key aspect of human cognition. For instance, reported speech constructions (he said it was raining) are claimed to be part of what sets human language apart from that of apes and other animals. In addition, the acquisition of this construction has been related to the acquisition of Theory of Mind, i.e. the ability to reason with the fact that other people have beliefs and desires distinct from one’s own. BLENDS tries to unravel how speech reporting in natural language works. It rejects the traditional rigid distinction between direct discourse (John said, "I’m a fool") and indirect discourse (John said that he's a fool), and proposes an alternative framework of “Blended Discourse”. We test this proposal empirically in signed languages, child language and Ancient Greek.

The position advertised is for the child language subproject, called “The acquisition of the direct--indirect distinction”. Its aim is to investigate if, when, and how children acquire an adult-like conception of the distinction between direct and indirect discourse. The hypothesis is that children start out with a flexible reporting mode where they can freely mix the reporter’s and reportee’s perspectives.

Requirements
The ideal candidate has
an interest and background in experimental linguistics and formal semantics
an MA or MSc degree in a field relevant to the project (e.g. linguistics, philosophy, A.I. psychology,...),
fluency in Dutch and English
an interest and background in working with children
A detailed outline of the research project can be requested by sending an email to filosofie(removeme)rug.nl.

The PhD position is for a period of four years on a full time basis. The gross monthly salary will range between 2042 euro per month in the first year to 2612 euro per month in the fourth year. The successful applicant will be working under direct supervision of Dr. Emar Maier (Faculty of Philosophy) with co-supervision of promotores Prof. dr. Igor Douven (Faculty of Philosophy) and Prof. dr. Petra Hendriks (Faculty of Arts). The objective of the appointment is to conceive of and conduct child language experiments, publish the results in research articles, and write a dissertation on the acquisition of reported. speech. The preferred starting date is July 1st 2011.

Research environment
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education. The current project will be co-hosted by the Department of Theoretical Philosophy of the Faculty of Philosophy, and the Semantics and Cognition group within the CLCG (Center for Language and Cognition Groningen) of the Faculty of Arts. Hence, the successful candidate will be based partly at the Faculty of Philosophy, and partly at the Faculty of Arts.

Application
To apply for the position, please send an email to filosofie(removeme)rug.nl and attach
a curriculum vitae, detailing academic qualifications, grades, and a list of publications if applicable,
a letter explaining your motivation, your interest in the project, and your competence in the research field,
a writing sample of about 5,000 words as well as your MA/MSc thesis,
the name and contact details of two referees.
The closing date is May 1, 2011. Interviews will be held later in May.
4 PhD Fellows, Leiden University Centre for Linguistics. Deadline: May 1, 2011
The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) is the Institute for linguistics at the Faculty of Humanities, Leiden University. www.hum.leiden.edu/lucl/. LUCL coordinates the research of about 60 permanent faculty members, 50 PhD students and 30 post-docs. LUCL is looking for:

4 PhD STUDENTS (4 years, 38 hrs a week or 5 years, 30,4 hrs a week)
vacancy number: 11-085

starting on 1 September 2011.

There are two positions available for candidates with their own research proposal (project I and II); one on the project “Voices on Birch bark” (project III) and one on the project “Dialects entangled” (project IV).


Research at LUCL.

Leiden University has a long tradition in research in the world’s languages and boasts unique linguistic expertise in all corners of the earth. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area “Language Diversity in the World”. For more information, see:
www.research.leiden.edu/research-profiles/language-diversity/.


Tasks (for all positions)

conducting original research on a relevant topic;

writing of a PhD thesis;

submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals;

presenting papers at (international) conferences;

teaching of at least two undergraduate courses, normally one in the second and one in the third year of the appointment;

organizing and participating in reading and discussions groups, seminars, workshops within LUCL.


Requirements (for all positions)

a Master or equivalent degree in a relevant field;

a curious, enterprising, and creative mind and excellent analytical skills;

good writing skills and an excellent command of English;

ability to work both independently and as part of a team.


Conditions of employment (for all positions)

The position of PhD Student is temporary for a maximum of four years (full-time appointment), and with an initial 18-month probationary period. The salary is determined in accordance with the current scales as set out in the Collective Labour Agreement for the Dutch universities (CAO):
€ 2.042,= to € 2.612,= gross per month, with additional holiday pay and end-of-year bonus. Candidates form outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.


PhD Position I and II

Vacancy number: 11- 085a

Two positions for PhD students are available on a research topic that is selected by the student him/herself, in consultation with one of the LUCL members of staff.

For one of these positions the candidate should submit the following documents (in English; documents to be submitted electronically):

Document 1 (name: proposal-surname applicant; e.g. proposal-Mous.doc) in the following format:

curriculum vitae;

stating your motivation for the position (200 words maximum);

research proposal (2.000 words maximum);

the name of a possible supervisor within LUCL;

a short letter of recommendation from your MA thesis supervisor, to be sent by separate email to
lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl ;

copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst).

NOTE: if the proposal is not in the requested format or if it exceeds the amount of words indicated, it will not be taken into account.

Document 2 (name: thesis-surname applicant; e.g. thesis-Mous.doc):

copy of your MA thesis.

Information
For further information on these projects please contact Mr. Prof. Dr. Maarten Mous,
m.mous(removeme)hum.leidenuniv.nl or on practical matters Mrs. Gea Hakker, g.c.hakker(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Application
Applicants should submit their application (documents as described above) before 1 May 2011. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number.

Please note that the letter of recommendation should be sent to lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl.


PhD Position III

“Voices on Birchbark: Reconstructing the pragmatics of Old Russian birchbark letters”
Vacancy number: 11 – 085b

Project description
This project studies pragmatic peculiarities in the corpus of medieval birchbark letters which have been discovered in annual excavations in Novgorod as well as in other archaeological sites in Russia, Belarus and Ukraine. The main goal is to relate recent insights in this particular field to general notions of deixis and (co-)referentiality and of the role of orality in written communication in pre-modern societies.

A full project description can be found at: www.hum.leiden.edu/lucl/job-opportunities/project-description-voices-on-birchbark.html.

For this position the candidate should submit the following documents (in English; documents to be submitted electronically):

Document 1 (name: proposal-surname applicant; e.g. proposal-Mous.doc) in the following format:

curriculum vitae;

stating your motivation for the position;

copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst);

a short letter of recommendation from your MA thesis supervisor, to be sent by separate email to lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl.


Document 2 (name: thesis-surname applicant; e.g. thesis-Mous.doc):

copy of your MA thesis.

For this project an advanced level of Russian is essential; general knowledge in the field of pragmatics and philology is desirable.

Information
For more information on this project or a full project description, please contact Mr. Prof. Dr. Jos Schaeken, j.schaeken(removeme)hum.leidenuniv.nl or Mr. Prof. Dr. Ton van Haaften, t.van.haaften(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Application
Applicants should submit their application (documents as described above) before 1 May 2011. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number.

Please note that the letter of recommendation should be sent to lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl.


PhD Position IV

“Dialects entangled: language contact between Albanian and Southern Italian dialects”
Vacancy number: 11 – 085c

Project description
This project studies grammatical changes in Albanian (Arbėreshė) dialects spoken in three regions of Southern Italy. The goal is to help document these dialects, which have not received a lot of linguistic attention so far, as well as to bring these data to bear on our general understanding of language contact phenomena.

A full project description can be found at:
www.hum.leiden.edu/lucl/job-opportunities/project-description-dialects-entangled.html.

For this position the candidate should submit the following documents (in English; documents to be submitted electronically):

Document 1 (name: proposal-surname applicant; e.g. proposal-Mous.doc) in the following format:

curriculum vitae;

stating your motivation for the position;

a short letter of recommendation from your MA thesis supervisor, to be sent by separate email to lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl;

copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst).


Document 2 (name: thesis-surname applicant; e.g. thesis-Mous.doc):

copy of your MA thesis.

For this project knowledge of Albanian and/or Italian is crucial. The candidate will be expected to write a PhD Thesis in English on the topic of the research proposal. The MA Thesis and the letters of recommendation can be submitted in their original language.

Information
For more information on this project, please contact:
Mrs. Prof. Dr. Roberta D’Alessandro, r.dalessandro(removeme)hum.leidenuniv.nl;
Mr. Prof. Dr. Marc van Oostendorp, m.van.oostendorp(removeme)hum.leidenuniv.nl or
Mr. Dr. Michiel de Vaan, m.a.c.de.vaan(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Applicants should submit their application (documents as described above) before 1 May 2011. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number.

Please note that the letter of recommendation should be sent to lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl.
2 Assistenten-In-Opleiding syntaxis van de Nederlandse dialecten, UIL OTS Utrecht University. Deadline: 9 mei 2011
Bij het UiL OTS werken een kleine honderd onderzoekers waaronder 19 hoogleraren, een vijftiental postdocs en ongeveer 50 promovendi. Het doel van het UiL OTS is het ontwikkelen van wetenschappelijke expertise op het gebied van taal, spraak en hun gebruik. Het instituut is penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.

In het kader van het (NWO-)VIDI-onderzoeksprogramma “The uniformity of linguistic diversity: Subject-Predicate relations’ is bij het onderzoeksinstituut UiL OTS plaats voor

2 Assistenten-In-Opleiding syntaxis van de Nederlandse dialecten (1,0)
startdatum 1-10-2011, vac. nr. 681116

Programma. Het (NWO-)VIDI-onderzoeksprogramma “The uniformity of linguistic diversity: Subject-Predicate relations” onderzoekt de syntactische variatie betreffende subject-predicaatrelaties (d.w.z. de relatie tussen het subject Jan en het predicaat lacht in Jan lacht) op drie verschillende niveaus van vergelijking: macrovariatie (variatie tussen ongerelateerde talen zoals het Japans en het Nederlands), synchrone microvariatie (variatie tussen gerelateerde talen zoals het Limburgs en het Utrechts) en diachrone microvariatie (variatie tussen bijvoorbeeld het Middellimburgs en het hedendaagse Limburgs).

Het theoretisch kader van het project als geheel is dat van de generatieve taalkunde. Het programma omvat drie deelprojecten: twee AiO-projecten en een project voor de projectleider.

De werkzaamheden van beide AiO’s omvatten de volgende twee componenten:
• Het opstellen van een corpus met dialectgegevens van de Nederlandse dialecten door de eeuwen heen (van de Middelnederlandse dialecten tot en met het hedendaagse dialecten);
• Het uitvoeren van syntactisch onderzoek naar de variatie betreffende het subject (project a) of het predicaat (project b).
De projectleider benadert de variatie vanuit een meer macrotypologische hoek.

Een volledige projectbeschrijving kan worden gevonden op deze website: www.let.uu.nl/~Marjo.vanKoppen/personal/VIDI-project.htm


Doel
Het doel van de AIO-aanstelling is dat u een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 3,5 (maximaal 4) jaar bij 1,0 FTE. Als onderdeel van uw opleiding wordt u in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.
Functie-eisen
Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor deze taalwetenschappelijke vragen en grote bereidheid en vermogen tot nauwe samenwerking in teamverband.
Kandidaten dienen afgestudeerd te zijn in de taalwetenschap, neerlandistiek, of een andere taalstudie, aantoonbare affiniteit te hebben met de generatieve taalkunde en een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels te hebben.Tot aanbeveling strekt: ervaring met onderzoek naar microvariatie en/of ervaring met diachroon onderzoek (d.w.z. bronnen-onderzoek naar oudere fasen van het Nederlands of een andere taal). Zij die binnenkort afstuderen (maar een maand vóór de startdatum) kunnen ook solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een aanstelling als AIO voor de duur van 18 maanden per 1 october 2011 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens minimaal 2 jaar (1,0 FTE). De omvang van de functie is 80 tot 100%. Uw salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.042,- bruto per maand en loopt op tot € 2.492,- bruto per maand in het derde jaar (volgens de CAO Nederlandse Universiteiten) bij een volledige aanstelling.
Binnen de aanstelling kunt u rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder wordt u in de gelegenheid gesteld om u binnen een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving met veel internationale contacten wetenschappelijk breed te ontwikkelen. U volgt colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek. Tevens zijn er ruime experimentele en informatiseringsvoorzieningen.

Inlichtingen
Heeft u belangstelling? Dan kunt u voor nadere inlichtingen contact opnemen met de projectleider dr.Marjo van Koppen; telefoon (030)253 4936, j.m.vankoppen at uu.nl. Verdere informatie over het project kunt u vinden op de website: www.let.uu.nl/~Marjo.vanKoppen/personal/VIDI-project.htm

Voor algemene informatie over de aio-posities kunt u ook contact opnemen met de AIO-coördinator dr. Maaike Schoorlemmer, telefoon (030) 253 6183, e-mail m.schoorlemmer at uu.nl. U kunt ook onze website bezoeken: www-uilots.let.uu.nl/

Solliciteren
Uw sollicitatie o.v.v. het vacaturenummer (681116) gaat vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en twee referenties (of evt. naam en e-mail adres van twee referenten), met een scriptie / MA-thesis en een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten.
Zend uw sollicitatie per e-mail (pdf- of doc-formaat) aan humanitiesjobs.gw(removeme)uu.nl. Vermeld uw naam en het vacaturenummer in zowel het e-mailbericht als in de onderwerpregel, geef in het bericht een opsomming van alle bijlagen en vermeld in de documentsnaam van elke bijlage uw naam.
Uw sollicitatie moet uiterlijk 9 mei 2011 om 9:00 's ochtends bij ons binnen zijn.
Sollicitatiegesprekken staan gepland op 9 juni 2011.
Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.
Postdoctoral Researcher: Semantics, Computational Linguistics, Georgetown University, Washington. Deadline: Open until filled
The Department of Linguistics at Georgetown University solicits applications for a Post-doctoral Researcher position as part of an NSF-funded project (PIs: Katz, Portner, Herburger) on the semantics of gradable modal expressions (GMEs). Candidates should have expertise in either formal semantics/pragmatics or computational linguistics, and ideally will also bring to the project relevant knowledge of other areas, such as psychology, philosophy of language/logic, or computer science.

The project will investigate the fact that modal expressions, across languages and syntactic categories, widely show evidence of gradability ("It is more likely that A than B", "A is more permissible than B", "A is extremely unlikely"). It will combine two main components, one in formal semantics/pragmatics, and the other in the computational corpus linguistics, with the goals being (i) a better empirical understanding of the distribution (at the sentence and discourse levels) of GMEs, (ii) the development of a precise theoretical analysis of the gradability of modals which brings out consequences for the semantics/pragmatics of modality and gradable expressions more generally, (iii) the development of two mid-sized corpora with appropriate annotation and tools for studying the distribution and meanings of GMEs, and (iv) preliminary corpus-based NLP research on the identification and interpretation of GMEs.

The person filling this position will contribute at a full-time basis to the project by participating in weekly team meetings, conducting research on the topic appropriate to his/her skills, publishing (jointly with other team members, and individually if appropriate), travel to conferences, participating in seminars, and the like. There may be an opportunity to teach as well, if this is jointly considered desirable. The anticipated start date for the position is August 2011, and it is expected to continue for 22 months at a salary of $50,000/year.

Review of applications will begin immediately and will continue until the position is filled. The following materials should be sent to the address below.


(i) Cover letter, describing how his/her knowledge and research background will contribute to the project;
(ii) CV;
(iii) Contact information for three recommenders;
(iv) Up to three publications.


Address for applications:


Hard Copy Electronic
Paul Portner graham.katz(removeme)googlemail.com
Department of Linguistics
Georgetown University
Washington, DC 20057


Georgetown University is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer. Women, minorities, veterans, and individuals with disabilities are encouraged to apply.
Lectureship in the History of the English Language, Newcastle University, UK. Deadline: May 10 2011
JOB DESCRIPTION:

The School of English Literature, Language and Linguistics, Newcastle University, UK is looking to appoint a fixed-term (two year) full-time post in the History of the English Language. With this appointment, we seek to consolidate the provision of teaching excellence and enhance further the School's expertise in the delivery of courses in English Language. Although we are particularly seeking applicants with a secondary specialism in phonology, we also welcome applications from scholars with secondary interests in semantics/pragmatics or syntax so as to complement existing expertise within the School. The successful candidate will develop and deliver undergraduate and postgraduate teaching in English historical linguistics. The appointment forms part of the School's strategic plan to sustain its expertise and international recognition in English Language. The successful candidate will also be asked to support the research culture of the Centre for Research in Linguistics and Language Science. The candidate should have an existing or developing record of research publications, and firm plans in place for future projects. In addition, it is expected that all lecturing staff will contribute to stage 1 teaching and will participate in the School’s thriving postgraduate culture by teaching on its MA programme and supervising PhD students. All staff also take a share in the administrative tasks essential to the running of the School.

Informal enquiries can be made to the Head of Linguistics and English Language, Professor Karen Corrigan, tel: 0191 222 7757, e-mail: K.P.Corrigan(removeme)ncl.ac.uk or the Head of School, Professor Jennifer Richards, tel: 0191 222 7754, e-mail: Jennifer.Richards(removeme)ncl.ac.uk

Closing date: 10 May 2011

Applications can be submitted on-line using the following link: www.ncl.ac.uk/vacancies/
PHD STUDENTSHIP IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING, University of Edinburgh. Deadline: May 15 2011
Institute for Language, Cognition and Computation School of Informatics University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the University of Edinburgh invites applications for a three-year PhD studentship starting in September 2011. ILCC is dedicated to the pursuit of basic and applied research on computational approaches to language, communication and cognition.

The studentship is associated with the EPSRC project "An Integrated Model of Syntactic and Semantic Prediction in Human Language Processing". The aim of this project is to develop a model that combines probabilistic incremental parsing with compositional distributional semantics in order to achieve a broad-coverage account of human language processing that can simulate reading time data. The project will also apply this model to NLP tasks such as text simplification.

The student will be supervised by Dr. Frank Keller and Dr. Mirella Lapata, and will work on a topic drawn from following research areas:

o probabilistic parsing, including incremental parsing, unsupervised
parsing, and crosslinguistic parsing

o distributional models of semantics, including compositional and
syntax-aware vector-space models and topic models

o models of human language processing, including models that integrate
syntactic and semantic processing

o models of eye-tracking data in reading, including applications such
as text simplification

The successful candidate will have a good honors degree or equivalent in computational linguistics, artificial intelligence, computer science, or a related discipline. He/she will have strong programming skills and previous experience in natural language processing, e.g., in parsing, distributional semantics, or probabilistic modeling.

The studentship covers maintenance at the research council rate of around GBP 13 500 per year, plus tuition fees at the EU/UK rate.
Applications are restricted to UK/EU citizens. The start date of the studentship is flexible, but can be no earlier than September 1, 2011.

If you have further questions, please contact Dr. Frank Keller
(keller(removeme)inf.ed.ac.uk) or Dr. Mirella Lapata (mlap(removeme)inf.ed.ac.uk). To apply, please follow the instructions at:

www.inf.ed.ac.uk/postgraduate/apply.html

As your research area, please select "Institute of Communicating and Collaborative Systems". On the application form under "Research Project", please state "EPSRC Studentship: SynSem".

Application deadline: May 15, 2011.

Applications received after the deadline may be considered, but this cannot be guaranteed.

--
The University of Edinburgh is a charitable body, registered in Scotland, with registration number SC005336.
Calls for papers for events
Call for papers for taalbeheersingscongres TAALGEBRUIK & DIVERSITEIT, December 21-23 2011 Leiden. Deadline: Mei 16 2011
Call for papers VIOT 2011
Op 21, 22 en 23 december 2011 vindt aan de Universiteit Leiden het 12e taalbeheersingscongres van de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) plaats. Als thema voor dit twaalfde VIOT-congres is gekozen: Taalgebruik & Diversiteit. U wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage aan het congres te leveren.

Thema
Begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik zijn de onderzoeksobjecten waarop uiteindelijk alle taalbeheersingsonderzoek is gericht. Taalbeheersers zijn immers geļnteresseerd in hoe ons taalgebruik in elkaar steekt en hoe de eigenschappen ervan verklaard kunnen worden, maar ook in hoe het geoptimaliseerd kan worden. Het laatste doel zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder het eerste. De vraag of een concrete taaluiting begrijpelijk of aanvaardbaar is, is afhankelijk van tal van factoren, die gemakshalve vaak worden aangeduid als ‘de context’. En het is nu juist deze context die maakt dat de concepten begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik geen eenduidige invulling kunnen krijgen. Om binnen het taalbeheersingsonderzoek tot betrouwbare beschrijvingen en verklaringen van en effectieve adviezen over taalgebruik te komen, is het daarom noodzakelijk antwoord te krijgen op de vraag hoe diversiteit in de context de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van het taalgebruik op systematische wijze beļnvloedt. De term diversiteit moet daarbij breed worden opgevat. Hierbij valt te denken aan diversiteit in:
• talige achtergrond van de taalgebruikers
• culturele achtergrond van taalgebruikers
• gesproken en geschreven taalgebruik
• institutionele regels en conventies
• genreconventies
• het soort medium of platform waarvan gebruik wordt gemaakt.
Doel van het 12e VIOT-congres is om – naast de gebruikelijke ruimte voor andere onderwerpen – speciaal aandacht te besteden aan taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat. Alle theoretische benaderingen en alle toepassingsgebieden binnen het taalbeheersingsonderzoek kunnen daarbij aan bod komen.

Tijdpad
• abstracts kunnen worden ingediend vanaf 15 maart 2011;
• deadline voor het indienen van een abstract is maandag 16 mei 2011;
• bericht van acceptatie: uiterlijk vrijdag 8 juli 2011.

Format
• titel: het abstract moet een informatieve titel hebben;
• trefwoorden: de inhoud van het abstract wordt in 4 trefwoorden samengevat;
• indeling: het abstract heeft de volgende indeling:
o Vraagstelling
o Theoretisch kader
o Methode
o Resultaten/analyse
o Conclusie
o Discussie (optioneel);
• referenties: het abstract mag een beperkt aantal referenties bevatten;
• lengte: de tekst van het abstract is maximaal 300 woorden, exclusief referenties.
• contactgegevens: vermeld naam, affiliatie, adres en e-mailadres van de auteur(s), samen met de titel van het abstract uitsluitend in het e-mailbericht waarbij het abstract wordt opgestuurd;
• modeldocument: voor het opstellen van het abstract dient gebruik te worden gemaakt van het modeldocument dat u op de website www.viot2011.nl kunt downloaden.

Maximum aantal abstracts
Een auteur kan maximaal 1 individueel abstract indienen en maximaal 2 als co-auteur.

Wijze van indienen
Een abstract kan alleen per e-mail worden ingediend: viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Beoordeling
Elk abstract wordt beoordeeld door twee reviewers. Het moet geschikt zijn voor blinde beoordeling. Dit betekent dat het abstract geen enkele aanwijzing mag bevatten over wie de auteur(s) ervan is (zijn).

Organisatie en contact
Het organisatiecomité bestaat uit Ronny Boogaart, Ton van Haaften (vz), Henrike Jansen, Jaap de Jong, Maarten van Leeuwen en Arie Verhagen.
Voor vragen of informatie, mail naar viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Call for course and worshop proposals for ESSLLI 2012, Poland, August 6-17 2012. Deadline: June 14 2011
24th European Summer School in Logic, Language and Information ESSLLI 2012 August 6-17, 2012 Opole, Poland www.esslli2012.pl

Call for Course and Workshop Proposals
---------------------------------------------------------------------

The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI, www.folli.org/) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computer science.
ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within or around the three main areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information. For more information, visit the FoLLI website, as well as the ESSLLI 2011 website:
esslli2011.ijs.si/.


CALL FOR COURSE AND WORKSHOP PROPOSALS

The ESSLLI 2012 Program Committee invites proposals for foundational, introductory, and advanced courses, and for workshops for the 24th annual Summer School on important topics of active research in the broad interdisciplinary area connecting logic, linguistics, computer science and the cognitive sciences.

All proposals should be submitted via the EasyChair system, using a prescribed form that is available on the ESSLLI 2012 website, no later than:

June 14, 2011

Authors of proposals will be notified of the committee's decision by September 15, 2011.


GUIDELINES FOR SUBMISSION

Proposers of courses and workshops should follow the guidelines below while preparing their submissions; proposals that do not conform with these guidelines may not be considered.

Courses are taught by 1 or max. 2 lecturers, and workshops are organized by 1 or max. 2 organizers. Lecturers and organizers must have obtained a Ph.D. or an equivalent degree at the time of the submission deadline. Courses and workshops run over one week (Monday-Friday) and consist of five 90-minute sessions.
Lecturers who want to offer a long, two-week course should submit two independent one-week courses (for example, an introductory course in the first week and an advance course in the second). The ESSLLI program committee has the right to select only one of the two proposed courses.


FOUNDATIONAL COURSES

These are strictly elementary courses not assuming any background knowledge.
They are intended for people who wish to get acquainted with the problems and techniques of areas new to them. Ideally, they should allow researchers from other fields to acquire the key competencies of neighboring disciplines, thus encouraging the development of a truly interdisciplinary research community.
Foundational courses should have no special prerequisites, but may presuppose some experience with scientific methods and general appreciation of the field of the course.


INTRODUCTORY COURSES

Introductory courses are central to the activities of the Summer School. They are
intended to provide an introduction to the (interdisciplinary) field for students,
young researchers, and other non-specialists, and to equip them with a good
understanding of the field's basic methods and techniques. Such courses should
enable experienced researchers from other fields to acquire the key competencies
of neighboring disciplines, thus encouraging the development of a truly
interdisciplinary research community. Introductory courses in a topic at the
interface of two fields can build on some knowledge of the component fields; e.g.,
an introductory course in computational linguistics should address an audience
which is familiar with the basics of linguistics and computation. Proposals for
introductory courses should indicate the level of the course as compared to
standard texts in the area (if available).


ADVANCED COURSES

Advanced courses should be pitched at an audience of advanced Masters or Ph.D.
students. Proposals for advanced courses should specify the prerequisites in detail.


TIMETABLE FOR COURSE PROPOSAL SUBMISSION:
Jun 15, 2011: Proposal Submission Deadline
Sep 15, 2011: Notification Deadline
Jun 1, 2012: Deadline for receipt of camera-ready course material by the ESSLLI
2012 local organizers


WORKSHOPS

The aim of the workshops is to provide a forum for advanced Ph.D. students and
other researchers to present and discuss their work. Workshops should have a
well-defined theme, and workshop organizers should be specialists in the theme of
the workshop. The proposals for workshops should justify the choice of topic, give
an estimate of the number of attendants and expected submissions, and provide a
list of at least 15 potential submitters working in the field of the workshop. The
organizers are required to give a general introduction to the theme during the first
session of the workshop. They are also responsible for various organizational
matters, including soliciting submissions, reviewing, drawing up the program,
taking care of expenses of invited speakers, etc. In particular, each workshop
organizer will be responsible for sending out a Call for Papers for the workshop
and to organize the selection of the submissions by the deadlines specified below.
The call for workshop submissions must make it clear that the workshop is open to
all members of the ESSLLI community and should indicate that all workshop
contributors must register for the Summer School.

TIMETABLE FOR WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSIONS:
Jun 14, 2011: Proposal Submission Deadline
Sep 15, 2011: Notification Deadline
Oct 15, 2011: Deadline for submission of the Calls for Papers to ESSLLI 2012 PC
chair
Nov 1, 2011: Workshop organizers send out First Call for Papers
Dec 15, 2011: Workshop organizers send out Second Call for Papers
Jan 15, 2012: Workshop organizers send out Third Call for Papers
Feb 15, 2012: Deadline for submissions to the workshops
Apr 15, 2012: Suggested deadline for notification of workshop contributors
Jun 1, 2012: Deadline for submission of camera-ready copy of workshop
proceedings to the ESSLLI 2012 Local Organizers.

Workshop speakers will be required to register for the Summer School; however,
they will be able to register at a reduced rate to be determined by the Local Organizers.


FORMAT FOR PROPOSALS

Forms for submitting course and workshop proposals are available on the ESSLLI 2012 website.

The proposers are required to submit the following information:

* Contact address and fax number
* Name, email, affiliation, homepage of each lecturer / workshop organizer (at most
two per course or workshop)
* Title of proposed course/workshop
* Abstract (abstract of the proposal, max 150 words)
* Type (workshop, foundational, introductory, or advanced course)
* Areas (one or more of: Computation, Language, Logic, or Other)
* Description (describe the proposed contents of the course and substantiate
timeliness and relevance to ESSLLI in at most one A4 page)
* Tentative outline of the course / expected participation in the workshop
* External funding (whether the proposers will be able to obtain external funding for
travel and accommodation expenses)
* Further particulars (e.g., course prerequisites, previous teaching experiences, etc.)


FINANCIAL ASPECTS

Prospective lecturers and workshop organizers should be aware that all teaching
and organizing at the summer schools is done on a voluntary basis in order to keep
the participants' fees as low as possible. Lecturers and organizers are not paid for
their contribution, but are reimbursed for travel and accommodation expenses (up
to fixed maximum amounts, which will be communicated to the lecturers upon
notification). Lecturers and workshop organizers will have their registration fee
waived. In case a course or workshop is to be taught/organized by two people, a
lump sum will be reimbursed to cover travel and accommodation expenses for one
of them; the splitting of the sum is up to the lecturers/organizers. It should be
stressed that while proposals from all over the world are welcome, the School
cannot guarantee full reimbursement of travel costs, especially if lecturers or
organizers have to come from outside of Europe.

The local organizers would highly appreciate it if, whenever possible, lecturers and
workshop organizers find alternative funding to cover travel and accommodation
expenses, as that would help us keep the cost of attending ESSLLI 2012 lower.


ESSLLI 2012 PROGRAM COMMITTEE

Chair: Andreas Herzig (Institut de recherche en informatique de Toulouse and CNRS)
Local Co-chair: Anna Pietryga (Opole)

Area specialists:
Language and Computation:
Miriam Butt (Sprachwissenschaft, University of Konstanz)
Gosse Bouma (Groningen University)
Language and Logic:
Regine Eckardt (Language and Literature, University of Göttingen)
Rick Nouwen (UiL-OTS, Utrecht University)
Logic and Computation:
Natasha Alechina (CS, University of Nottingham)
Andreas Weiermann (Mathematics and Computation, Ghent University)

ESSLLI 2012 ORGANIZING COMMITTEE:
Chair: Urszula Wybraniec-Skardowska and Janusz Czelakowski (University of Opole)

ESSLLI 2012 website: www.esslli2012.pl

EasyChair submission page:
www.easychair.org/conferences/?conf=esslli2012
Call for abstracts for Morphology Meeting 2011, Radboud University, Nijmegen, December 21-22 2011. Deadline: Juli 1 2011
From Word to Models of Language: 21-22 December 2011

After an interesting conference in Luik in 2009, this year's Morphology Meeting (De Morfologiedagen) will be hosted by the Radboud University Nijmegen (The Netherlands) on December 21th and 22th. This two-day conference is a meeting place for morphologists of all linguistic disciplines. It aims to strengthen the bonds between researchers in the field of theoretical linguistics, applied linguistics, computational linguistics and psycholinguistics.

The theme ‘From Word to Models of Language' is chosen to emphasize that aspects of phonology, syntax and semantics combine with morphology. Sometimes in systematic ways and sometimes in apparently random ways. These connections can be language specific or universal. From morphemes to models; all topics with a central place for morphemes are welcome.

We would like to receive abstracts (maximally 300 words, .doc or .pdf) before the first of July on the following address: morfologiedagen2011(removeme)gmail.com. Please use the subject: ‘abstract Morphology Meeting’. The conference languages are English, Dutch and German.

Submission deadline: July 1st, 2011
Notification of acceptance: September 1st, 2011
Announcement of program: October 1st, 2011

Participation: about 80 euros (lunch and dinner included) or 40 euros (lunch included).

Organization: Arina Banga, Esther Hanssen, Anneke Neijt and Robert Schreuder
Call for papers for Prijs van de Limburgse Taalkunde 2011. Deadline: September 1 2011
Prijs van de Limburgse Taalkunde 2011

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde looft eens per twee jaar een prijs uit voor de beste universitaire afstudeerscriptie (BA, MA of anderszins) op het gebied van de taalkunde of naamkunde van het Limburgs (of direct aangrenzende dialecten).
Met deze prijs wil de vereniging het taalkundig onderzoek naar het Limburgs stimuleren. De beste inzending wordt beloond met 500 euro en een aanbod tot publicatie van een samenvatting in het Jaarboek van de VLDN. De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres van de VLDN, 26 november 2011 te Venray. Scripties moeten op papier en digitaal worden ingezonden. Ze dienen vergezeld te gaan van een kopie van een tentamenbriefje of een ander gedateerd bewijs van acceptatie; zie www.vldn.be voor het volledige reglement.

Voor mededinging moet de scriptie uiterlijk op 1 september 2011 in het bezit zijn van de Jury Scriptieprijs Limburgse Taalkunde
p/a VLDN, Scapulierstraat 2a/bus 3
B-3740 Munsterbilzen
secretariaat(removeme)vldn.be
Extra
Wedstrijd Enlighten Your Research - NWO
SURFnet organiseert in samenwerking met SARA, BiG Grid en NWO de derde editie van de wedstrijd Enlighten Your Research. In deze editie worden onderzoekers uitgedaagd voorstellen in te dienen van instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden, die baat hebben bij een hoogwaardige netwerkverbinding tussen locaties waar e-Researchfaciliteiten aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan geavanceerde diensten zoals supercomputing, grid, visualisatie en grote hoeveelheden dataopslag. Researchers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen tot en met 12 mei 2011.

Samenwerking
Het is de eerste keer dat de organiserende partijen op deze manier hun krachten bundelen. Door inbreng van hun eigen expertise, infrastructuur en diensten proberen zij gezamenlijk het onderzoek in Nederland naar een hoger plan te brengen. Deze unieke samenwerking biedt onderzoekers de mogelijkheid om eenvoudig en efficiėnt met elkaar samen te werken via een naadloze koppeling tussen allerlei soorten infrastructurele diensten.

Prijzen
Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op dataopslag, rekentijd, geavanceerde netwerkverbindingen en support bij de implementatie daarvan. Verder krijgen de winnaars een geldprijs van maximaal EUR 20,000. Daarnaast is er dit jaar een duurzaamheidsprijs voor het meest energiezuinige voorstel.

www.surfnet.nl/eyr.
Hier zijn de wedstrijdvoorwaarden, Call for Proposals en voorbeelden van projecten uit voorgaande jaren te vinden.
WANTED: LINGUISTS interested in a Marie Curie IEF Grant
I’m working at Wuppertal University (Germany) as a full professor. To extend my working group, I’m looking for fellows interested in a Marie Curie IEF Grant. These are the facts:

• grant: a Intra?European Fellowship for Career Development (IEF)
• idea: IEFs support the career development of experienced researchers by providing
funding for a research project. The project should enhance the researcher’s
diversification of competences
• duration: 12 to 24 months
• topic of research: can be chosen freely by the researcher
• formal eligibility: experienced researchers of any nationality who have spent less
than 12 months in the last 3 years prior to the deadline in Germany
• deadline: August 2011
• qualification: postdocs and researchers with at least 4 years of research experience
(full?time equivalent) after graduation. There is no upper age limit.
• funding: salary + supplementary allowances, contribution to research and travel costs, management and overheads. Depending on research experience, the salary is between 37,000?85,000 Euros per year
Last year I applied successfully together with a fellow for an IEF Marie?Curie?Grant at the EU, so I know how it works.

More personal facts on my side are:
1) the proposal (20 pages) should be written by both of us, as the application is a joint
one ? me in the role of the host and you in the role of the researcher
2) there is a deadline in August for final submission. However, it would be better to finish the proposal end of June. Then we can hand it over to people whose job it is to help us ? there is a national contact point here (at Humboldt's) who read and comment proposals, the same in your country, there is a research unit in my rectorate who are also reading and commenting, there is Euroconsult in Bonn who likewise does it
3) the chances of success are about 20 percent, which is not bad

I DO hope that you like the idea as much as I do!
Please come back to me in case you're interested.
All the best,
Monika
Prof. Dr. Monika Rathert
Bergische Universität Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 439 2374
rathert(removeme)uni-wuppertal.de
www.linguistik.uni-wuppertal.de/rathert
VAN GOGH PROGRAMME PROCEDURE FOR APPLICATION 2011-2012; Deadline: May 18th 2011
VAN GOGH PROGRAMME PROCEDURE FOR APPLICATION 2011-2012

FOR RESEARCHERS IN THE NETHERLANDS:
GENERAL INFORMATION
In 1997, the French Ministry of Foreign Affairs and the Netherlands Ministry of
Education, Culture and Science (OCW) signed a bilateral agreement to increase the possibilities for scientific cooperation between the two countries, resulting in the Van Gogh programme. The programme is administered by the FNA on the Dutch side and by EGIDE on the French side.
The objective of the Van Gogh programme is to encourage and facilitate the exchange of French and Dutch researchers within the framework of a joint research project.

A LARGER TARGET GROUP
Until recently the Van Gogh programme was linked to the Innovational Research Incentives Scheme (Dutch: Vernieuwingsimpuls). The aim of this link is: to encourage and support the most talented (young) researchers in the Netherlands to engage in research cooperation with French research groups. An added benefit is that the quality of applicants has already been established.
As from 2009 the target group will be extended to other researchers with a record of proven excellence. Applications can be written by:
- the traditional group: veni-vidi-vici grantholders
- Spinoza prizewinners: recognizable quality
- KNAW professors and members of the Young Academy: recognizable quality
- Dutch ERC-grant holders
- Researchers that have been awarded for the excellent research by their
universities.
- Extra attention: application in alfa/gamma research.
PROCEDURE OCW only funds (the Dutch part of) the cooperation if it includes a researcher who has competed for and received a (relevant) research grant.
LINKING A FRENCH GROUP TO A DUTCH RESEARCHER Application. On the Dutch side, a researcher with an awarded research grant can submit a work plan and requested budget for the French-Dutch cooperation to FNA. It is then treated as an extension of the awarded grant and will automatically be approved if the cooperation plans are positively evaluated by both FNA and the French partner institution. On the French side, the procedure is unchanged: a separate application is tobe submitted to the appropriate institution.
Evaluation. FNA will only evaluate the cooperation plans and budget. As the scientific quality of the Dutch researcher has already been established, there is no need for additional peer review. On the French side the procedure is unchanged: approval will depend on the outcome of the external review and relative ranking of the proposals.

2
BUDGET GUIDELINES AND MANAGEMENT
The maximum duration of the cooperation is two years. After one year, an extension has to be applied for together with a report on the first year.
The following budgetary restrictions apply for Dutch applicants:
The budget should not exceed € 10,000 in the 1st year (max. 2 years).
Only costs for travel and living costs are eligible (i.e. no research costs) (subsistence: up to a maximum of € 110- per day per person; travel costs: real costs up to a maximum of €300- per person, per trip). Costs for other members of the research group involved in the French – Dutch cooperation can be included. FNA will cover costs from Dutch researchers traveling to France, and vice versa.

DEADLINE 2011-2012
- May 18th 2011
- Selection committee: October 2011
- Grants will be awarded in December 2011

CONTACT
Frans-Nederlandse Academie
Drs. L.G.H. Poorthuis (Lidwien)
Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht
T 0031 30 253 9198
E l.g.h.poorthuis(removeme)uu.nl
I www.FRNL.eu
Call for manuscripts for The Journal of Language and Culture (JLC)
The Journal of Language and Culture (JLC) is a multidisciplinary peer-reviewed journal published monthly by Academic Journals (www.academicjournals.org/JLC). JLC is dedicated to increasing the depth of research across all areas language and culture.


Call for Papers

JLC welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence in this subject area, and will publish:

• Original articles in basic and applied research
• Case report

We invite you to submit your manuscript(s) to jlc.journal(removeme)gmail.com for publication in the January issue. Our objective is to inform authors of the decision on their manuscript(s) within four weeks of submission. Following acceptance, a paper will normally be published in the next issue. Instruction for authors and other details are available on our website; www.academicjournals.org/JLC/Instruction.htm .

JLC is an Open Access Journal

One key request of researchers across the world is unrestricted access to research publications. Open access gives a worldwide audience larger than that of any subscription-based journal ad thus increases the visibility and impact of published work. It also enhances indexing, retrieval power and eliminates the need for permissions to reproduce and distribute content. JLC is fully committed to the Open Access Initiative and will provide free access to all articles as soon as they are published.

Best regards,


Evueh Daniel
Editorial Assistant
Journal of Language and Culture (JLC)
E-mail: jlc.journal(removeme)gmail.com
www.academicjournals.org/JLC