December 2nd, 2011

LOT Announcements / events
LOT Winterschool 2012, Tilburg University, January 9-20 2012
Registration is open until December 16

For information about regular courses, masterclasses and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2012_Winterschool_Tilburg

Movie presentation Daniel Everett
Wednesday 11 January, time 19.30, location DZ1
A recent movie about the life of Daniel Everett, one of the teachers in the school, will be shown. See a preview here: vimeo.com/23580637

Schultink Lecture
Wednesday 18 January, time 19.30, location DZ1
See this page for more info on linguist Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Schultink
Speaker: Leanne Hinton, Title: 20 years in language revitalization: what have we learned?


We hope to see you all there!

Best regards, the organization
Schultink lecture by Leanne Hinton, Tilburg University (LOT), January 18 2012
The Schultink lecture will be hosted by the LOT Winterschool 2012, Tilburg University
See this page for more info on linguist Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Schultink

Date: Wednesday 18 January 2012
Time: 19.30
Location: Tilburg University, DZ1

Speaker: Leanne Hinton, Prof. emerita, University of California at Berkeley
Title: 20 years in language revitalization: what have we learned?

abstract
It is now 20 years since Ken Hale et al galvanized the linguistic community with their set of articles on endangered languages, and 10 years since the publication of /The Green Book on Language Revitalization in Practice. /During these two decades, both language documentation and language revitalization have developed new methods and practices, and have been participated in by a growing number of linguists and speech communities. Linguists and the communities they work with have developed new kinds of relationships, with stronger control by the communities and a greater commitment to applied work by the linguists. At the same time, all players are developing more sophisticated goals for documentation and a more realistic understanding of the future of endangered languages. This talk will survey what we have learned over the last 20 years about ways and means of the preservation, survival, or revival of endangered languages, and where we might expect people will go from here.


We hope to see you all there!

Best regards, the organization

For more information about the LOT winterschool and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2012_Winterschool_Tilburg
De Grote Taaldag, Utrecht University, LOT, Anéla/VIOT & AvT, 4 februari 2012
Op zaterdag, 4 februari 2012 vindt de tweede editie van de Grote Taaldag plaats. De Grote Taaldag is een initiatief van AVT, Anéla, VIOT en LOT waarbij drie reeds bekende evenementen samen worden gebracht: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TINdag en het Taalgala.

Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag en de TINdag naast elkaar gehouden. Tijdens het tweede deel van de dag vindt het Taalgala plaats. Tijdens het Taalgala worden verschillende prijzen uitgereikt zoals de Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2010 en de LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2009 en 2010.

De Grote Taaldag vindt plaats in Utrecht, Drift 21 en 25.


Registratie:

Deelnemers aan de Grote Taaldag kunnen zich inschrijven voor de Juniorendag via www.degrotetaaldag.nl

Inschrijvingsgeld is 15 euro voor reguliere leden, 12,50 euro voor junioren en werkzoekende taalkundigen, en 25 euro voor externen. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch.
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

"Er wordt meer geschreven dan ooit tevoren"
www.kennislink.nl/publicaties/er-wordt-meer-geschreven-dan-ooit-tevoren
Het 28ste Onze Taal-congres, gehouden op 26 november 2011, ging over het leren van taal. Hans Bennis reageerde met zijn lezing op de veel gehoorde stelling dat de taalvaardigheid van leerlingen almaar slechter wordt. Volgens de directeur van het Meertens Instituut is het tegendeel waar: "Er wordt meer geschreven dan ooit tevoren, dus laten we ophouden ons zo druk te maken om die d’s en t’s."


Bruikbare hersenspinsels in spraakperceptie
www.kennislink.nl/publicaties/bruikbare-hersenspinsels-in-spraakperceptie
Elke stem is anders. En toch hebben we doorgaans geen moeite om al die verschillende klanken van al die verschillende mensen die we dagelijks horen te interpreteren. Het promotieonderzoek van Matthias Sjerps laat zien dat onze hersens heel flexibel omgaan met sprekersvariatie.
Lectures / talks / Colloquia
Lecture by Diana Passino on Raddoppiamento phenomena in Italian, LUCL Leiden, December 7 2011
A unified account of consonant gemination in external sandhi in Italian: Raddoppiamento phenomena in Italian and in the dialects of Italy

Abstract
A unified account of consonant gemination in external sandhi, also known as Raddoppiamento phenomena, is proposed for Italian. As opposed to the common interpretation of Raddoppiamento as being driven by well-formedness conditions on Italian rhymes, it is argued that gemination in sandhi ought to be analysed as a fortition process driven by positional factors. It originates as an effect of the phonological representation of the words subject to sandhi, where strong positions arise. Not only does this account unify all of the Italian Raddoppiamento phenomena (backwards Raddoppiamento, synchronic and idiosyncratic Raddoppiamento Sintattico) but it provides a picture of the phenomena that is consistent from a theoretical, diachronic, geographic, cross-linguistic and synchronic point of view.


www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/news/lecture-passino.html
Talks on language acquisition and evolution on the occasion of Cagri Coltekin's Defence, CLCG Groningen, December 8 2011
I am about to defend my PhD in Groningen (CLCG).

There will be three talks on language acquisition and evolution by researchers visiting Groningen for the occasion. The talks may be of interest to linguistic community at large in NL. We appreciate if you could place them in LOT calendar and/or announce it in the newsletter. You can find the schedule below, and further information (including abstracts of the talks) can be found at www.let.rug.nl/coltekin/thesis/talks.html.

Kind regards,

Cagri Coltekin
CLCG, University of Groningen

----------------------------------------------------
Time/Place: December 8, 2011, 9:30 -- 11:30,
Zernikezaal, Academigebouw, Groningen

09:30 - 10:10 From sounds to words: a Bayesian approach to modeling early language acquisition
Sharon Goldwater, University of Edinburgh

10:10 - 10:50 Evolved properties of language through language learning
Padraic Monaghan, Lancaster University

10:50 - 11:30 A computational approach to early language bootstrapping
Emmanuel Dupoux, LSCP, Paris
----------------------------------------------------
"Lost in Translation: The missing categories problem" by Eithne Carlin (RUL), Spuistraat 210, Amsterdam (UvA), December 9th, 2011
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal 420
December 9 2011, 15.15-16.30 uur
Eithne Carlin (RUL)

presents

"Lost in Translation: The missing categories problem"
The abstract can be found on the ACLC website:
www.hum.uva.nl/aclc-news/seminar.cfm/C237788D-D1F3-4A85-9171A13699BD6848


The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday. After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor. For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
"Talige complexiteit in meertalig onderwijs" door Piet van Der Craen en Ineke Vedder, (Anéla) Academiegebouw Utrecht, 12 december 2011
Anéla lezingen over ‘Talige complexiteit in meertalig onderwijs’ op 12 december 2011 in Utrecht

Voorafgaand aan een extra ledenvergadering organiseert de Anéla twee lezingen over het thema ‘Talige complexiteit in meertalig onderwijs’. Het betreft:

Piet Van De Craen (Vrije Universiteit Brussel)
Onderzoek naar meertalig onderwijs is onderzoek naar complexe systemen.

Ineke Vedder (Universiteit van Amsterdam)
Syntactische complexiteit als maat voor de ontwikkeling van taalvaardigheid in een tweede taal

Tijd: maandag 12 december 2011, 14.00 – 15.00 uur
Locatie: Belle van Zuylenzaal in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht aan het Domplein 1 te Utrecht.

De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen.

Anéla-leden moeten zich voor 8 december as. bij de anéla-administratie (anela-admin(removeme)uvt.nl) aanmelden voor deze extra ledenvergadering. Zij ontvangen dan per ommegaande de vergaderstukken over de voorgestelde samenwerking tussen de Anéla en de Belgische zustervereniging de ABLA en de meerjarenbegroting.


Abstracts:

Piet Van De Craen (Vrije Universiteit Brussel)
Onderzoek naar meertalig onderwijs is onderzoek naar complexe systemen.

Meertalig onderwijs, met name content and language integrated learning (CLIL), wordt in Europa steeds populairder. Eén van de redenen is dat dit soort onderwijs, waarbij een deel van het curriculum in een andere taal dan het Nederlands wordt aangeboden, op korte tijd zoveel betere resultaten oplevert dan het traditionele taalonderwijs. Maar er is meer aan de hand. Meertalig onderwijs gaat over meer dan vreemde taalverwerving. Het heeft ook belangrijke cognitieve implicaties en gevolgen voor de breinwerking. Deze aspecten bleven tot nu toe erg onderbelicht. In deze lezing licht ik de cognitieve en neurowetenschappelijke aspecten van CLIL toe en vergelijk ik ze met complexe systemen, waarbij implicietheid, heterogeniteit en emergentie centraal staan.

Ineke Vedder (Universiteit van Amsterdam)
Syntactische complexiteit als maat voor de ontwikkeling van taalvaardigheid in een tweede taal

De syntactische complexiteit van de mondelinge en schriftelijke taalproductie van tweede-taalleerders wordt vaak beschouwd als maat voor het algemene niveau van taalvaardigheid van tweede-taalleerders. Aan de operationalisatie en de meting van syntactische complexiteit zijn echter haken en ogen verbonden. Zoals benadrukt door Norris & Ortega (2009), moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende dimensies van syntactische complexiteit, afhankelijk van het beheersingsniveau in de tweede taal. Zo realiseren beginnende leerders syntactische complexiteit vooral door middel van nevenschikking, halfgevorderde leerders door onderschikking, terwijl bij gevorderde leerders een toename in syntactische complexiteit zich allereerst manifesteert in de mate van complexiteit van de naamwoordgroep. In mijn bijdrage breng ik verslag uit van een studie naar de ontwikkeling van schrijfvaardigheid in een tweede taal van T2 schrijvers van het Nederlands, Italiaans en Spaans. In de studie wordt syntactische complexiteit op verschillende manieren gemeten: a) algemene complexiteitsmaten (ratio measures); b) syntactische onderschikking; c) complexiteit van de naamwoordgroep; d) nevenschikking. Ook ga ik in op het nieuw op te richten Aila Research netwerk Cosell (‘Complexity and second language learning’).
Studiemiddag over taaltesten, NVSST & WAP, Amsterdam, December 14 2011
Studiemiddag over taaltesten: constructie, interpretatie en beoordeling

Op woensdag 14 december organiseren de Nederlandse Vereniging voor Stem-,Spraak- en Taalpathologie (NVSST) en het Werkverband Amsterdamse Psycholinguļsten (WAP) een studiemiddag over constructie, interpretatie en beoordeling van taaltesten.

Tijdens deze middag wordt ingegaan op vragen, zoals ‘Wat betekent de beoordeling van de ‘COTAN?’, ‘Hoe moeten resultaten geļnterpreteerd worden bij tweetalige kinderen?’, ‘Wanneer noemen we een score beneden gemiddeld of zwak?’ en ‘Wat zijn de nadelen van het gebruik van leeftijdsequivalenten in de communicatie naar ouders toe?’.

In het plenaire gedeelte zullen diverse deskundigen een uiteenzetting geven over:
1. hoe het proces van testontwikkeling eruit ziet;
2. hoe resultaten van taaltesten geļnterpreteerd worden;
3. hoe de betrouwbaarheid en validiteit van een test wordt bepaald.
Na het plenaire deel zijn er twee parallelle sessies. Een sessie met lezingen door ontwikkelaars van taaltesten voor kinderen. In de andere sessie lezingen door ontwikkelaars van taaltesten voor volwassenen. In het parallelle deel wordt de link gelegd tussen de kernpunten uit het plenaire gedeelte en het gebruik van taaltesten in de praktijk. Ook zal er voldoende tijd zijn voor discussie tussen de ontwikkelaars en het publiek.

Binnenkort volgt meer informatie over het precieze programma, locatie, tijdstip en registratie.

Noteer deze datum alvast in uw agenda, want het wordt zeker een zeer
informatieve middag!

Meer informatie: www.nvsst.org/index.php?option=com_attend_events&task=view&id=5&Itemid=78
Colloquium Dialects in Contact, Ghent, December 16 2011
Dialects in Contact: Changes in Transitional Zones.
A colloquium organized by the journal Taal & Tongval.
Location: Ghent, Belgium.
Date: 16-12-2011 (16th of December). `

Organizers:
Anne Breitbarth, University of Ghent
Ben Hermans, Meertens Institute


Information about the theme of the Colloquium:
linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?confid=134363

Information about the program and the location of the Colloquium:
www.meertens.knaw.nl/taalentongval2011

See for call for papers below.
Nijmegen Lectures by Nicholas Evans, January 9-11, 2012
The Nijmegen Lectures committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures will take place on January 9th, 10th and 11th, 2012.
The lectures will be given by Nicholas Evans (Australian National University). The title of the lecture series is: Coevolutionary Linguistics: Diversity, Culture, Mind and History.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2011

Please note that registration is required for everybody who plans to attend - this includes MPI Nijmegen members. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline January 3rd, 2012). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2011/registration-2011

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures, January 9-11, 2012.

Sincerely,
Joe Blythe, Michael Dunn, Ad Foolen, Olga Krasnoukhova, Julia Udden and Nanjo Bogdanowicz
Workshops / Conferences / Symposia
TiCC/SIKS Symposium on Language Modelling, Tilburg University, December 7 2011
On 7 December 2011 the Tilburg center for Cognition and Communication organizes a symposium on language modelling on the occasion of the Ph.D. thesis defense of Herman Stehouwer later that day.

Language modelling has grown to be a pervasive technology in various information processing fields where the matching and ranking of linguistic objects such as documents, user profiles, and questions and answers is based on similarity of the text contained in them. The goal of the symposium is to provide an overview of different approaches in language modelling, exhibiting the large variety of work in this area. There will be talks by Colin de la Higuera, Antal van den Bosch, and Louis ten Bosch; Herman Stehouwer will additionally present the work described in his thesis.

Program:

13:00 registration and coffee
13:20 introduction by Jaap van den Herik 13:30 Speaker 1: Louis ten Bosch: "Dealing with uncertain input in Language Modeling: Detecting syntactic change"
14:15 Speaker 2: Antal van den Bosch: "Memory-based language modeling"
15:00 Coffee
15:30 Speaker 3: Colin de la Higuera: "Can grammatical inference provide language models?"
16:15 Speaker 4: Herman Stehouwer: "Statistical Language Models for Alternative Sequence Selection"
17:00 End of symposium

18:00 Thesis defense Herman Stehouwer
19:30 Drinks

Abstracts will be made available shortly.

Registration:
To register please send an email to: lm-colloquium(removeme)uvt.nl

Location:
The symposium will be at the University of Tilburg, Warande building, room WZ104.
Conference Going Romance, Utrecht (UIL OTS), December 8-10 2011
Going Romance is the European conference series that focuses on Romance languages from the perspective of current linguistic theorizing. In the two decades of its existence, it has developed into the major European discussion forum for theoretically relevant research on Romance languages where current ideas about language in general and about Romance languages in particular are discussed.

The conference lasts for three days, with at least two days for the general session. Slots for invited speakers are 60 minutes (45+15), while slots for selected speakers are 40 minutes (30+10). The conference may include a one-day workshop with a theme depending on the initiatives of the steering committee or the local organisation.

Going Romance is organised every year, in the first half of December. The call for papers is issued and distributed before summer, with a submission deadline in the first half of September. Around half October the definitive program is established.

Going Romance has a steering committee, in which all Dutch universities that are involved in research on Romance languages are represented; currently (February 2011) the steering committee has the following members:

Prof. Dr. Roberta d'Alessandro, associated to LUCL (Leiden)
Dr. Jenny Doetjes (and Prof. Dr. Johan Rooryck), associated to LUCL(Leiden)
Dr. Frank Drijkoningen, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Prof. Dr. Haike Jacobs, associated to CLS (Nijmegen)
Dr. Ellen-Petra Kester, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Dr. Petra Sleeman, associated to ACLC (Amsterdam)
Prof. Dr. Henriėtte de Swart, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Prof. Dr. Leo Wetzels, associated to the Free University (Amsterdam)
Vacancy: representative for CLCG (Groningen)

This "all Dutch" initiative for Romance languages differs from most other initiatives in the field. It is a conference that considers the Romance languages as the dominant object of closer scrutiny (most other colloquia in the home countries accept contributions on other languages); the lingua franca of the conference is English (most other colloquia in the home countries accept contributions in the mother tongue). Going Romance is generally considered to be the European counterpart to the American LSRL (Linguistic Symposium on Romance Languages). In 2008 the steering committee decided that its "European" aims may lead to venues other than in the Netherlands once every two years.

Going Romance 2011 (25th anniversary) is scheduled to take place in Utrecht. See for call for papers below this header.

Going Romance 2012 is scheduled to take place in Leuven (Belgium)
Update Morphology days 2011, Nijmegen, December 21-22 2011
Morphology days 2011, Nijmegen, December 21-22 2011

After an interesting conference in Luik in 2009, this year's Morphology Days (Morfologiedagen) will be hosted by the Radboud University Nijmegen (The Netherlands) on December 21th and 22th. This two-day conference is a meeting place for morphologists of all linguistic disciplines. It aims to strengthen the bonds between researchers in the field of theoretical linguistics, applied linguistics, computational linguistics and psycholinguistics.

The theme ‘From Word to Models of Language' is chosen to emphasize that aspects of phonology, syntax and semantics combine with morphology. Sometimes in systematic ways and sometimes in apparently random ways. These connections can be language specific or universal.
From morphemes to models; various topics with a central place for morphemes are incorporated in the programme.

Keynote speakers:
- prof. dr. Geert Booij (Leiden University)
- dr. Andrea Krott (University of Birmingham)
- dr. Raymond Betram (University of Turku)

Program & Registration:
www.ru.nl/morfologiedagen/conference/programme

If you would like to participate, please register before 5 December via our website: www.ru.nl/morfologiedagen/
Email: morfologiedagen2011(removeme)gmail.com

We hope to welcome you at the Morfologiedagen - Morphology Days 2011!

Kind regards,

Arina Banga
Esther Hanssen
Anneke Neijt
Robert Schreuder
ConSOLE XX Conference, Leipzig, Germany, January 5-7 2012
We are proud to announce that the 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XX) will take place from January 5 - 7, 2012 at the University of Leipzig (Germany). The ConSOLE is a highly competitive conference for the coming generation of linguists working in the field of formal linguistics. It provides a forum for presenting results of their research to an international audience (including distinguished invited speakers).

Deadline for abstract submission:

September 9, 2011

Call on LinguistList:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=129022

Further details can be found on our homepage:
www.uni-leipzig.de/console20/

If you have any questions, please contact the organizing committee at consolexx(removeme)uni-leipzig.de

Organizing committee:
Anke Assmann
Sebastian Bank
Doreen Georgi
Daniela Henze
Stefan Keine
Philipp Weisser
Eva Zimmermann

Contact:
Universität Leipzig
Institut für Linguistik
Beethovenstraße 15
D-04107 Leipzig
Germany
Email: consolexx(removeme)uni-leipzig.de
Twaalfde VIOT-congres 'taalgebruik en diversiteit', Universiteit Leiden (VIOT), December 21-23 2011
Programma VIOT2011 on-line en vroege registratie verlengd

Van 21 tot en met 23 december a.s. vindt aan de Universiteit Leiden het VIOT-congres plaats, met als thema 'taalgebruik en diversiteit'. Meer dan honderd lezingen over onder andere begrijpelijke taal, politiek en juridisch taalgebruik, speeches, argumentatie, visuele communicatie, conversatie-analyse, schrijfvaardigheid en meertaligheid. Het volledige programma is nu on-line en de mogelijkheid tot vroege registratie is verlengd tot 5 december a.s. (het tarief is inclusief lunches en congresbundel):

www.viot2011.nl/

E-mail: viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl
FIFTH WORLD UNIVERSITIES FORUM, University of the Aegean, Rhodes, Greece, January 8-10 2012
www.ontheuniversity.com/conference/

The World Universities Forum brings together those with a common concern for the role and future of the university in a changing world.

Never before in their long history have universities faced as many challenges as they do now. This is so because we live in times of enormous economic, political and cultural transformations, demanding the very idea of university to be re-imagined. Citizenries and constituents now question the relevance and effectiveness of the University, in ways they have never done before. In such a context, universities do not only need to re-think and re-frame their purposes and governance, but also communicate effectively with the communities that support them. They also need to take a manifestly pivotal role in addressing the key challenges and opportunities of our times: globalization, environmental sustainability, economic development, social inclusion, and human security. The World Universities Forum is a forum for the discussion of an agenda that explores the key challenges of our times, challenges that will shape the future role of the University. We have published the draft agen!
da emerging from our 2010 conference at ontheuniversity.com/ideas/action-agenda/ - please join us at the next conference as we take this discussion a further step forward.

The World Universities Forum is held annually in different locations around the world. The Forum was held in Davos, Switzerland in 2008 and 2010; in conjunction with the Indian Institute of Technology - Bombay, Mumbai, India in 2009; and it was hosted by the Hong Kong Institute of Education in 2011.

The 2012 World Universities Forum is being held in Rhodes, Greece. The island sits at the Crossroads between the Middle East, Africa and Europe. This has given the city a long history of different cultures, identities and languages. Rhodes is famous as the site of the Colossus of Rhodes, one of the Seven Wonders of the World. It also contains the citadel of Rhodes, a designated UNESCO World Heritage Site and one of the best preserved medieval towns in Europe.

Plenary speakers, parallel paper, workshop and colloquium presentations will be made by researchers and administrators from a wide range of fields, institutions and geographical locations. Participants are invited to submit a presentation proposal for a 30-minute paper, 60-minute workshop, or a jointly presented 90-minute colloquium session.

Presenters may also choose to submit their written papers for publication in the peer-refereed Journal of the World Universities Forum. Those who are unable to attend the conference in person are welcome to submit a virtual registration, which allows for submission of a paper for refereeing and possible publication in the journal, as well as an option to upload a video presentation to the conference YouTube channel.

The deadline for the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 12 May 2011. Future deadlines will be announced on the conference website after this date. Proposals are reviewed within two weeks of submission. Full details of the conference can be seen at www.ontheuniversity.com/conference/ .

We look forward to seeing you in Rhodes in January.
Workshop Socio-cognitive mechanisms of symbolic communication, Tilburg University, 26 January 2012
Call for Participation

Workshop: Socio-cognitive mechanisms of symbolic communication
Venue: Tilburg University
Date: 26 January 2012 from 9:00 until 18:30 hours.

In contrast to other species, humans have the capacity to communicate symbolically (i.e. using forms that are either arbitrary or conventionalised) in an open fashion (i.e. with a very large repertoire of symbols, which in turn can be strung together according to some conventions and rules). It is widely accepted that our ability to communicate symbolically has both cognitive and social roots. In recent years, traditional approaches from humanities to study symbolic communication, such as linguistics and psychology, have been complemented by computational approaches. However, interactions between researchers from the humanities with computer modellers have been few and far between, perhaps due to a lack of mutual understanding of what each field can contribute to the other.

This workshop inaugurates the ‘Socio-cognitive mechanisms of symbolic communication’ project, funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) within the Internationalisation of the Humanities programme. The objective of this project is to set up an open structural research network, which brings together researchers from various disciplines who investigate the socio-cognitive nature of symbolic communication. The objective of the network is to improve cross-fertilization between researchers from different disciplines by exchanging knowledge and experiences, and join forces to study communication multidisciplinary. This way, we aim to improve each other’s research methods and investigate unifying properties of the socio-cognitive mechanisms underlying symbolic communication. At the workshop, the partners in this project and two keynote speakers will present about their research.

If you wish to attend the workshop, register by sending an email to socog.symcom(removeme)gmail.com. Registration fee is € 25 for regular participants, € 15 for students (to be paid in cash at the workshop). Seating is limited, so please register soon.

Keynote speakers:

Aylin Küntay (Koē University, Istanbul)
Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel / Sony Computer Science Laboratory, Paris)

Invited speakers:

Tony Belpaeme (University of Plymouth)
Pierre-Yves Oudeyer (INRIA, Bordeaux)
Asli Özyürek (Radbout Universiteit Nijmegen / MPI Nijmegen) Linda Smith (Indiana University) Paul Vogt (Tilburg University)

Tentative programme (details TBA):

8:30 – 9:00 Registration
9:00 – 9:15 Welcome
9:15 – 10:15 Keynote lecture
10:15 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:15 Presentations invited speakers
12:15 – 13:15 Lunch break
13:15 – 15:30 Presentations invited speakers 15:30 – 16:00 Coffee break 16:00 – 17:00 Keynote lecture 17:00 – 17:30 Panel discussion 17:30 – 18:30 Reception

For more information, consult ilk.uvt.nl/~paul/scmsc/ or contact Paul Vogt (socog.symcom(removeme)gmail.com).
VU Metaphor Lab Winter School 2012, "Metaphor Identification and Analysis", VU Amsterdam, January 23-27 2012, Deadline Applications: 18 November 2011
VU Metaphor Lab Winter School 2012, "Metaphor Identification and Analysis", VU Amsterdam, January 23-27 2012
VU University (Vrije Universiteit)
Amsterdam, Netherlands
Monday, 23 January 2012 - Friday, 27 January 2012

Applications should be sent to metaphorlab(removeme)let.vu.nl by 18 November 2011

This event is endorsed by the international Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM)

The Metaphor Lab at VU University Amsterdam is organizing a special Winter School in metaphor identification and analysis for approximately 30 PhD students and postdocs at the end of January 2012. Three courses will be offered, each consisting of four sessions of two hours. Participants may select one, two or all three courses.

Tina Krennmayr: Linguistic metaphor identification: How to use the MIPVU procedure Gerard Steen: From linguistic to conceptual metaphor in five steps Alan Cienki: Metaphor in gesture with speech: Identification and interpretation

In addition, two guest lectures will be held on metaphor research in the fields of organization and management (Joep Cornelissen, VU Faculty of Economics and Business Administration) and cognitive psychology (Diane Pecher, Erasmus University Rotterdam).

It should be noted that the timing of the course is connected to the end of the Dutch LOT Winter School in linguistics, www.lotschool.nl/files/schools/2012_Winterschool_Tilburg
More detailed information about the course will become available through the new Metaphor Lab web site www.metaphorlab.vu.nl that will be launched by the end of October.

Course details

Linguistic metaphor identification: How to use the MIPVU procedure (Krennmayr)

This course will focus on the identification of various types of metaphor in different kinds of language data using the MIPVU procedure (Steen et al. 2010). This procedure is a systematic, step-by-step protocol that allows you to code natural language data for metaphorical language use. We will discuss what it means to identify metaphor on a linguistic level of analysis and critically look at tools analysts may choose to code their data for metaphorical language use. The course will guide you through each step of the MIPVU metaphor identification procedure. Through hands-on activities using texts from different registers you will learn to solve problems you may encounter as you proceed through each of the procedure?s steps. You will be equipped with the skills you will need for building your own dataset annotated for metaphor.
Steen, G.J., Dorst, A.G., Herrmann, J.B., Kaal, A.A., Krennmayr, T., and Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

From linguistic to conceptual metaphor in five steps (Steen)

This course will examine how you can reconstruct conceptual mappings across domains from previously identified metaphor-related words in discourse. The five-step method (Steen 2009) assumes that the first step involves the identification of metaphor-related words by means of MIPVU, and then considers four subsequent stages of analysis required for formulating a complete cross-domain mapping: 2) identifying the underlying conceptual structure of the utterance, in the form of a proposition in a text base; 3) identifying the assumed open comparison inherent in the proposition; 4) determining a related closed comparison in the form of an analogy; 5) identifying the most important implicature(s) of the analogy. The focus of the course will lie on the theoretical model for metaphor in discourse that is assumed for this type of approach, and on the nature of the various analytical steps involved in the five-step method. Connections with Lakoff and Johnson?s Conceptual Metaphor Theo!
ry will be considered throughout.

Steen, G.J. (2009). From linguistic form to conceptual structure in five steps: analyzing metaphor in poetry. In G. Br?ne & J. Vandaele (Eds.), Cognitive poetics: Goals, gains and gaps (pp. 197-226). Berlin/ New York: Mouton de Gruyter.

Steen, G.J. (2011). The contemporary theory of metaphor?now new and improved! Review of Cognitive Linguistics 9(1), 26-64.


Metaphor in gesture with speech: Identification and interpretation (Cienki)

This course will be oriented towards those with little or no background in gesture research who would like to analyze metaphor use in video-recorded spoken language data. We will begin with a brief overview of basic issues, including some fundamentals of analyzing gesture, consideration of how a gesture can be metaphoric, and an overview of the ways in which metaphoric gestures may relate to speech (metaphoric gesture with and without metaphorically used words) (Cienki 2008, 2010). Applied analysis in the class will include group work on examples provided by the instructor and work with video data brought by the participants. Participants are therefore encouraged to bring excerpts of digital video from their own data as well as their own laptop computers. Based upon the analysis, we will discuss how metaphor plays out in dynamic ways in multimodal communication and what gesture may reveal about metaphoric thought.

Cienki, A. (2008). Why study metaphor and gesture? In A. Cienki & C. Müller (Eds.), Metaphor and gesture (pp. 5-25). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Cienki, A. (2010). Multimodal metaphor analysis. In L. Cameron & R. Maslen (Eds.), Metaphor analysis: Research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities (pp. 195-214). London: Equinox.

Tentative program


Mon 23
10.00 - 12-00: arrival
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki
17:30 - 18:30: reception


Tue 24
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki
17:30 - 18:30: Pecher

Wed 25
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki


Thurs 26
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki
17:30 - 18:30: Cornelissen

Fri 27
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: discussion
15.15 - 17.15: departure


Costs
There is no fee for the course(s). Participants will need to cover their own expenses (travel, accommodation, food). RaAM is providing a small number of bursaries to cover part of the personal expenses for those in economic need. Inexpensive but adequate accommodation will be reserved for participants.

Application
Prospective students are requested to send a one-page CV and a motivation letter (one A4 or US Letter page) in which they explain their reasons for applying, the research they are engaged in and how their research relates to the topic of the winter school. Participants who want to apply for a bursary need to include an additional section in which they explain why they think they should be eligible for financial support. Applications should be sent to metaphorlab(removeme)let.vu.nl by 18 November 2011.

For questions, please contact metaphorlab(removeme)let.vu.nl.
INTERNATIONAL WINTER SCHOOL IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGIES (WSLST 2012), Tarragona, Spain, January 23-27, 2012
(formerly International PhD School in Language and Speech Technologies)

Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/wslst2012/

*********************************************************************

AIM:

WSLST 2012 offers a broad and intensive series of lectures on language and speech technologies at different levels. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.

The previous event in this series was SSLST 2011 ( grammars.grlmc.com/sslst2011/).

ADDRESSED TO:

Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Linguistics. Other students (for instance, from Mathematics, Electrical Engineering, Philosophy, or Cognitive Science) are welcome too.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There is no overlap in the class schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

- Eneko Agirre (U Basque Country), Semantic Processing of Text: Word Sense Disambiguation, Entity Linking and Semantic Similarity [introductory/intermediate, 8 hours]
- William J. Byrne (Cambridge), Weighted Finite State Transducers in Statistical Machine Translation [introductory/advanced, 6 hours]
- Marcello Federico (Fondazione Bruno Kessler, Trento), Statistical Language Modeling [introductory/advanced, 8 hours]
- Ralph Grishman (New York), Information Extraction [intermediate, 8 hours]
- John Nerbonne (Groningen), Using Edit-Distance to Understand Linguistic Variation [introductory/advanced, 4 hours]
- Geoffrey K. Pullum (Edinburgh), The Formal Properties of Human Languages: Description with a View to Implementation [introductory/intermediate, 8 hours]
- Jian Su (Institute for Infocomm Research, Singapore), Coreference Resolution and Discourse Relation Recognition [advanced, 4 hours]
- Christoph Tillmann (IBM T.J. Watson Research Center), Simple and Effective Algorithms and Models for Non-hierarchical Statistical Machine Translation [intermediate, 6 hours]
- David R. Traum (U Southern California), Approaches to Dialogue Systems and Dialogue Management [introductory, 8 hours]
- Dekai Wu (Hong Kong U of Science and Technology), Syntactic and Semantic Statistical Machine Translation [introductory/advanced, 8 hours]

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/wslst2012/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =

- 10 euros (for payments until November 13, 2011),
- 15 euros (for payments after November 13, 2011).

PAYMENT PROCEDURE:

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 - Swift code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC; account holder’s address: Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain)

Please mention WSLST 2012 and your full name in the subject. A receipt will be provided on site.

Remarks:

- Bank transfers should not involve any expense for the School.
- People claiming early registration will be requested to prove that they gave the bank transfer order by the deadline.
- Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled due to the unavailability of the instructor.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATES:

Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: September 26, 2011 Starting of the registration: September 26, 2011 Early registration deadline: November 13, 2011 Starting of the School: January 23, 2012 End of the School: January 27, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Florentina-Lilica Voicu: florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:

grammars.grlmc.com/wslst2012/

POSTAL ADDRESS:

WSLST 2012
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
EMLAR VIII, Utrecht University (UIL OTS), February 1-3 2012
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VIII
Lectures and hands-on tutorials on methodological aspects of language acquisition research

The Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) is pleased to announce the eighth edition of EMLAR, taking place in Utrecht (The Netherlands) from February 1-3, 2012 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training PhD students and advanced MA students in methods of experimental research in first and second language acquisition. Experts in various domains of language acquisition research will give lectures and tutorials. We will also provide the opportunity to present a poster.

For details about the programme of EMLAR VIII and registration please visit our website:

www.hum.uu.nl/emlar/home.htm

Registration closes: December 15, 2011.

For further questions, contact us at: EMLAR2012(removeme)uu.nl

Confirmed lecturers:
• Steven Gillis – University of Antwerp
• Naama Friedmann – Tel Aviv University
• Barbara Höhle – University of Potsdam
• Holger Hopp – University of Mannheim
• Theodoros Marinis – University of Reading
• Antonella Sorace – University of Edinburgh
• Sharon Unsworth – Utrecht University
• Judith Rispens – University of Amsterdam

Tutorials:
• PRAAT (Paul Boersma)
• ERP (Jos van Berkum)
• Eye tracking: reading (Iris Mulders)
• Eye tracking: visual world paradigm (Pim Mak)
• Statistics with R (Hugo Quené)
• Multilevel analysis (Huub van den Bergh)
• SPSS (Roeland van Hout)
• CHILDES (Jacqueline van Kampen)
• Computational methods (Maarten Versteegh & Christina Bergmann)

Organising committee:

Sergio Baauw
René Kager
Brigitta Keij
Marijn Struiksma
Shalom Zuckerman
Seventh International Conference on Missionary LinguisticsUniversity of Bremen, 28 February ? 2 March 2012
www.fb10.uni-bremen.de/misling2012bremen/registration.aspx

Objective and Content of the Conference
Impacts of Colonial Thinking on Intercultural, Transcultural and Translational Processes and the Influence of the Missionized Other in Missionary Linguistics.
This conference aims at exploring missionary linguistics within the wider context of (political and spiritual) colonization. The cognitive appropriation of foreign cultural givens and the transcultural processes such as transference and translation implicated in these processes (based on intercultural encounters and interactions between the European missionaries and the speakers of the various indigenous languages and cultures in the Americas, Asia or Africa can be considered activities of colonizing or only influencing the Other. Within this framework, the learning, recording and studying of the indigenous languages by the missionaries can be described as complex processes of perception of the language and culture (semantics and pragmatics) of the Other and of oneself in confrontation with the Other, processes at the interface between subjective and socially constructed knowledge.

The historical process of recognition in the context of colonial thinking and missionary ideology starts within the basic cognitive experience and operation of an implicit – or even explicit – contrastive (interculturally-based) take on the perceived object: the indigenous language, its variation and normativization, its social function in the new context. The missionary perception here is very specific since the description implies language politics and planning. The formerly socially constructed knowledge about the concept of language, the structure of language, grammatical category and lexical inventories (the linguistic discourse of grammar and lexicon) forms the memory base for the study and record of the given language. The ongoing discourses on language situated in a specific temporally and culturally determined context further determine the study and recording of language and its function in society. On the other side, confrontation with the languages and cultures which are the object of missionary activities, may result in changes of such (pre-)conceptions.

The output (grammars, dictionaries, language courses, catechisms etc.) is a transcultural hybrid of given and new information: known structures and a differing language. The studies, records, descriptions, analyses of the indigenous language can thus be described in terms of a process by which the missionary linguist having been formed in Europe or by European conceptions translates the unknown language into the known structures of language (assisted by native informants and “colleagues”). On the other hand, the missionary-linguist translates the known paradigms and concepts of European languages into the indigenous languages overcoming sometimes traditional thinking about language and language categories. Asymmetries and incongruences between different systems could operate both as a negative and a positive inspiring factor. Facts could be overseen when the traditional paradigm was applied too strictly, whereas in other cases, the differences offered new challenges for describing typologically different languages.

The conference lLanguages will be English, Spanish, and German
CICLing 2012, Delhi, India, March 11-17, 2012
13th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

www.CICLing.org/2012

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Four keynote speakers anticipated

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours by Delhi, Agra & Taj Mahal, Jaipur

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 23: registration of tentative abstract,
October 31: uploading of full papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2012

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
2012 NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience, Santa Barbara, CA, Jun 24, 2012 - Jul 07, 2012
Our topics this year are "Does Brain Plasticity Account for Everything?" and "The Indispensable Role of Episodic Memory in Adaptive Behavior." We hope you can help us identify graduate and postgraduate students that might take part in this year's Institute and whose presence would help create a diverse body of fellows. (All accepted Fellows will have their tuition, room, and board covered by the Summer Institute.)

The flyer is available in color or black and white, and may be downloaded
here: sicn.cmb.ucdavis.edu/sicn2012-flyers

Sincerely,

George R. Mangun, Ph.D.
Director, NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience Professor of
Psychology and Neurology University of California, Davis
Universals and Typology in Word-Formation II, Šafįrik University, Košice, Slovakia, August 26-28, 2012, Submission of abstracts: March 31, 2012
Universals and Typology in Word-Formation II

Venue: Šafįrik University, Košice, Slovakia
Date: August 26-28, 2012

The Conference aims to give an impetus to the research into universals and typology in word-formation by a joint effort of both morphologists and typologists. Papers discussing cross-linguistic correlations between individual word-formation processes, between WF processes, on one hand, and genetic types and/or geographically related languages, on the other, are most welcome. Space will also be given to any other typologically oriented research into word-formation as well as papers discussing the scope of word-formation and the relation between word-formation and other linguistic disciplines.

Main organizers:
Jan Don, University of Amsterdam, The Netherlands
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Pavol Štekauer, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Slįvka Tomaš?ķkovį, Šafįrik University, Košice, Slovakia

Guest Speakers
Alexandra Aikhenvald, James Cook University, Australia - “Deriving Words with Classifiers”
Mark Aronoff, University of New York at Stony Brook, USA - “Roots and Reductionism in Morphological Theory”
Matthew Baerman, University of Surrey, United Kingdom - “Nominal Person between Inflection and Derivation”
Laurie Bauer, Victoria University of Wellington, New Zealand – “Derived Nouns of Location”
Peter Koch, Tubingen University, Germany – “The Semantics of Word-Formation and of other Lexical Processes”
Franz Rainer, WU Vienna, Austria - “How to Constrain Relational Adjectives”
Keren Rice, University of Toronto, Canada - “Voice in Word-Formation: Athabaskan evidence”

Scientific Committee


Michael Cahill, SIL International, USA
Greville Corbett, University of Surrey, United Kingdom
Jan Don, Amsterdam University, Holland
Heinz Giegerich, Edinburgh University, United Kingdom
Pius ten Hacken., Swansea University, United Kingdom
Denis Jamet, Jean Moulin Lyon 3 University, France
Stanislav Kavka, Ostrava University, Czech Republic
Ferenc Kiefer, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Grzegorz Kleparski, Rzeszow University, Poland
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Slovakia
Rochelle Lieber, University of New Hampshire, USA
Lachlan Mackenzie, Vrije Universiteit, The Netherlands
Stela Manova, Vienna University, Austria
Verónica Nercesian, Universidad Nacional de Formosa, Argentina
Sailaja Pingali, University of Hyderabad, India
Ingo Plag, Siegen University, Germany
Angela Ralli, University of Patras
Anna-Maria Di Sciullo, Quebec University in Montreal, Canada
Pavol Stekauer, Šafįrik University, Slovakia
Greg Stump, University of Kentucky, USA
Bogdan Szymanek, Catholic University Lublin, Poland

Important deadlines
Submission of abstracts: March 31, 2012
Notification of acceptance: May 21, 2012
Submission of a registration form: June 15, 2012
Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought, IMPRS Nijmegen, Aula Radboud University Nijmegen, May 9-11 2012
IMPRS (Internation Max Planck Research School for language sciences)

It is our great pleasure to announce the first IMPRS student organised workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought

Does the language we speak influence the way we think? This question of linguistic relativity, most famously raised by Benjamin Whorf,
has been a strong point of debate over the past decades. An emerging view that reconciles the empirical evidence is that thought is neither
determined by language nor completely free of its influence. This workshop aims to take this idea further and ask the resulting questions:
How does language influence thought? In which domains? When do language effects kick in? And why is it important?

Date: May 9 – 11, 2012
Venue: Radboud University (Aula) & Max Planck Institute for Psycholinguistics
Accessibility: Open to all, with the exception of the small discussion group sessions which are only available to IMPRS students.
Registration will open closer to the date.

Format:
The workshop consists of:
- two discussions between invited guests,
- a panel discussion between invited and local experts,
- a PhD student poster session
- and a series of small discussion groups between the invited guests and IMPRS students.

The first conversation is a perspectives discussion on the mechanisms of linguistic relativity.
The second debate extends the linguistic relativity question to the domain of phonology asking the question: Are low levels of auditory
perception affected by phonological categorization, or does language experience only influence perceptual categorization at a later stage?
The final panel discussion looks at the relevance of linguistic relativity. Why should we study it? What impact does it have on our
everyday lives?

Confirmed speakers:
Emmanuel Dupoux (Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique & Ecole Normale Superieure)
Nick Enfield (MPI)
Monique Flecken (Donders Institute)
Dedre Gentner (Northwestern University)
John Kingston (University of Massachusetts)
Gary Lupyan (University of Wisconsin-Madison)
Stephen Levinson (MPI)
Barbara Malt (Lehigh University)
Asifa Majid (MPI)

For more information please see the website: www.mpi.nl/events/relations-in-relativity

Regards,
The IMPRS student workshop organising committee
(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)
Job Announcements / Vacancies
Professor of Language Acquisition, UvA Amsterdam. Deadline: December 12 2011
The Faculty of Humanities provides education and conducts research with a strong international profile in a large number of disciplines in the field of language and culture. Located in the heart of Amsterdam, the Faculty maintains close ties with many cultural institutes in the capital city. There are almost 1,000 employees affiliated with the Faculty, which has about 8,000 students.
The Faculty of Humanities consists of six departments: History, Archaeology and Area Studies; Art, Religion and Cultural Sciences; Media Studies; Dutch Studies; Language and Literature; and Philosophy. Each department is made up of work pools comprising one or more professors and a number of other academic staff working in the relevant field.
The Language and Literature department is made up of eight work pools, which currently employ a total of over 75 fte.
The Language and Literature department has a vacancy for a:
Professor of Language Acquisition
1.0 FTE
vacancy number W11-218

The chairs of Second Language Acquisition (prof. J.H. Hulstijn) and Psycholinguistics and Language Pathology (prof. A.E. Baker) will be merged into one new chair of Language Acquisition, following developments in the field.

Tasks
The chair in Language Acquisition comprises teaching and research in the area of language acquisition in a multilingual context, with a potential specialization in second language acquisition, early child bilingualism, specific language impairment in a multilingual context, and related areas.
The study programme is mainly centred around Bachelor’s and Master’s programmes on specific languages offered by the faculty, as well as the programme in general linguistics. The professor will also participate in research Master programmes and other overarching curricular subjects that are not related to any particular language (for the curriculum, please see the UvA’s digital course catalogue: www.studiegids.uva.nl). The Faculty’s BA programmes are taught within the College of Humanities, while MA and doctorate programmes are administered within the Graduate School for Humanities.

Research focuses on the study of Language Acquisition and is conducted at Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC). In defining its research programme for the period 2009-2012, the Faculty has identified three research priority areas: Cultural Heritage and Identities, Cultural Transformations and Globalisation, and the interfaculty area of Cognitive Modelling and Learning. For further information about the Faculty research programme, please see: www.hum.uva.nl/onderzoek.

Requirements
The professor of Language Acquisition must be able to demonstrate a thorough knowledge of the field, as evidenced by his/her academic qualifications, publications and teaching experience. S/he has completed doctoral work on a topic in this or a related discipline and, as the prospective chair, has a good understanding of the domain as a whole.
Much of the acquisition research carried out at the Amsterdam Center for Language and Communication concerns language acquisition in a multilingual context. This includes research into (early) child bilingualism, adult second language acquisition, second and foreign language learning in primary, secondary and tertiary education, specific language impairment in a bilingual context, the critical period in language acquisition, and the adequacy of testing methods to determine levels of competence in language acquisition. In all these types of research the presence of two or more languages in the input is crucial. This research is both socially relevant and theoretically significant. In the highly multilingual society of Amsterdam such research has an immediate social impact, on the development of curricula at schools, the treatment of language disorders, and the incorporation of immigrants into society. For linguistic theory, this type of research helps to gain insight into the language faculty and multilingual competence, the effects of language contact on linguistic systems, and into the question how such systems emerge in the brain and spread through the community of speakers. The task of the chair of Language Acquisition will be to lead and expand the study of language acquisition in the sense described above.

The professor is expected to determine the focus of all education and research relating to the chair, preferably in accordance with the Faculty’s designated research priority area. The professor will have wide-ranging (and preferably international) experience of university teaching and of supervising students at all academic levels. In addition, he/she must be able to demonstrate familiarity and affinity with ICT developments relevant to teaching and research. S/he can draw on an existing national and international network in the relevant field.

Where education is concerned, the new professor will be responsible for developing and maintaining a high-quality and appealing contribution which satisfies the curricular aims of the aforementioned study programmes. This shall be done in consultation with other staff. S/he will ensure that teaching programmes respond to society’s demand for graduates capable of making academic knowledge more accessible to a broad audience. The candidate must show willingness to collaborate with various other educational units both within the University and at other higher education institutions. In view of the Faculty’s general policy that academic staff should be capable of flexible deployment, the new professor must be prepared to teach in an interdisciplinary context as well as outside his/her direct field of expertise.
The successful candidate should have experience of teaching at all levels of university education and in all forms employed at the UvA (seminars, lectures and supervision of dissertations/theses and work experience placements) and also of the methods of assessment associated with each of these. S/he must possess teaching and educational skills of a high order and an approachable personality and manner. The candidate must have an excellent command of Dutch and English; any appointee lacking this level of linguistic competence will be expected to acquire it within two years of taking up the post.

The importance that the Faculty attaches to this chair is reflected in the standards set for candidates in terms of research experience. The professor’s area of research should reflect one of the Faculty’s research priority areas. S/he must be able to demonstrate a thorough knowledge of the field by reference to major contributions to international discussions on Language Acquisition in the broad sense and publications, including articles in international academic journals and anthologies, as well as to contributions to the wider public debate.

In addition, the professor will be expected to undertake new research, including both independent work and larger-scale projects involving partners outside the Language and Literature department and the Faculty of Humanities. S/he must be capable of recruiting the necessary indirect government or private sector funding for this. Further duties include the supervision of doctorate students and postdocs, and candidates are expected to possess experience relevant to the exercise of these responsibilities. In addition, the new professor will be expected to maintain close contacts with the field, or to be in a position to establish such contacts.
Structural chairs at the Faculty of Humanities

Structural chairs at the Faculty of Humanities comprise disciplines with a relatively high aggregation level and are held by scientists who have broad authority in and knowledge of their disciplines as well as an individual specialism. Structural chairs serve to bolster education, research and PhD supervision and generate leadership capacity. The structural chairs in each department are housed in work pools. Depending on their composition, they may be chaired by the professor her-/himself, or on the basis of rotation if the group comprises more than one professor. The professors (in collaboration with the senior university lecturers) of each department hold shared responsibility for dividing leadership duties (such as annual consultations, the fulfilment of executive positions). Departments will ensure the fair division and rotation of executive and managerial duties. The structural chairs aim to serve the full breadth of the department in this regard. Professors provide PhD supervision in collaboration with the (senior) university lecturers at their department.

The appointee will have administrative responsibility for his/her own staff. First and foremost, this will require inspiring and supportive team leadership. By encouraging staff and providing constructive criticism, the new professor will help to advance the quality and effectiveness of University teaching and research. Specific means of achieving this will include regular team meetings with work pool staff and annual consultations and assessment interviews. In addition, the new professor will be expected to undertake general administrative and organisational duties both within and outside the Faculty. Substantial evidence of practical experience in these areas is extremely desirable.

In keeping with University policy, candidates should have at least three years of subsequent work experience at a university or academic research institute other than the UvA, preferably abroad.

Further information
For further details, interested parties should contact the secretary of the selection committee, mrs. A.S.P.M. Peters, +31 (0)20 525 4428, A.S.P.M.Peters(removeme)uva.nl, or the chairman professor H.A. van der Liet, +31 (0)20 525 4664, H.A.vanderLiet(removeme)uva.nl.
The full text of the vacancy can also be found on www.english.uva.nl/vacancies/vacancies.cfm/06D28B0C-E628-40C3-A59AB9D8EEE3106F. There you can also find a Digital course catalogue and the Faculty research programme.

Appointment
The initial appointment will be on a temporary basis for a period of no more than two years. Subject to satisfactory performance, this will be followed by a permanent appointment. The gross salary will normally conform to professorial scale 2 (between €4,904 and €7,142 per month before tax on a full-time basis in accordance with the salary scale established in January 2009). In certain cases, however, different terms of employment may be offered.

Job application
Please submit a letter of application in Dutch or English, accompanied by a CV and list of publications. The application should be addressed to the deputy Dean of the Faculty of Humanities, prof. J.W. van Henten, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. The top left-hand corner of the envelope should be marked with the vacancy number and the words ‘strictly confidential’. Applications should be received by us 12 december 2011 at the latest.
Alternatively, applications may be emailed to solliciteren2011-fgw(removeme)uva.nl. Please indicate the vacancy number in the subject field.
Applications will be reviewed by a selection committee headed by the chair of the department of Language and Literature, prof. H.A. van der Liet. Following a procedure involving a formal assessment and a trial public lecture, the committee will make a recommendation to the Dean of the Faculty of Humanities.
PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE, University of Edinburgh. Deadline: December 16 2011
Institute for Language, Cognition and Computation School of Informatics University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the University of Edinburgh invites applications for three-year PhD studentships starting in September 2012. ILCC is dedicated to the pursuit of basic and applied research on computational approaches to language, communication and cognition. Primary research areas
include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Spoken language processing

* Dialogue and multimodal interaction

* Information extraction, retrieval and presentation

* Computational theories of human cognition

* Educational and assistive technology

Approximately 8 studentships from a variety of sources are available, covering maintenance at the research council rate of around GBP 13 500 per year, plus tuition fees.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in computational linguistics, speech technology, cognitive science, computer science, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a selection of potential PhD topics, please consult:

www.ilcc.inf.ed.ac.uk/people
www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-topics-in-ilcc

Details regarding the PhD programme and the application procedure can be found at:

www.ed.ac.uk/schools-departments/informatics/postgraduate/research-degrees/phd

In order to ensure full consideration for funding, applications (including all supporting documents) need to be received by December 16, 2011.

Please direct inquiries to Hiroshi Shimodaira <h.shimodaira(removeme)ed.ac.uk>, the ILCC PhD admissions coordinator.

--
The University of Edinburgh is a charitable body, registered in Scotland, with registration number SC005336.
2012 PhD Fellowships, International Max Planck Research School for Language Sciences, Radboud University Nijmegen. Deadline: January 5 2012
- Call for Applications: 2012 IMPRS for Language Sciences PhD Fellowships

The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is a joint initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics and two research institutes based at the Radboud University Nijmegen, the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour and the Centre for Language Studies. The research school offers an unrivalled training and research environment in the language sciences, allowing interdisciplinary work of the highest standard.

The IMPRS for Language Sciences is now advertising three doctoral fellowships in any field contributing to the language sciences, for example, linguistics, psycholinguistics, cognitive neuroscience of language, or language and genetics.

The fellowships are, in the normal case, three years in length. Fellowship recipients will receive a monthly salary sufficient to cover living costs in Nijmegen, The Netherlands.

Applicants must have a Masters degree (or expect to complete the degree before September 2012) in a relevant field. The working language of the research school is English.

Applications must be prepared according to the following guidelines or will not be considered. Your application must be emailed as one PDF document that includes the following information:

Curriculum vitae. Include:
Relevant work and educational background.
Details about your completed or expected Masters degree, including supervisors, date of completion, title of thesis and a brief description of your topic, and any grades you received for relevant coursework (no official transcript required).
Details about your technical skillset and proficiency. For example, this may include programming, statistics, mathematical knowledge, experimental design/methods, neuroimaging, practical phonetics, corpus methods, fieldwork, etc.

Research proposal. No more than one page. Include:
Your proposed research question (one sentence) and title (no longer than 10 words).
A sketch of your proposed PhD research project that gives a basic overview of your proposed research and the methods you would hope to employ. Note, the details of the final research project would be decided upon in consultation with supervisors if a fellowship were awarded—here we would like to see how well you can frame a research question and test a hypothesis.
Names of potential supervisors from any of the three IMPRS partner institutes. You can find out about researchers’ work from the partner institute websites (see below for links). You do not need to contact potential supervisors at this time.

Personal statement. No more than half a page.
The IMPRS community is an active one, where our students take part in enrichment and training, and help to organise activities for the research school. If you were awarded a fellowship (a) whom would you like to invite as a guest speaker? (b) what professional development training would be most useful for you? and (c) what activities would you propose?

References. Provide:
Names, titles and email contact details of two academic referees. We will only contact them if you are shortlisted for an interview.

Proof of English-language proficiency if not a native English speaker. Provide:
Electronic copy/scan of TOEFL/Cambridge/IELTS certificate or equivalent. This may be submitted after the main application deadline if necessary.

The final day for applications is Thursday, 5 January 2012. Applications received after this date will not be considered.

Send your application by email (marked "IMPRS application") to imprs(removeme)mpi.nl. All queries may also be sent to this address. In your email, please specify how you heard about the IMPRS for Language Sciences.

Interviews with shortlisted candidates will be held in mid-February 2012. Start dates for the positions will be 3 September 2012.

For more information about the IMPRS for Language Sciences, visit the research school's website:
www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences

For more information about research at the IMPRS for Language Science’s partner institutes, visit their websites:
www.mpi.nl
www.ru.nl/cls
www.ru.nl/donders
Assistant Professor, Department of Linguistics, University of Connecticut. Deadline: Open until position is filled
The Department of Linguistics, in the College of Liberal Arts and Sciences at the University of Connecticut, Storrs, is accepting applications for a tenure-track position in semantics at the Assistant Professor level, expected to start August 23, 2012.

Minimum qualifications: a Ph.D. in Linguistics or a related field, completed by start date of employment; primary research focus on formal semantics within a generative framework; evidence or promise of a strong research/publication record; ability to teach graduate courses in formal semantics, and a range of courses in the Department’s undergraduate curriculum; and research interests meshing well with those of the Department’s current faculty members. Equivalent foreign degrees are acceptable.

Preferred qualifications: the ability to teach graduate courses in a second area of linguistics; the ability to contribute through research, teaching, and/or public engagement to the diversity and excellence of the learning experience.

Appointment terms: The successful candidate's primary academic appointment will be in the Department of Linguistics at the Storrs campus with the possibility of work at UConn’s regional campuses across the state. Salary will be commensurate with background, qualifications and experience. While an appointment at the Assistant Professor rank is preferred, qualified candidates whose research, teaching, or service will make an exceptional contribution to UConn’s commitment to diversity and inclusion in higher education may be appointed at a higher rank.

To apply: Applicants should visit Husky Hire at www.jobs.uconn.edu to upload their application materials (listing #: 2012235). Screening of applications will begin on December 16, 2011 and continue until the position is filled.

The application package should include: a cover letter, a statement of research interests, CV, evidence of teaching ability and at least three samples of scholarly writing. In addition, three letters of recommendation should be sent directly from the referees to Jon Gajewski at linguisticssearch(removeme)uconn.edu. Inquiries may also be sent to that email address.


Preliminary interviews will be conducted at the 86th annual meeting of the Linguistic Society of America, January 5-8, 2012. Applicants should indicate in their cover letters whether they plan to attend.


The University of Connecticut is an EEO/AA employer.
3 (RENEWABLE) 2-YEAR POST-DOC POSITIONS AVAILABLE, University of Trento. Deadline: open until position is filled
The CIMeC-CLIC laboratory of the University of Trento, an interdisciplinary group of researchers studying language and conceptualization using both computational and cognitive methods
(clic.cimec.unitn.it) announces the availability of at least 3
(renewable) 2-year Post-Doc positions.

The scholarships are funded by a 5-year European Research Council Starting Grant awarded to the COMPOSES (COMPositional Operations in SEmantic SPACE) project (clic.cimec.unitn.it/composes), that aims at modeling composition in distributional semantics. The project is expected to have strong impact on both theoretical and computational semantics, as well as their cognitive underpinnings.


* Desired Profiles *

Given the interdisciplinary nature of the project, we seek brilliant researchers with any of the following backgrounds:

- Machine learning (areas of special interest: regression, regularization methods, hierarchical regression, autoencoders, curriculum learning, scaling machine learning to large multivariate and multi-level problems, dealing with very sparse data);

- Psycholinguistics, experimental linguistics or cognitive science (areas of special interest: systematic judgment elicitation methods such as Likert scales or magnitude estimation, crowdsourcing, semantic processing);

- Formal and/or computational semantics (areas of special interest:
Montague Grammar and its derivatives, distributional semantics)

Advanced programming and mathematical skills are required of candidates from machine learning. Linguists and cognitive scientists must possess at least basic programming skills and a reasonable knowledge of statistics.

If you think that your background is relevant to the research program outlined on the project website (clic.cimec.unitn.it/composes) and you have good programming and quantitative skills, please do get in touch even if you do not fit any of the profiles above.

All researchers are expected to have an interest in working in an interdisciplinary environment.


* The Research Environment *

The CLIC lab (clic.cimec.unitn.it) is a unit of the University of Trento's Center for Mind/Brain Sciences (CIMeC, www.unitn.it/en/cimec), an English-speaking, interdisciplinary center for research in brain and cognition whose staff includes neuroscientists, psychologists, (computational) linguists, computer scientists and physicists.

CLIC consists of researchers from the Departments of Computer Science
(DISI) and Cognitive Science (DISCoF) carrying out research on a range of topics including concept acquisition, corpus-based computational semantics, combining NLP and computer vision, combining brain and corpus data to study cognition, formal semantics and theoretical linguistics. Modeling composition in distributional semantics is increasingly a focus point of CLIC, and activity in this area will grow considerably thanks to COMPOSES funds.

CLIC is part of the larger network of research labs focusing on Natural Language Processing and related domains in the Trento region, that is quickly becoming one of the areas with the highest concentration of researchers in NLP and related fields anywhere in Europe.

The CLIC/CIMeC laboratories are located in beautiful Rovereto, a lively town in the middle of the Alps, famous for its contemporary art museum, the quality of its wine, and the range of outdoors sport and relax opportunities it offers:

en.wikipedia.org/wiki/Rovereto


* Application Information *

For further information, please send an expression of interest to marco.baroni(removeme)unitn.it, attaching a CV. Positions are available immediately and open until filled.
Calls for papers for events
Call for papers for Anéla/VIOT Juniorendag (onderdeel Grote Taaldag), Utrecht, February 4 2012. Deadline: December 11 2011
Juniorendag 2012 Call For Papers
(English version below)

Op zaterdag 4 februari 2012 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd tijdens de Grote Taaldag in Utrecht. Op de Grote Taaldag zijn de Anéla-VIOT Juniorendag, de AVT TIN-dag en het Taalgala samengebracht. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of bedrijfscommunicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.
Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 11 december 2011, 23.59 uur een samenvatting van je onderzoek van maximaal 200 woorden in via linguistlist.org/confcustom/junioren2012.
Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Je mag hetzelfde abstract niet zowel voor de Juniorendag als voor de TIN-dag insturen. Voor kerst laten we weten of je aanmelding is geaccepteerd.
Meer informatie over de Juniorendag 2012 en de geschakelde activiteiten van de Grote Taaldag kun je vinden op www.degrotetaaldag.nl. Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2012(removeme)gmail.com.

* * * * *

On Saturday, February 4th 2012, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Utrecht. The Juniorendag is part of the 'Big Language Day' (Grote Taaldag), together with the AVT-TINday, and the Taalgala.
At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.
If you want to present a paper or a poster at the Juniorendag, please upload your abstract, in Dutch or English, on linguistlist.org/confcustom/junioren2012 before December 11 2011, 23.59.
Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please indicate whether you prefer a poster presentation or an oral lecture. You cannot submit the same abstract for both the Juniorendag and the TIN-dag. You will receive a notification of acceptance before Christmas.
Further information about the Juniorendag is available on www.degrotetaaldag.nl or contact us at juniorendag2012(removeme)gmail.com.
Call for papers voor TIN-dag AvT, onderdeel Grote Taaldag 4-2-2012. Deadline: 12 december 2011
ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP
Secretariaat: Bert Botma (e.d.botma(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl)
LUCL, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden

Aan de leden van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap:

De Grote Taaldag: TIN-dag en Anéla Juniorendag
De volgende TIN-dag wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2012. Net als vorig jaar maakt de TIN-dag deel uit van de Grote Taaldag. Tijdens deze dag wordt parallel aan de TIN-dag ook de Anéla-juniorendag georganiseerd. Aansluitend volgt het jaarlijkse Taalgala, waarop ondermeer de Dissertatieprijs 2011 uitgereikt wordt. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25; de TIN-dag op Drift 25 (en dus niet op het terrein van de Uithof, zoals vorig jaar!).

Inschrijven
Om een goed beeld te krijgen van het aantal aanwezigen op de Grote Taaldag/TIN-dag is het belangrijk dat u zich vóór 15 januari 2012 via de website van de AVT ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) of van de Grote Taaldag ( www.grotetaaldag.nl) inschrijft.
Voor het bijwonen van de Grote Taaldag vragen wij een bijdrage (€15,- voor reguliere leden, €12,50 voor promovendi, €25,- voor niet-leden). Bij dit bedrag zijn inbegrepen koffie/thee , lunch en een afsluitende borrel. Wij verzoeken u het bedrag op uiterlijk 22 januari 2012 over te maken op rekeningnummer 474579 (ING) ten name van de AVT, onder vermelding van “TIN-dag 2012”.

Indienen van een samenvatting
Ieder AVT-lid dat op de TIN-dag een voordracht wil houden, wordt verzocht op uiterlijk maandag 12 december aanstaande een samenvatting van maximaal 170 woorden in te dienen via het invulformulier op de AVT-site ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. Leden mogen maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).
Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de AVT (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl). Alleen bevestigde sprekers worden ingepland voor de TIN-dag. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als “alternates”.

De lezingen op de TIN-dag duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 10 minuten. Ook deze keer wordt een bundel Linguistics in the Netherlands samengesteld. Sprekers kunnen na de TIN-dag een schriftelijke versie van hun lezing aanbieden aan de redactie, die op basis van referentenrapporten beslist of het paper voor publicatie in de LIN-bundel in aanmerking komt.
Het programmaboekje van de TIN-dag (inclusief samenvattingen) zal in de loop van december op de AVT-site verschijnen.

Met vriendelijke groet,
Bert Botma, secretaris AVT
Call for papers for Congress on Adjectives, 29 March-30 March, 2012, Amsterdam, University of Amsterdam (ACLC) . Deadline: December 16 2011
Although the Germanic and Romance languages are two branches of the same language family and both have developed the adjective as a separate morphological and syntactic category, the syntax and semantics of adjectives is by no means the same in these two language groups. The goal of this conference is to map the differences and similarities in meaning and syntactic behavior of the Germanic and Romance adjective, and to find an answer to the question: are the (dis)similarities the result of autonomous development in each of the two branches of the Indo-European language family or are they caused by language contact.

Topics to be discussed at the conference may include (but are not limited to) the following:
- predicative vs attributive adjectives
- adjectival positions
- adjectival agreement
- weak and strong adjectives
- relational adjectives
- functional adjectives
- gradable vs non-gradable adjectives
- superlatives

Invited Speakers:
Guglielmo Cinque (Universitą Ca’ Foscari Venezia)
Frans Plank (Universität Konstanz)

Abstracts are invited for 30 minute talks (20'+10') relevant to the conference theme. Submissions are limited to one single-authored and one joint-authored abstract. The abstracts should be sent by e-mail to variation-change-fgw(removeme)uva.nl no later than 16 December 2011.

Abstracts should be anonymous both in the body of the text and the filename and should not exceed two A4 pages with a 2.5cm margin on each side and in 12 pt font. A second document (in a separate file) should be submitted with the title of your paper and name(s), affiliation(s), and preferred contact details of the author(s).

Submission Deadline: December 16, 2011.
Notification of acceptance: January 20, 2012.

Organizing committee: Harry Perridon, Petra Sleeman & Freek Van de Velde

Submission address: variation-change-fgw(removeme)uva.nl
Call for papers for FASAL 2012, Cambridge, Massachusetts, USA , March 17-18 2012. Deadline: December 23 2011
Formal Approaches to South Asian Languages 2


Call for Papers:

We invite submissions for 20-minute talks plus 10 minutes for discussion. Abstracts must be anonymous, in PDF format, 2 pages (A4 or letter), in a font size no less then 11pt, and with margins of 1 inch/2.5cm. Please submit abstracts via EasyAbs (see link below) no later than December 23, 2011.

Link to the abstract submission page:

linguistlist.org/confcustom/FASAL%202

Important Dates:

Deadline for submission: December 23, 2011
Notification: Early January, 2012

If you have any questions, please write to fasal-2012(removeme)mit.edu.

Organizers:

Laura Grestenberger (Harvard)
Patrick Grosz (Universitaet Tuebingen)
Sabine Iatridou (MIT)
Norvin Richards (MIT)
Sixth European Dialect Syntax (EDISYN) Workshop Queens' College, University of Cambridge, 31st March 2012, Deadline : December 23th, 2011
Sixth European Dialect Syntax (EDISYN) Workshop
Queens’ College, Cambridge, 31st March 2012

CALL FOR PAPERS

The Sixth European Dialect Syntax Workshop is organized by the Department of Spanish and Portuguese at the University of Cambridge, in cooperation with the Meertens Institute and the Edisyn project ( www.dialectsyntax.org). It will take place at Queens’ College, Cambridge, on March 31st, 2012. It will be preceded by The Second Cambridge Colloquium on the ‘Histories of the Ibero-Romance languages’–Norman MacColl Symposium 2012, to be held 28-30 March 2012 at Queens’ College, Cambridge; and it will be immediately followed on 1st April 2012 (Queens’ College, Cambridge) by the workshop on Romeyka and Asia Minor Greek, the second instalment of a series of workshops on Greek dialectal syntax, Romeyka, in particular, and Asia Minor Greek, in general.

The general goal of Edisyn (an ESF-funded project which runs from 2005 - 2012 at the Meertens Institute and whose labours continue to bear fruits) is to stimulate international cooperation in the study of European dialect syntax, which is a rapidly growing field. The workshop this year does not have a specific theme, but on previous years we examined doubling phenomena and dative constructions; therefore, this year we would be keen on receiving abstracts for papers in other areas of the grammar, for instance, complementation, information structure, and wh-clauses, although no thematic restrictions apply. We continue to welcome project presentations by new members to the Edisyn network. If the number of new project presentations is high enough we will organize a poster session during the workshop.
Submissions are limited to 1 single authored and 1 jointly authored abstract. Abstracts should not exceed 2 pages including figures, examples and references, with 1-inch margins and in fonts no smaller than 12-point. Please send your abstract as an attachment (PDF or Word format) by e-mail to Ioanna Sitaridou (is269(removeme)cam.ac.uk). Submissions should be anonymous. Contact details (name, affiliation and e-mail) along with the title of the talk should be included in the body of the e-mail.

IMPORTANT DATES
Deadline for submission: 23/12//2011
Notification of acceptance: 21/1/ 2012
Program available on: 10/2/2012

PRESENTATION AND PUBLICATION
Presentations are allotted 20 minutes plus 10 minutes for questions. Depending on the emerging theme, we may consider publishing a volume or special journal edition with selected papers presented during the workshop.

ORGANISING COMMITTEE
Ioanna Sitaridou (University of Cambridge)
Sjef Barbiers (Meertens Institute)
Franca Wesseling (Meertens Institute)

is269(removeme)cam.ac.uk
sjef.barbiers(removeme)meertens.knaw.nl
franca.wesseling(removeme)meertens.knaw.nl

Website:
www.dialectsyntax.org

CONFIRMED INVITED SPEAKER
David Willis (‘Syntactic Atlas of Welsh Dialects’, University of Cambridge)

PRACTICAL DETAILS
Conference fee:
a) Speakers: free
b) Students: free
c) Other participants: £20

Conference dinner: Saturday 31st March. If participants (speakers, students, others) want to take part in the conference dinner, they have to subscribe at the registration desk. For all participants, the fee is £25.

Registration: Information will become available in due time.

Accommodation: Accommodation at Queens’ College is available (single en-suite rooms). Please contact Ioanna Sitaridou to make a booking prior to 1st February 2012. Mention the code "EDISYN" on the heading of your message.

How to get to Queens’ College: Information will become available in due time.
Call for papers for FASL 21 + session on Slavic Computational session, Bloomington Indiana, May 11-13 2012. Deadline: February 1 2012
The Twenty-First Annual Workshop on
Formal Approaches to Slavic Linguistics
The Third Indiana Meeting
11-13 May 2012
Bloomington, IN


Invited Speakers:
Zeljko Boskovic, University of Connecticut
Damir Cavar, Eastern Michigan University
Tania Ionin, University of Illinois at Urbana-Champaign

FASL 21 will be preceded by a SPECIAL SESSION on

Slavic Computational Linguistics:
Computational Approaches to Slavic Languages
10-11 May 2012

Call for Papers:

Abstracts are invited for 30-minute presentations (plus 10 minutes discussion) on any topic dealing with formal aspects of Slavic syntax, semantics, morphology, phonology,
phonetics, including language acquisition, psycholinguistics, and computational linguistics. Computational talks will be organized into the special session.

Abstracts are limited to TWO PAGES and should be ANONYMOUS. Abstract submissions should be made via the EasyChair Conference System.
Specific instructions will be made available on the conference website: www.indiana.edu/~iuslavic/fasl21.html.

Authors are advised to re-check examples and glosses with speakers of the languages involved.

Abstracts must be received by 1 FEBRUARY 2012. We hope to make a program available by 15 MARCH 2012.

Organizing Committee:
Contacts:
Muamera Begovic mbegovic(removeme)indiana.edu
George Fowler gfowler(removeme)indiana.edu fasl21(removeme)indiana.edu
Steven Franks franks(removeme)indiana.edu
(812) 855-9906/3272
Markus Dickinson md7(removeme)indiana.edu fax: (812) 855-2107
Melissa Wircombe mwitcomb(removeme)indiana.edu
Ksenia Zanon kzanon(removeme)indiana.edu www.indiana.edu/~iuslavic/fasl21.html
Call for papers for Leuven Statistics Days 2012, KU Leuven, June 7-8 2012. Deadline: February 29 2012
EVENT: Leuven Statistics Days 2012: Mixed models and modern multivariate methods in linguistics

DATE: Thursday, June 7 and Friday, June 8, 2012

CALL DEADLINE: 29 February 2012

WEBSITE: lstat.kuleuven.be/research/lsd/lsd2012/

DESCRIPTION:

Leuven Statistics Days 2012: Mixed models and modern multivariate methods in linguistics

Following the tradition of celebrating statistics at K.U.Leuven, we are glad to announce the biennial Leuven Statistics Days 2012, to be held in Leuven on June 7 and 8, 2012. This edition’s theme is “Mixed models and modern multivariate methods in linguistics”. This international Leuven-based meeting warmly welcomes everyone interested in the methodological and applied themes. Through excellent invited speakers, a number of fine contributions, and a panel discussion, the meeting organizers aim to reach their twofold goal: (1) provide an exchange forum for statistical methods in linguistics and (2) stimulate cross-fertilization, centered around the methodological themes, between researchers in linguistics, bioinformatics, computer science, data mining, engineering, bio-engineering, imaging, and medical statistics, to name but a few.

Contributed presentations (oral and poster) are very welcome. To stimulate interaction, the entire meeting is held in a plenary format. Therefore, the number of oral slots available is limited. However, also a poster session will be organized with the explicit aim of fostering interaction.

Date: Thursday, June 7 and Friday, June 8, 2012

Location: College De Valk, Tiensestraat 41, Leuven

Website: lstat.kuleuven.be/research/lsd/lsd2012/

We invite you to submit abstracts for oral and poster presentations. Authors of abstracts selected for oral presentation will have the opportunity to give a talk of about 20 minutes. In addition, we plan to organize a poster session to encourage PhD and postdoctoral researchers to present their ongoing work to statisticians from other disciplines. The total length of the abstract should not exceed one A4 sheet and the abstract should consist of the following parts:

Title (in Times New Roman 16)
Authors (the presenter should be underlined) (in Times New Roman 12)
Affiliation of the authors (in Times New Roman 12)
Abstract (maximum 300 words) (in Times New Roman 12)
References (in Times New Roman 12)
The abstract should preferably be submitted in Word and .pdf format. In case LaTeX is used, the LaTeX source code should also be provided.

To submit, please send your abstract to info(removeme)lstat.kuleuven.be.

Abstracts should be sent no later than February 29, 2012.

We hope to welcome you at the Leuven Statistical Days 2012!

Scientific and organizing committee: Dirk Speelman (chairman), Geert Molenberghs (LStat organizing chair), An Carbonez, Lilian Wassink, Dirk Geeraerts, Kris Heylen.
Extra
NWO: Lid worden van een beoordelingscommissie?
Beoordelingscommissies spelen een essentiėle rol bij het toekennen van subsidiegelden. Zij brengen immers aan het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen advies uit over de ingediende aanvragen op basis van waarvan het gebiedsbestuur uiteindelijk de toekennings- en afwijzingsbesluiten neemt.

Bent u geļnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een subsidieronde deel te nemen aan een GW beoordelingscommissie, dan kunt dit u via www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8FMJPV expliciet kenbaar maken.
AHRC - NWO Humanities Research Networking and Exchange Scheme: 13 december 2011
Dit is een mogelijkheid voor het verkrijgen van kleine internationaliseringssubsidies (max. € 40.000), gezamelijk aan te vragen door de betrokken Nederlandse en Britse geesteswetenschappers.


Er zijn twee thema's aangewezen: Sustainable Communities in a changing world en Cultural Interactions of Research.

Voor meer informatie over de thema's en de selectiecriteria: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8MHHW7
Vervangingssubsidie geesteswetenschappen opgeheven per 1-1-2012
Let op: Vervangingssubsidie geesteswetenschappen wordt met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. Alleen aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Het doel van Vervangingssubsidie geesteswetenschappen is om buitenuniversitaire promovendi op het terrein van de geesteswetenschappen de gelegenheid te geven hun proefschrift af te ronden door hem of haar tijdelijk vrij te stellen van betaalde werkzaamheden. De subsidie dient om de kosten te vergoeden die de werkgever van de promovenda/promovendus moet maken om tijdelijk, voor de duur van de projectperiode, een vervanger aan te stellen.


Aanvraagprocedure
Wie kan aanvragen

De hoogleraar die tevens zijn of haar promotor is, dient aan te vragen voor de (buitenuniversitaire) promovendus/promovenda.

Wat kan aangevraagd worden

Een vervangingssubsidie voor een termijn van maximaal één jaar, verstrekt in de vorm van een lump sum waarmee de werkgever van de promovendus/promovenda de kosten van vervanging kan dekken. Er wordt een maximum van 50.000 euro per aanvraag gehanteerd. De werkgever dient gevestigd te zijn in Nederland.

Aanvragen voor een Vervangingssubsidie kunnen alleen ingediend worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het onderzoek van evident belang is voor de Geesteswetenschappen.
het een proefschrift betreft waarvan het onderzoek afgerond is en de subsidie wordt aangewend voor de schrijffase die tot definitieve afronding van het proefschrift moet leiden;
het onderzoek betreft dat niet eerder gefinancierd is.
Wanneer kan aangevraagd worden

Let op: Vervangingssubsidie geesteswetenschappen wordt met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. Alleen aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Aanvragen voor subsidies in het kader van de persoonsgebonden Vervangingssubsidie kunnen tot 01 januari 2012 doorlopend worden ingediend. De besluitvorming vindt doorlopend plaats in de reguliere vergaderingen van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen. De beoordelingsprocedure neemt doorgaans vier maanden in beslag.

Extra Informatie

In het kader van een vervangingssubsidie worden geen materiėle kosten vergoed.


Beoordelingsprocedure
Criteria

Wetenschappelijke kwaliteit

1 wetenschappelijke probleem- , vraag- en doelstelling

wetenschappelijk belang van het voorstel
originaliteit/innovatief karakter van de doelstellingen
helderheid van de probleemstelling; operationaliseerbaarheid in deelvragen
2 theoretisch kader

3 onderzoeksmethode

geschiktheid van de benadering/methodologie voor de beoogde doelstellingen
originaliteit/innovatieve karakter van de voorgestelde benadering/methodologie
multidisciplinariteit en interdisciplinariteit
benadering/methodologie
haalbaarheid, uitvoerbaarheid
4 aard, omvang en beschikbaarheid van het bronnenmateriaal

5 begeleidingssteam

adequate samenstelling begeleidings-/onderzoeksgroep
haalbaarheid in termen van ervaring, begeleiding en logistieke faciliteiten
Relevantie

actualiteit van de thematiek
maatschappelijke en culturele relevantie (indien van toepassing)
relevantie voor de Geesteswetenschappen
Mate van afronding

Procedure

Voor de beoordeling van de aanvraag worden twee onafhankelijke deskundigen op het terrein van de geesteswetenschappen geraadpleegd. De aanvrager/promotor krijgt de gelegenheid op deze externe adviezen te reageren. Op basis van alle stukken (de aanvraag, de uitgebrachte adviezen en het weerwoord) besluit het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen over het al dan niet toekennen van de vervangingssubsidie.


Overige informatie
Budget

Per jaar is 300.000 euro beschikbaar.

Financiers

NWO-gebied Geesteswetenschappen (GW).

Contactpersonen
Mw. Drs. M. Berendsen
telefoon: + 31 (0) 70 3440691, e-mail: m.berendsen(removeme)nwo.nl
Laatste call OAPEN-NL: Open Access-boeken. Deadline: 15 februari 2012
Doe je onderzoek in het kader van een NWO-project en overweeg je om te publiceren in boekvorm? Denk dan eens aan de mogelijkheid om de uitgever van jouw keuze te attenderen op het project OAPEN-NL.

Het project OAPEN-NL heeft tot doel te onderzoeken hoe het Open Access-uitgeven van boeken het beste kan verlopen. Voor dat onderzoek wordt een fonds of bibliotheek gevormd van enkele tientallen Open Access-boeken. Uitgevers kunnen een aanvraag indienen bij OAPEN-NL.

Er zijn inmiddels twee beoordelingsrondes geweest. De derde en tegelijk laatste ronde van OAPEN-NL heeft als deadline 15 februari 2012.

Meer informatie: www.oapen.nl
Internationalisering in de geesteswetenschappen (NWO): Deadline 1 maart 2012
Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil met behulp van dit subsidie-instrument de internationale samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega's bevorderen, internationale netwerkvorming in de geesteswetenschappen stimuleren en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen aanmoedigen.

Meer informatie: www.nwo.nl/internationalisering /gw
SyntaxUiLOTSIF Platform meetings, Utrecht University (UIL OTS), Mondays 15.30h
UiL-OTS is organising the Syntax- Uil OTS - Interface meetings (shortened to SyntaxUiLOTSIF) on Mondays from 15:30-17:00 in Utrecht.
The program for these meetings can be found on the following website:

uilotssyntaxif.wordpress.com/

If you register at this website, the talks will be announced to you by e-mail.

We hope to welcome many of you in Utrecht.