February 9th, 2012

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
De LOT bestuursvergadering van 26 januari 2012 was de laatste waaraan Henriėtte de Swart deelnam als LOT-directeur. Na vijf jaar van zeer gewaardeerde inspanningen voor de onderzoekschool draagt zij haar taken over aan Frank Wijnen. Henriėtte blijft als nieuwe directeur van het UIL OTS wel nauw bij het LOT bestuur betrokken.

Het bestuur keek terug op een geslaagde winterschool in Tilburg en vooruit naar het programma van de zomerschool die van 2 tot 13 juli zal plaatsvinden in “De Baak” in Driebergen. De aanstaande zomerschool krijgt een bijzonder karakter door insluiting van een samenhangende reeks cursussen over het thema Language, Brain & Cognition en een zomercursus die voortvloeit uit het Europese COST-programma over taalontwikkelings-stoornissen bij meertalige kinderen.

Het bestuur besloot de aanvraag voor een Graduate Programme die het vorig jaar niet gehaald heeft opnieuw in te dienen. Onder auspiciėn van LOT zullen vijf over Nederland verspreide instituten tesamen meedingen naar een subsidie van 800 kEuro, waarmee vier uitstekende jonge onderzoekers een PhD-traject aangeboden zal kunnen worden.

Verder sprak het bestuur over het NWO-Zwaartekracht programma, een reļncarnatie van wat eerder ‘Dieptestrategie’ heette. NWO stelt serieus geld ter beschikking van geselecteerde consortia van toonaangevende, excellente onderzoekers. Met instemming van het bestuur neemt het LUCL het voortouw in het opstellen van een voorstel rond het thema linguļstische diversiteit, en zal daar onderzoekers uit andere LOT-instituten als partners bij betrekken.
Taalgala - Prijzen
Op zaterdag, 4 februari 2012, vond het Taalgala plaats. Tijdens het Taalgala werden verschillende prijzen uitgereikt. Hier vindt u een overzicht van de winnaars:

De Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2010 werd uitegreikt aan Sander Lestrade (Radboud Universiteit) met zijn proefschrift The space of case.

De Anela-Viot scriptieprijs 2010 werd uitgereikt aan Anne-France Pinget (UU) voor haar scriptie Native speakers' perceptions of fluency and accent in L2 speech.

De LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2010/2011 werd gewonnen door Dialectatlas van het Nederlands. Nicoline van der Sijs (red.) Amsterdam, Prometheus, 2011.
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak
Kennislink Taal en spraak - gedachten-lezen-kan-echt-en-is-nuttig-ook
Gedachtelezen kan echt, en is nuttig ook Iemands hersenactiviteit, wanneer gemeten met talloze kleine implantaten, verraadt zijn gedachten. Amerikaanse wetenschappers lukte het op die manier om tientallen woorden te ontfutselen uit de breinen van een groep vrijwilligers. Het onderzoek is vooral hoopgevend voor mensen die niet meer kunnen praten, maar toch hun gedachten met anderen willen delen.

Jean-Dominique Bauby vertelt zijn verhaal met een knipperend oog.
Toen het lichaam van Jean-Dominique Bauby na een herseninfarct compleet verlamd was, op zijn linkeroog na, schreef hij een boek. Aangezien hij niet kon spreken, formuleerde de Fransman elk woord dat hij wilde zeggen met de hulp van een assistent. Op een bordje liep elke afzonderlijke letter van het alfabet af tot hij met zijn oog knipperde bij de letter die hij bedoelde. In totaal kostte het Bauby meer dan 1600 uur en 200.000 oogknippers om zijn gedachten en verhaal met de rest van de wereld te delen.

Dat is bewonderenswaardig, maar niet erg praktisch. Honderdduizenden mensen die hun vermogen tot spreken zijn kwijtgeraakt – zoals bijvoorbeeld door de spierziekte ALS – hebben zware moeite met communiceren. De beroemde astronoom Stephen Hawking heeft het goed voor elkaar met zijn vernuftige spraakcomputer, maar haalt zelfs daarmee slechts 15 woorden per minuut.

De wetenschappers gebruikten elektroden als een afluisterapparaat voor het brein. Dat kan sneller.
De nieuwe techniek van Brian Pasley en zijn collega’s van Berkeley University in de Verenigde Staten kan dat allemaal veranderen. Door hersenactiviteit te meten lukte het de onderzoekers om de woorden waaraan iemand denkt in een fractie van een seconde op een beeldscherm te zetten.

De methode maakt gebruik van het feit dat mensen die ooit konden praten, hun eigen spraak nog altijd in hun hoofd kunnen horen. Bij gezonde mensen gebeurt dat ook: vlak voordat de woorden van je tong rollen, speel je ze eerst af in je eigen gehoorcentrum, alsof de woorden al gesproken zijn.

Om zichtbaar te maken wat iemand wil zeggen – zo redeneerden de wetenschappers – hoef je dus alleen maar te begrijpen wat er zich precies in het gehoorcentrum afspeelt wanneer deze bepaalde woorden registreert. En dat is de onderzoekers nu globaal gelukt, schrijven ze in het tijdschrift PLoS Biology.

Implantaat als afluisterapparaat
Pasley vroeg hulp van epilepsiepatiėnten, die voor een standaardprocedure sowieso al hun brein lieten doorlichten. Zo’n procedure houdt in dat een chirurg tientallen tot honderden kleine elektroden in de temporale kwab van de patiėnt implanteert. De elektroden meten dan vervolgens de hersenactiviteit gedurende een week om te zien waar de epileptische aanvallen precies vandaan komen.

Het gehoorcentrum bevindt zich ook in die temporele kwab bevindt, dus meeluisteren met wat zich daar afspeelt was nog maar een kleine stap verwijderd van de controleprocedure zelf. Pasley had enkel expliciete toestemming van de epilepsiepatiėnten nodig.

De onderzoeker liet vervolgens zijn groep van 15 deelnemers luisteren naar een gesprek van vijf ą tien minuten. Tegelijk legde hij de activiteit van het gehoorcentrum vast. Daarna kwam het belangrijkste gedeelte: aan de hand van de elektrische hersenactiviteit aldaar het gesprek reconstrueren. Zoiets is haalbaar omdat uit eerder onderzoek blijkt dat het gehoorcentrum bij bepaalde klanken op een vaste manier reageert. Pasleys computerprogramma koppelt daarom razendsnel opnames van hersenactiviteit aan de juiste klanken.

Boven: het woord zoals je het uitspreekt. De twee plaatjes eronder zijn reconstructies aan de hand van hersenactiviteit. Geen telepathie.
Om aan te tonen hoe goed zijn programma hierin is, deed Pasley een proef waar paranormale gedachtelezers jaloers van zouden worden. In de ene kamer sprak iemand een woord uit terwijl de proefpersonen luisterden. De daarop reagerende hersenactiviteit in het gehoorcentrum werd vervolgens door de computer in een andere kamer geanalyseerd, waarna de machine op basis daarvan het gesproken woord raadde.

In driekwart van de gevallen zat hij goed. Pasley denkt dat als hij de computer langer zou blootstellen aan klanken en hersenactiviteit, deze op een gegeven moment feilloos zou werken.

De gereconstrueerde klanken van het programma zijn niet te verstaan (zoals je hier kan horen), maar dat is in principe geen probleem voor herkenning. De digitale gedachtelezer maakt gebruik van een archief microfoonopnames vol helder uitgesproken woorden. Een snelle berekening en de computer weet welk archiefwoord het meest overeenkomt met de klank die hij zojuist uit het hersensignaal heeft gereconstrueerd.

Pasley vergelijkt dit proces met wat de componist Ludwig van Beethoven deed toen hij zijn gehoor kwijt was geraakt: als hij iemand piano zag spelen, kon hij op basis daarvan de klanken in zijn hoofd afspelen.

Pasley’s techniek herkent op dit moment slechts 47 woorden die in iemands gedachten kunnen opduiken. Ter vergelijking: het vocabulaire van de meeste mensen reikt ergens tussen de tien- en twintigduizend woorden.

Echt gedachten lezen zit er dus nog niet bij, maar Pasley zegt vooral te willen laten zien dat zijn techniek in principe werkt. Zijn collega Robert Knight ziet de vondst positief in: “Als je uiteindelijk hele gesprekken kan reconstrueren op basis van hersenactiviteit, dan zouden duizenden patiėnten met een spraakgebrek hiervan kunnen profiteren.”

www.kennislink.nl/publicaties/gedachten-lezen-kan-echt-en-is-nuttig-ook
Kennislink Taal en spraak - “We onderschatten wat kinderen aankunnen”
“We onderschatten wat kinderen aankunnen”

Over meertaligheid bestaan allerlei vooroordelen. Zo denken nog steeds veel mensen dat een meertalige opvoeding nadelig is voor de verwerving van het Nederlands. Toch is er vanuit taalkundig oogpunt geen enkele reden tot zorg, aldus Leonie Cornips, auteur van het pas verschenen boekje ‘Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland’: “Kinderen die van begin af aan met twee talen opgroeien, kunnen ze gewoon als twee moedertalen leren spreken.”
Meertaligheid is een beladen begrip. Eigenlijk maken sociolinguļsten zoals Cornips allang geen onderscheid meer tussen één- en tweetaligen. Want in feite is ieders taal doorspekt met ‘vreemde’ woorden, en zijn we dus allemaal meertalig. Taal zet je heel bewust in om je identiteit uit te drukken. Of zoals de onderzoeker het verwoordt: “Taal is een heel gevoelig middel om mensen in en uit te sluiten. Dat is ook waarom taal continu varieert en waarom ook niet iedereen hetzelfde spreekt.”

Tweeslachtig
Taalvariėteiten worden om die reden maar moeilijk los gezien van bepaalde sociale groepen in de samenleving. En dat verklaart waarom de Nederlander nogal tweeslachtig is in zijn kijk op meertaligheid: “In onze samenleving wordt meertaligheid als gunstig beoordeeld wanneer mensen Engels spreken, want dat is een hoog gewaardeerde taal. Maar als je kijkt naar zo’n gedragscode van voormalig burgemeester Opstelten, dan is het niet de bedoeling dat Marokkaans, Arabisch of Berbers in de openbare ruimte worden gesproken. Mensen worden opeens paniekerig als het gaat om talen van sprekers met een minder hoog aanzien, of mensen die als probleemmakers gezien worden.”

Maar als je vanuit een puur taalkundig perspectief naar meertaligheid kijkt, dan blijkt dat een meertalige opvoeding in geen enkel opzicht nadelig is. In de taalontwikkeling doorlopen tweetalige kinderen vaak hetzelfde pad als eentalige kinderen.

Cornips: “Het lijkt er zelfs op dat een meertalige opvoeding voordelen heeft. Dat zie je bij kinderen die opgroeien met het Limburgs dialect en het Nederlands. Die zijn sneller in de verwerving van het grammaticaal geslacht – het verschil tussen de- en het-woorden – omdat het Limburgs drie geslachten onderscheidt. Zo zijn er drie lidwoorden. Maar geslacht komt ook tot uitdrukking in het bezittelijk voornaamwoord. Het is mijn boek en mijne tafel. Limburgse kinderen hebben dus veel sneller in de gaten dat er zoiets is als grammaticaal geslacht. Op het moment dat zij Nederlands leren, zijn ze daar gevoeliger voor dan kinderen die geen Limburgs als moedertaal hebben.”

Straattaal
Toch associėren mensen de taal van veel stadse jongeren – ook wel straattaal genoemd – vaak met incorrect taalgebruik. Deze jongeren zeggen bijvoorbeeld de meisje in plaats van het meisje. Maar betekent dat echt dat ze het Nederlands slecht beheersen?

“Nee”, legt Cornips uit: “in straataal gebruiken jongeren de lidwoorden bewust verkeerd. Een van de Rotterdamse jongeren die geļnterviewd is door mijn collega’s Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier, formuleerde het als volgt: ‘Wanneer ik het huis zeg hier in de straat met mijn vrienden, dan staat dat zó stom! Dat doe ik dus echt niet.’ De taalkundige kennis van deze jongeren is dus verbluffend goed, want er wordt bewust gemanipuleerd met lidwoorden.”

“Het is overigens gek dat er zoveel over straattaal gesproken en geschreven wordt, zonder dat we er überhaupt opnames van hebben. We zien het soms voorbij komen in het journaal of in een dictee, maar nooit zien we het in de natuurlijke setting.”

Taalachterstand
Als kinderen een meertalige opvoeding krijgen, hoeven ze ook geen taalachterstand op te lopen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een taalachterstand vooral te maken heeft met een verschil tussen schooltaal en thuistaal. “Docenten spreken vaak op een abstract niveau, over zaken die niet in het hier en nu spelen. Als je dit thuis niet aangeboden krijgt, wordt het lastig. Als ouder moet je dus een gevarieerd taalaanbod bieden: spelen, zingen, rekenen, spelletjes doen. Als dat in beide talen goed gebeurt, gaat een kind niet met een taalachterstand naar school. Als ouders denken dat kinderen maar één taal goed kunnen leren, onderschatten ze wat kinderen aankunnen.”

Leonie Cornips is onderzoeker aan het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht

www.kennislink.nl/publicaties/we-onderschatten-wat-kinderen-aankunnen
Kennislink Taal en spraak - "Taalfout -maakt-in-een-klap-duidelijk-hoe-bijzonder-iemand-is
"Taalfout maakt in één klap duidelijk hoe bijzonder iemand is ‘Ik ben een van de zeldzame mannen die niet de hele dag aan seks denkt.’ De grammaticale fout in deze zin – ‘denkt’ hoort ‘denken’ te zijn – wordt in 80 procent van dergelijke constructies gemaakt. Taalwetenschappers van de Radboud Universiteit hebben een verklaring, die ze zaterdag 4 februari presenteren op de jaarlijkse ‘Taalkunde in Nederland’-dag.
‘Stefanie is een van de weinige studenten die wel een kamer heeft gevonden in Amsterdam.’ ‘Steven is een van de velen die aan dit onderzoek heeft meegedaan.’ De Nijmeegse taalwetenschappers onderzochten 268 zinnen van dit type, die ze vonden op het internetforum Fok!. Ze kozen voor die bron omdat het hen ging om spontaan geschreven tekst, waar mensen niet al te lang over nadenken en waarbij geen eindredacteur is die hen verbetert. In maar liefst 80 procent van de gevallen bleken schrijvers te kiezen voor de ‘foute’ persoonsvorm in deze constructie. Maar waarom?

Bijzonder! Speciaal!
“We hebben lang gezocht naar een significante factor”, vertelt hoogleraar Taalwetenschap Helen de Hoop. Slechts twee factoren bleken er toe te doen: of er wel of niet een zelfstandig naamwoord staat in de eerste helft van de constructie en of de constructie een bepaald contrast oproept. Staat er ‘een van de velen’ in plaats van ‘een van de vele deelnemers’, dan kiezen schrijvers nog vaker – in 90 procent van de gevallen – voor de ‘foute’ persoonsvorm.

En wat dat contrast betreft: “Het blijkt dat deze constructie vooral wordt gebruikt om duidelijk te maken dat iemand een bijzondere eigenschap heeft of iets doet wat afwijkt. Zeker, je hebt zinnen als ‘Mark is een van de slachtoffers van het verkeersongeluk die nog in het ziekenhuis ligt’, waarbij Mark niet anders is dan de andere slachtoffers, maar wat je vaker ziet, zijn zinnen als ‘Mark is een van de weinige slachtoffers die het ziekenhuis heeft mogen verlaten’. Of: ‘Ik ben een van de zeldzame mannen die niet de hele dag aan seks denkt.’ Zinnen waarbij over het onderwerp van de zin – Mark, ik – wordt verteld dat daar iets speciaals mee is.”

Efficiėnte keuze
En omdat het onderwerp dat zo bijzonder is, enkelvoud is, kiezen schrijvers als vanzelf voor een persoonsvorm in enkelvoud in de bijzin die volgt; ook al is dat verkeerd. Een keuze op semantische, betekenisinhoudelijke grond dus en niet op grammaticale grond.

“Het is efficiėnt om die keuze te maken, want zo druk je in één klap uit dat er iets bijzonders aan de hand is met het onderwerp van de zin. Te verwachten valt dan ook dat het gebruik van deze ‘verkeerde’ constructie alleen maar toe zal nemen en ook – en dat zien we ook al – gebruikt zal worden in gevallen waarin het voor de betekenis niet nodig is. Net zolang tot niemand meer weet wat ook alweer de norm was.”

www.kennislink.nl/publicaties/taalfout-maakt-in-een-klap-duidelijk-hoe-bijzonder-iemand-is
Lectures / Talks / Colloquia
Afscheidscollege Prof. Wim Honselaar, Slavische Taalkunde, UVA, 17 Februari 2012
UNIVERSITEIT van AMSTERDAM
FACULTEIT der GEESTESWETENSCHAPPEN


UITNODIGING
De Opleiding Slavische talen en culturen van de Universiteit van Amsterdam nodigt u hierbij uit voor het college waarmee
prof. dr. Wim Honselaar afscheid zal nemen van de Universiteit als universitair hoofddocent Slavische taalkunde en bijzonder hoogleraar Culturele betrekkingen tussen Nederland en Oost-Europa, in het bijzonder de Tweetalige lexicografie.

Wim Honselaar geeft dit college op vrijdag 17 februari 2012,
om 15.00 uur precies, in de Aula van de Universiteit, Singel 411,
hoek Spui; de zaal is geopend vanaf 14.30 uur.

De titel van het college is:

Het volledige woordenboek

Na afloop van de plechtigheid is er een receptie in de receptieruimte
van de Aula.

Hoogleraren worden uitgenodigd hun toga te dragen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.dr. Jenny Stelleman
Opleiding Slavische talen en culturen
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop on Properties and Optionality in Syntax and Semantics, Utrecht University, February 13-14 2012
www.hum.uu.nl/medewerkers/h.devries1/poss2012.htm

Invited speakers:
Philippe de Groote (INRIA)
Thomas Ede Zimmermann (Frankfurt)

Description
Much research in linguistics over the last decades has involved various procedures of syntactic optionality, which work in parallel to intensional phenomena in semantics. Certain phenomena of optionality, e.g. of unspecified objects or by-phrases in passives, have been treated by assuming empty syntactic positions (Bach 1980, Landau 2010).
Other optionality phenomena, e.g. of verbal adjuncts, were traditionally treated in Montague Grammar using intensional properties, but are more standardly treated as involving modification in event semantics (Parsons 1990, Landman 2000). Even some cases of adjectival modification (e.g. skillful doctor, beautiful dancer) that were traditionally analyzed as involving properties have been argued to involve event modification (Larson 2002). Both theories of intensionality and event semantics take the modification process to be purely semantic and avoid any empty syntactic positions.

The variety of optionality and modification phenomena, and their intricate relations with intensional properties, lead to some hard puzzles about syntax and semantics:
1. Should there be a unified grammatical framework for analyzing phenomena of optionality?
2. Is there still a role for intensional properties in accounting for optionality effects?
3. How precise and elegant are current hypotheses about optionality in natural language grammar?

The workshop will examine these questions from the perspectives of formal syntax and semantics, and the formal philosophy of intensional properties.

Invited speakers:
Philippe de Groote (INRIA): TBA
Thomas Ede Zimmermann (Frankfurt): TBA
Contributed Talks:
- Chris Blom (Utrecht): ACG fragment for verbs with optional arguments
- Yoad Winter (Utrecht): Event semantics and optionality in Abstract Categorial Grammar
- Hanna de Vries (Utrecht): Group distributivity and property-denoting indefinites
- Marijana Marelj (Utrecht): Optionality and argument structure
- Reinhard Muskens (Tilburg) and Noor van Leusen (Nijmegen): Events, Time, Worlds, Roles, Linking, and Variable Management
- Yoad Winter (Utrecht): Property descriptions in locative PPs
- Joost Zwarts (Utrecht): The role of events in adjective modification

The complete programme, including abstracts of the talks, can be found on the website.

The Workshop on Properties and Optionality in Syntax and Semantics is part of a VICI program funded by NWO (Winter) and a Van Gogh grant (De Groote and Winter) funded by the Dutch-French Academy.

Selected references
Bach 1980,“In defense of passive”, L&P 3.
Landau 2010 “The explicit syntax of implicit arguments”. LI 41.
Landman 2000, Events and Plurality, Kluwer.
Larson 2002, “The grammar of intensionality”, in G. Preyer and G. Peter (eds.), Logical Form and Language, Clarendon Press.
Parsons 1990, Events in the Semantics of English, MIT Press.
Symposium - De strijd tussen grammatica en woordenboek, Universiteitsbibliotheek UvA, 17 februari 2012
Programma

11.00 uur Opening namens Pegasus door Susan van Oostveen en door de voorzitter
dr. Elisabeth van der Linden (em. Universiteit van Amsterdam)
11.15 - 11.45 prof. dr. Fons Moerdijk (em. Universiteit van Amsterdam / INL)
Oranje vergrijst
11.45 - 12.15 prof. dr. Enzo Lo Cascio (em. Universiteit van Amsterdam)
De rol van de lexicale component: het elektronisch woordenboek
als theoretisch model
12.15 - 12.45 dr. René Genis (Universiteit van Amsterdam)
Poolse woordenboeken en de behandeling van het werkwoordsaspect
12.45 - 13.15 lunchpauze
13.15 - 13.45 prof. dr. Evelien Keizer (Universiteit van Wenen)
Werkse, Een schat van en Het punt is (is)
13.45 - 14.15 prof. dr. Willy Martin (em. Vrije Universiteit, Amsterdam)
Voorbij het woordenboek?
14.15 uur Afsluiting
Om 15.00 uur zal prof. dr. Wim J.J. Honselaar zijn afscheidscollege houden
in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (zie ook onder Lectures / Talks)

Wij verzoeken u ons voor 1 februari te berichten of u aanwezig zult zijn.
Pegasus tel 020 623 11 38
Singel 367 fax 020 620 34 78
1012 wl Amsterdam pegasus(removeme)pegasusboek.nl


UNIVERSITEIT van AMSTERDAM
FACULTEIT der GEESTESWETENSCHAPPEN

UITNODIGING
De Opleiding Slavische talen en culturen van de Universiteit van Amsterdam nodigt u hierbij uit voor het college waar¬mee
prof. dr. Wim Honselaar afscheid zal nemen van de Universiteit als universitair hoofddocent Slavische taalkunde en bijzonder hoogleraar Culturele betrekkingen tussen Nederland en Oost-Europa, in het bijzonder de Tweetalige lexicografie.

Wim Honselaar geeft dit college op vrijdag 17 februari 2012,
om 15.00 uur precies, in de Aula van de Universiteit, Singel 411,
hoek Spui; de zaal is geopend vanaf 14.30 uur.

De titel van het college is:

Het volledige woordenboek

Na afloop van de plechtigheid is er een receptie in de receptieruimte
van de Aula.

Hoogleraren worden uitgenodigd hun toga te dragen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

dr. Jenny Stelleman
Opleiding Slavische talen en culturen
Update Programme Ceremony on the occasion of the retirement of Leon Stassen, Radboud University Nijmegen, February 24, 2012
Ceremony on the occasion of the retirement of Leon Stassen
from the Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen

Friday, February 24, 2012

Faculty Club Huize Heyendael
Geert Grooteplein-Noord 9
6525 EZ Nijmegen
(024) 361 12 82


14.00 Welcome Pieter Muysken (RU Nijmegen)

14.05 Pieter Seuren (MPI Nijmegen)
Before and after in morphology

14.30 Mily Crevels (RU Nijmegen)
The tension field between linguistic typology and field linguistics

14.55 Michael Cysouw (LMU München)
Typological comparison of case alignment through translation

15.20 Tea and coffee

15.40 Maria Koptjevskaja-Tamm (Stockholm University)
Lexical typology and aqua-motion verbs in Slavic and Germanic

16.20 Leon Stassen (RU Nijmegen / HHU Düsseldorf)

16.50 Representative Faculty of Arts

17.00 Reception and drinks
Seventh International Conference on Missionary Linguistics University of Bremen, 28 February ? 2 March 2012
www.fb10.uni-bremen.de/misling2012bremen/registration.aspx

Objective and Content of the Conference
Impacts of Colonial Thinking on Intercultural, Transcultural and Translational Processes and the Influence of the Missionized Other in Missionary Linguistics.
This conference aims at exploring missionary linguistics within the wider context of (political and spiritual) colonization. The cognitive appropriation of foreign cultural givens and the transcultural processes such as transference and translation implicated in these processes (based on intercultural encounters and interactions between the European missionaries and the speakers of the various indigenous languages and cultures in the Americas, Asia or Africa can be considered activities of colonizing or only influencing the Other. Within this framework, the learning, recording and studying of the indigenous languages by the missionaries can be described as complex processes of perception of the language and culture (semantics and pragmatics) of the Other and of oneself in confrontation with the Other, processes at the interface between subjective and socially constructed knowledge.

The historical process of recognition in the context of colonial thinking and missionary ideology starts within the basic cognitive experience and operation of an implicit – or even explicit – contrastive (interculturally-based) take on the perceived object: the indigenous language, its variation and normativization, its social function in the new context. The missionary perception here is very specific since the description implies language politics and planning. The formerly socially constructed knowledge about the concept of language, the structure of language, grammatical category and lexical inventories (the linguistic discourse of grammar and lexicon) forms the memory base for the study and record of the given language. The ongoing discourses on language situated in a specific temporally and culturally determined context further determine the study and recording of language and its function in society. On the other side, confrontation with the languages and cultures which are the object of missionary activities, may result in changes of such (pre-)conceptions.

The output (grammars, dictionaries, language courses, catechisms etc.) is a transcultural hybrid of given and new information: known structures and a differing language. The studies, records, descriptions, analyses of the indigenous language can thus be described in terms of a process by which the missionary linguist having been formed in Europe or by European conceptions translates the unknown language into the known structures of language (assisted by native informants and “colleagues”). On the other hand, the missionary-linguist translates the known paradigms and concepts of European languages into the indigenous languages overcoming sometimes traditional thinking about language and language categories. Asymmetries and incongruences between different systems could operate both as a negative and a positive inspiring factor. Facts could be overseen when the traditional paradigm was applied too strictly, whereas in other cases, the differences offered new challenges for describing typologically different languages.

The conference lLanguages will be English, Spanish, and German
LATA 2012: 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS, Coruńa, Spain, March 5-9, 2012
www.grammars.grlmc.com/LATA2012/

PROGRAMME
Monday, March 5:
15:00 - 16:00 Registration
16:00 - 16:10 Opening
16:10 - 17:10
Bernard Boigelot: Automata-based Symbolic Representations of Polyhedra - Invited Talk
17:10 - 17:40 Coffee Break
17:40 - 18:30
Eric Rowland and Jeffrey Shallit: k-Automatic Sets of Rational Numbers
Daniela Genova: Forbidding Sets and Normal Forms for Language Forbidding-Enforcing Systems

Tuesday, March 6:
8:30 - 10:00
Gilles Dowek: Around the Physical Church-Turing Thesis: Cellular Automata, Formal Languages, and the Principles of Quantum Theory (I) - Invited Tutorial
10:00 - 10:15 Break
10:15 - 11:55
Oscar H. Ibarra and Nicholas Q. Tran: Weak Synchronization and Synchronizability of Multitape Pushdown Automata and Turing Machines
Tang Van Nguyen and Hitoshi Ohsaki: On Model Checking for Visibly Pushdown Automata
Parosh Aziz Abdulla, Mohamed Faouzi Atig, and Jari Stenman: The Minimal Cost Reachability Problem in Priced Timed Pushdown Systems
Alexander Krassovitskiy and Peter Leupold: Computing by Observing Insertion
11:55 - 12:25 Coffee Break
12:25 - 14:05
Alexei Miasnikov and Zoran Šuni?: Cayley Graph Automatic Groups are not necessarily Cayley Graph Biautomatic
Julien Cervelle: Covering Space in the Besicovitch Topology
Adam Woryna: Automaton Ranks of some Self-similar Groups
Danny Dubé, Mario Latendresse, and Pascal Tesson: Conservative Groupoids Recognize only Regular Languages
14:05 - 16:00 Lunch
16:00 - 17:40
Max Rabkin: Ogden's Lemma for ET0L Languages
Daniel Reidenbach and Markus L. Schmid: Patterns with Bounded Treewidth
Mikhail Barash and Alexander Okhotin: Defining Contexts in Context-free Grammars
Laura Bozzelli: Strong Termination for Gap-order Constraint Abstractions of Counter Systems
17:40 - 17:50 Break
17:50 - 18:50
Eugene Asarin: Measuring Information in Timed Languages - Invited Talk
Wednesday, March 7:
8:30 - 10:00
Gilles Dowek: Around the Physical Church-Turing Thesis: Cellular Automata, Formal Languages, and the Principles of Quantum Theory (II) - Invited Tutorial
10:00 - 10:15 Break
10:15 - 11:55
Dag Hovland: The Membership Problem for Regular Expressions with Unordered Concatenation and Numerical Constraints
Jean-Marc Champarnaud, Hadrien Jeanne, and Ludovic Mignot: Approximate Regular Expressions and their Derivatives
Viliam Geffert, Bruno Guillon, and Giovanni Pighizzini: Two-way Automata Making Choices only at the Endmarkers
Holger Bock Axelsen: Reversible Multi-head Finite Automata Characterize Reversible Logarithmic Space
11:55 - 12:25 Coffee Break
12:25 - 14:05
Stefan Hetzl: Applying Tree Languages in Proof Theory
Siva Anantharaman, Christopher Bouchard, Paliath Narendran, and Michael Rusinowitch: Unification Modulo Chaining
Beate Bollig and Tobias Pröger: An Efficient Implicit OBDD-based Algorithm for Maximal Matchings
Travis Gagie, Pawe? Gawrychowski, Juha Kärkkäinen, Yakov Nekrich, and Simon J. Puglisi: A Faster Grammar-based Self-index
14:05 - 16:00 Lunch
16:00 - 17:40
Tomoyuki Yamakami: One-way Reversible and Quantum Finite Automata with Advice
Gabriel Ciobanu and G. Michele Pinna: Catalytic Petri Nets are Turing Complete
Ville Salo and Ilkka Törmä: On Stable and Unstable Limit Sets of Finite Families of Cellular Automata
Alberto Dennunzio, Enrico Formenti, and Julien Provillard: Computational Complexity of Rule Distributions of Non-uniform Cellular Automata
17:45 Visit of the city
Thursday, March 8:
8:30 - 10:00
Rod Downey: A Parameterized Complexity Tutorial (I) - Invited Tutorial
10:00 - 10:15 Break
10:15 - 11:55
Adam Roman: P-NP Threshold for Synchronizing Road Coloring
Arne Meier, Johannes Schmidt, Michael Thomas, and Heribert Vollmer: On the Parameterized Complexity of Default Logic and Autoepistemic Logic
Michal Forišek, Lucia Keller, and Monika Steinovį: Advice Complexity of Online Coloring for Paths
Mateus de Oliveira Oliveira: Canonizable Partial Order Generators
11:55 - 12:25 Coffee Break
12:25 - 14:05
Mathilde Noual: Dynamics of Circuits and Intersecting Circuits
Norbert Hundeshagen and Friedrich Otto: Characterizing the Rational Functions by Restarting Transducers
Ahmet Kara, Thomas Schwentick, and Tony Tan: Feasible Automata for Two-variable Logic with Successor on Data Words
Miroslav Klimoš, Kim G. Larsen, Filip Štefa?įk, and Jeppe Thaarup: Nash Equilibria in Concurrent Priced Games
14:05 - 16:00 Lunch
16:00 - 17:15
Ryo Yoshinaka: Integration of the Dual Approaches in the Distributional Learning of Context-free Grammars
Ziyuan Gao and Frank Stephan: Learnability of Co-r.e. Classes
Michael Geilke and Sandra Zilles: Polynomial-time Algorithms for Learning Typed Pattern Languages
17:15 - 17:30 Break
17:30 - 18:30
Jack H. Lutz: The Computer Science of DNA Nanotechnology - Invited Talk
Friday, March 9:
8:30 - 10:00
Rod Downey: A Parameterized Complexity Tutorial (II) - Invited Tutorial
10:00 - 10:15 Break
10:15 - 11:55
Philip Bille, Inge Li Gųrtz, and Jesper Kristensen: Longest Common Extensions via Fingerprinting
Vikraman Arvind and Yadu Vasudev: Isomorphism Testing of Boolean Functions Computable by Constant-depth Circuits
?urica Nikoli? and Fausto Spoto: Automaton-based Array Initialization Analysis
Philip Bille and Morten Stöckel: Fast and Cache-oblivious Dynamic Programming with Local Dependencies
11:55 Closing
Programma NET-symposium 2012 (Netwerk Eerste Taalverwerving) Universiteitstheater, UvA, 9 Maart 2012. Deadline registratie: 24 februari 2012
Locatie: Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP, Amsterdam

Het programma voor het NET-symposium 2012 op vrijdag 9 maart (9.30-18.00) is inmiddels rond. De Universiteit van Amsterdam heet geļnteresseerde studenten (BA & MA), promovendi, post-docs, senior onderzoekers en andere belangstellenden van harte welkom! Deelname is kosteloos, en ook de koffie/thee tussendoor zijn gratis. Om een goede inschatting van het aantal bezoekers te kunnen maken, verzoeken we iedereen zich voor 24 februari 2012 aan te melden via netsymposium2012(removeme)gmail.com.

www.cnts.ua.ac.be/NET/netsymp2012.php

Oproep posters: tijdens het symposium is er een postersessie. Deelnemers die hun onderzoek naar eerste taalverwerving willen presenteren nodigen we uit om een abstract van max. 250 woorden in te dienen. Abstracts zullen in het programmaboekje worden geplaatst. Postervoorstellen moeten voor 1 februari worden ingediend via netsymposium2012(removeme)gmail.com. Er is een beperkt aantal posterplaatsen beschikbaar. De organisatie maakt daarom voor 15 februari een selectie.

Zegt het voort! We hopen jullie allen te zien op 9 maart in Amsterdam!

De organisatie, namens UvA, ACLC en NET,

Anne Baker, Elma Blom en Iris Duinmeijer
CICLing 2012, Delhi, India, March 11-17, 2012
13th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

www.CICLing.org/2012

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Four keynote speakers anticipated

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours by Delhi, Agra & Taj Mahal, Jaipur

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 23: registration of tentative abstract,
October 31: uploading of full papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2012

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
Fifth Formulaic Research Network Conference (FLaRN), Tilburg University, 28-30 March 2012. Deadline to register: March 1, 2012
We invite you to take part in the 5th Meeting of the Formulaic Language Research Network, to be held at Tilburg University, in Tilburg, from 28 to 30 March 2012. It is no longer possible to submit abstracts for presentations, but registration for the workshop is also possible for non-presenters.

The purpose of the Formulaic Language Research Network (FLaRN) is to co-ordinate research work in the field of formulaic language, to share ideas and resources, and to create a sense of community between researchers who are not necessarily in geographical proximity. The network is a tool for keeping a group of like-minded people from around the world in touch with each other, and has been the focal point for three postgraduate conferences in Cardiff 2004, Twickenham 2005 and Nottingham 2008, and a first full conference for researchers at all stages of the academic life cycle in Paderborn in 2010. The 2012 FLaRN conference will again be a full conference, with papers on topics associated with formulaic language such as idioms, chunks, phrases, recurrent strings from any theoretical framework and any area of linguistics (e.g. corpus research, L1 acquisition, L2 acquisition/learning/teaching, language disorders, etc).

The conference website ( www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/humanities/flarn/) will be updated soon with the prefinal program, the abstracts of the keynote speakers, descriptions of the two workshops that are part of the program, and practical information about travel and accommodation. Information you crucially need to plan your trip, if applicable, is included below. The website contains more detailed information on traveling and accommodation.

Conference theme: the representation and processing of fixed expressions

Construction and Usage-based conceptions of linguistic knowledge posit, in one format or another, a continuum of regularity, ranging from fully lexicalized idiosyncratic expressions to fully abstract regular ‘rules’. Any construction can thus be characterized either by a list of common examples from which novel forms can be produced by analogy, or as an abstract pattern that can be applied to produce novel utterances by generalization. The relations between the two extremes is often modelled as inheritance hierarchies that can range from the use of non-productive ‘ready-made’ utterances the use of fully productive schemas which only specify typological and syntactic information.

At present, we witness a search for attempts to find empirical evidence favouring one of these conceptions over the other. Processing issues concern, for example, speakers’ tolerance to variation in the word order of larger fixed expression, or variation in selection of words. Some prefabs are at the core of what speakers recognize as fully fixed expressions, not allowing any sort of lexical or syntactic variation (idioms, for example), whereas others do allow such variation, and can be used in a variety of ways despite their prefab status. Another issue concerns the relation between fixedness as a gradient concept and the application of rule based alternations and usage. For this conference, we especially invite proposals dealing with issues such as the following:

1. the empirical basis for the representation of fixed expressions, taking lexical, prosodic, syntactic and conceptual aspects into account
2. the relation between elements within fixed expressions and their representation ‘outside’ them
3. the processing of prefabs: variation and facilitation, in speaking and in learning (both in the classroom and in ‘life’: becoming a member of a speech community).
4. definitions: what exactly is included in the mental representation of the prefab (e.g. sociolinguistic information, grammatical context, encyclopaedic semantics, etc.), and what constitutes evidence
5. the typology of prefabs in terms of linguistic levels of representation, and the relation between fixed expressions, partially schematic constructions and schematic templates.

Program

The keynote lectures by Alison Wray and Ewa D?browska will be on Wednesday evening (28 March), from 19.00 until 21.00. Before that, registration will be open from 17.00 on. The university restaurant offers possibilities for a relatively cheap and decent meal; some of us will be on hand to join you and show you around. The workshops, run by Antal van den Bosch and Arie Verhagen, will run consecutively on Thursday morning. The rest of the conference will be taken up by two parallel sessions and a poster session (on Thursday afternoon). The projected end time is Friday afternoon around 3.00 pm, though we will provide further drinks for those who can or wish to hang around a little longer. We organize a conference dinner at an Asian restaurant on Thursday evening. It’ll be a buffet, including various vegetarian options.Registration

Participants are cordially invited to register by 1 March. Information on how to register can be found on the website: www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/humanities/flarn/. If you have any questions, please contact us at flarn5(removeme)uvt.nl.

Travel and accommodation

Tilburg University is located on the western edge of the city of Tilburg, in the South of The Netherlands. The street address is Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg. It is not really within walking distance from the city center (the walk would take about 30 minutes), so on the website we provide information on hotels in the city and on how to travel to and from the campus. We have pre-booked rooms in various hotels across Tilburg, so as to offer accommodation in different price brackets. See the website for details.

Looking forward to seeing you in Tilburg,

Ad Backus
Maria Mos
Joost Schilperoord
Véronique Verhagen
Symposium 'Development of Executive Functions Workshop' Utrecht University, 19-20 april 2012. Registration deadline: 29th February 2012
CALL FOR PAPERS

This workshop aims to bring together postgraduate, postdoctoral and experienced researchers from across Europe who study the development of executive functions. Submissions are invited for oral and poster presentations on any aspect of this area of research. We particularly welcome applications from postgraduate and postdoctoral researchers.

Speakers include:

Professor Gunilla Bohlin (Uppsala University)
Dr Gaia Scerif (University of Oxford)
Dr Claire Hughes (University of Cambridge)
Dr Lisa Jonkman (Maastricht University)
Dr Mariette Huizinga (University of Amsterdam)

Further information is available on the workshop website: www.fss.uu.nl/defworkshop/

The event is sponsored by the Dutch Institute for the Study of Education and Human Development (ISED) and the European Society for Cognitive Psychology (ESCoP).

Organisers:
Dr Hanna Mulder (Utrecht University)
Dr Lex Wijnroks (Utrecht University)
Ilona Friso-van den Bos (Utrecht University)
Professor Paul Leseman (Utrecht University)
Dr Lucy Cragg (University of Nottingham)
2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, (SSFLA 2012) Tarragona, Spain, April 2-6, 2012
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications) Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University.

AIM:
SSFLA 2012 offers a broad and intensive series of lectures at different levels on selected topics in language and automata theory and their applications. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.

The previous event in this series was FSFLA 2011 ( www.grammars.grlmc.com/fsfla2011/).

ADDRESSED TO:
Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There will be no overlap in the class schedule.

COURSES AND PROFESSORS:
- Eric Allender (Rutgers), Circuit Complexity: Recent Progress in Lower
Bounds [introductory/advanced, 8 hours]
- Amihood Amir (Bar-Ilan), Periodicity and Approximate Periodicity in Pattern
Matching [introductory, 6 hours]

- Ahmed Bouajjani (Paris 7), Automated Verification of Concurrent Boolean
Programs [introductory/advanced, 10 hours]

- Andrea Corradini (Pisa), Computational Models Based on Rewriting
[introductory, 12 hours]

- Bruno Courcelle (Bordeaux), Automata for Monadic Second-order Model
Checking [intermediate, 8 hours]

- Manfred Droste (Leipzig), Weighted Automata and Weighted Logic
[introductory/advanced, 8 hours]

- Jörg Flum (Freiburg), The Halting Problem for Turing Machines
[introductory/advanced, 6 hours]

- Aart Middeldorp (Innsbruck), Termination of Rewrite Systems
[introductory/intermediate, 8 hours]

REGISTRATION:
It has to be done on line at

www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/Registration.php

FEES:
They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =
- 10 euros (for payments until January 22, 2012),
- 15 euros (for payments after January 22, 2012).

PAYMENT PROCEDURE:
The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 – Swift/BIC code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC; account holder's address: Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain)

Please mention SSFLA 2012 and your name in the subject. A receipt will be provided on site.

Remarks:
- Bank transfers should not involve any expense for the School.

- People claiming early registration will be requested to prove that the bank
transfer order was carried out by the deadline.

- Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled
due to the unavailability of the instructor.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

ACCOMMODATION:
Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATE:
Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.

IMPORTANT DATES:
Announcement of the programme: December 10, 2011

Starting of the registration: December 10, 2011

Early registration deadline: January 22, 2012

Starting of the School: April 2, 2012

End of the School: April 6, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:
Lilica Voicu: florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:
www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/

POSTAL ADDRESS:
SSFLA 2012
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain
Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:
Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Conferentie Amazonicas 4 LIMA, PERU, April 24-27 2012
La Estructura de las Lenguas Amazónicas: Fonologķa y Sintaxis
The Structure of Amazonian Languages: Phonology & Syntax

de relevante links zijn:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=138843

coloquio.pucp.edu.pe/amazonicas/presentacion/Hgr Leo Wetzels

www.let.vu.nl/nl/organisatie-van-de-faculteit/wetenschappelijk-personeel/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-t-z/prof-dr-w-l-wetzels/index.asp

lpp.univ-paris3.fr/equipe/leo_wetzels.htm

amazonianlinguistics.com/

celia.cnrs.fr/Fr/Organigramme.htm


--------------------------------------------------------------------------------

Van: lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl [lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl] namens LOT [gw.uilots.lot(removeme)uu.nl]
Verzonden: vrijdag 16 december 2011 13:36
Onderwerp: [Lotstaff-l] LOT Newsletter December 16 2011


Dear all,

This week's LOT Newsletter can be found online: www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2011-12-16
This weeks' newest items, noted in the online version with a gold star are:


LOT Announcements / events
Update 'De Grote Taaldag', Utrecht University, LOT, Anéla/VIOT & AvT, 4 februari 2012

Lectures / talks / Colloquia
1st announcement 2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, SSFLA 2012 (formerly International PhD School in Formal Languages and Applications) Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University,Tarragona, Spain April 2-6, 2012

Workshops / Conferences / Symposia
OAP DAG 2011, Amsterdam (ACLC), December 16 2011
Workshop on Non-lexical knowledge in word perception on the occasion of Tom Lentz's defence, December 21 2011
Anéla / VIOT Juniorendag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012
AvT TIN Dag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012

Job Announcements / Vacancies
4 assistant professors for Dep. ofLinguistics and English Language of the University of Manchester. Deadline: January 13 2012


Calls for papers for events

Call for papers for Congress on Adjectives, 29 March-30 March, 2012, University of Amsterdam (ACLC) . Deadline: December 16 2011
Extended deadline Call for papers for Anéla/VIOT Juniorendag (onderdeel Grote Taaldag), Utrecht, February 4 2012. Deadline: December 22 2011
Extended deadline Call for papers for AvT TIN Dag 2012, February 4 2012 Utrecht. Deadline: December 22 2012
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012


Extra

Vervangingssubsidie geesteswetenschappen opgeheven per 1-1-2012


Kind Regards, the LOT Newsletter Editor
Workshop Relations in Relativity, International Max Planck Research School for Language Sciences (IMPRS), Radboud University Nijmegen, May 9-11 2012
It is our great pleasure to announce the first International Max Planck Research School for Language Sciences student-organized workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought
May 9 to 11, 2012

Does the language we speak influence the way we think? This question of linguistic relativity, most famously raised by Benjamin Whorf, has been a strong point of debate over the decades. An emerging view that reconciles the empirical evidence is that thought is neither determined by language nor completely free of its influence. This workshop aims to take this idea further and ask the resulting questions: How does language influence thought? In which domains? When do language effects kick in? And why is it important?

The workshop centers around two discussions and a panel session and will be supplemented by student presentations.

The first conversation is a perspectives discussion on the mechanisms of linguistic relativity. Three invited guests will present their ideas for how language affects thought. Each speaker will first present a case study that best illustrates his or her position and propose mechanisms which account for the reported effects. The speakers will then discuss the proposed mechanisms and possible alternatives.

The second debate extends the linguistic relativity question to the domain of phonology. It has long been known that as a baby learns a specific language its ability to discriminate between sound contrasts not found in that particular language decreases. While this is not a classic case of linguistic relativity, it is a strong example of the effects that language can have on general cognitive processing. This debate not only brings this topic into the language and thought discussion, but also raises the question of when language effects kick in. Are low levels of auditory perception affected, or does language experience only influence perceptual categorization at a later stage?

We conclude the workshop with an open discussion between invited and local experts on the relevance of linguistic relativity. Why should we be studying it? How does it impact our everyday lives?


Where and when:
May 9-11, 2012
Radboud University Nijmegen, Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen & Max Planck Institute for Psycholinguistics, Wundtlaan 1, Nijmegen
Organizers:
IMPRS students
Contact:
relationsinrelativity(removeme)mpi.nl


As part of this workshop we are inviting submissions for posters from master’s and PhD students on the broad topic of language and its connection, or lack thereof, with other domains of cognition.


For more information on the workshop also see the website:

www.mpi.nl/events/relations-in-relativity


Kind regards,

The IMPRS for Language Sciences student workshop organising committee

(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)
2012 NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience, Santa Barbara, CA, Jun 24- Jul 07, 2012
Our topics this year are "Does Brain Plasticity Account for Everything?" and "The Indispensable Role of Episodic Memory in Adaptive Behavior." We hope you can help us identify graduate and postgraduate students that might take part in this year's Institute and whose presence would help create a diverse body of fellows. (All accepted Fellows will have their tuition, room, and board covered by the Summer Institute.)

The flyer is available in color or black and white, and may be downloaded
here: sicn.cmb.ucdavis.edu/sicn2012-flyers

Sincerely,

George R. Mangun, Ph.D.
Director, NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience Professor of
Psychology and Neurology University of California, Davis
Workshop Empirical Methods in Cognitive Linguistics 6 - Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, August 1 – 5, 2012
Applications are open for the 6th Empirical Methods in Cognitive Linguistics workshop, to be held at Case Western Reserve University, in Cleveland, Ohio August 1 – 5, 2012.

The goal of EMCL is to facilitate dialogue among language researchers with different methodological backgrounds, i.e. theorists, experimentalists, corpus linguists, etc. We do this by creating an environment where specialists learn from each other by developing a research project together where their various skills are combined.

Intended audience: Language researchers with an embodiment, situated cognition and/or cognitive linguistics background. No prior experimental or corpus training is required though an understanding of the theoretical issues is necessary. Participants can be at different early stages in their careers, i.e. graduate students, post-grads, post-docs, junior faculty, etc.

Workshop Format: During the course of a week, participants will join one of 5 hands-on mini-labs. Each mini-lab will be responsible for completing a joint research project. A select group of students (max. 8 per group for a total of 40) will be invited to participate. Each group will work with two researchers who will guide the group in selecting an idea for the group to investigate, structuring and organizing a research project, and carrying it out. The session will end with the presentation of findings and a general discussion.

Topics to be covered include
- Deciding on a research topic
- Transforming the research topic into a research question
- Developing experimental hypotheses and designing an experiment
- Data collection
- Statistical analysis and interpretation
- Presentation of findings to an audience
- post-Workshop write up of the research, as a brief article

Faculty Groups
Group 1: Seana Coulson and Shelli Feist
Group 2: Daniel Casasanto and Todd Oakley
Group 3: Ben Bergen and Laura Casasanto
Group 4: Fey Parrill and Vera Tobin
Group 5: Kensy Cooperrider and Michael Spivey
Application: Please see our website for details. Completed applications must be submitted to emcl6case at gmail.com by APRIL 1, 2012.

Participation Fee: $160. We have 1 tuition scholarship available for a student from Eastern Europe or a developing country which will be awarded by lottery.

See www.sites.google.com/site/emcl6case/ for more information.
Universals and Typology in Word-Formation II, Šafįrik University, Košice, Slovakia, August 26-28, 2012, Submission of abstracts: March 31, 2012
Universals and Typology in Word-Formation II

Venue: Šafįrik University, Košice, Slovakia
Date: August 26-28, 2012

The Conference aims to give an impetus to the research into universals and typology in word-formation by a joint effort of both morphologists and typologists. Papers discussing cross-linguistic correlations between individual word-formation processes, between WF processes, on one hand, and genetic types and/or geographically related languages, on the other, are most welcome. Space will also be given to any other typologically oriented research into word-formation as well as papers discussing the scope of word-formation and the relation between word-formation and other linguistic disciplines.

Main organizers:
Jan Don, University of Amsterdam, The Netherlands
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Pavol Štekauer, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Slįvka Tomaš?ķkovį, Šafįrik University, Košice, Slovakia

Guest Speakers
Alexandra Aikhenvald, James Cook University, Australia - “Deriving Words with Classifiers”
Mark Aronoff, University of New York at Stony Brook, USA - “Roots and Reductionism in Morphological Theory”
Matthew Baerman, University of Surrey, United Kingdom - “Nominal Person between Inflection and Derivation”
Laurie Bauer, Victoria University of Wellington, New Zealand – “Derived Nouns of Location”
Peter Koch, Tubingen University, Germany – “The Semantics of Word-Formation and of other Lexical Processes”
Franz Rainer, WU Vienna, Austria - “How to Constrain Relational Adjectives”
Keren Rice, University of Toronto, Canada - “Voice in Word-Formation: Athabaskan evidence”

Scientific Committee


Michael Cahill, SIL International, USA
Greville Corbett, University of Surrey, United Kingdom
Jan Don, Amsterdam University, Holland
Heinz Giegerich, Edinburgh University, United Kingdom
Pius ten Hacken., Swansea University, United Kingdom
Denis Jamet, Jean Moulin Lyon 3 University, France
Stanislav Kavka, Ostrava University, Czech Republic
Ferenc Kiefer, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Grzegorz Kleparski, Rzeszow University, Poland
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Slovakia
Rochelle Lieber, University of New Hampshire, USA
Lachlan Mackenzie, Vrije Universiteit, The Netherlands
Stela Manova, Vienna University, Austria
Verónica Nercesian, Universidad Nacional de Formosa, Argentina
Sailaja Pingali, University of Hyderabad, India
Ingo Plag, Siegen University, Germany
Angela Ralli, University of Patras
Anna-Maria Di Sciullo, Quebec University in Montreal, Canada
Pavol Stekauer, Šafįrik University, Slovakia
Greg Stump, University of Kentucky, USA
Bogdan Szymanek, Catholic University Lublin, Poland

Important deadlines
Submission of abstracts: March 31, 2012
Notification of acceptance: May 21, 2012
Submission of a registration form: June 15, 2012
The 17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane, Australia, August 10-15, 2014.
The Organising Committee are keen to ensure that we alert all interested parties of this important event. We therefore, hope that you may like to promote the upcoming conference to your members or on your event website. In turn we would like to offer your organisation reciprocal advantages, pending committee approval. This could be as simple as an exchange of website hyperlinks including the respective logo but also as extensive as sharing information to members, advertising, satchel inserts and display space.

We would be grateful if you could assist us and consider any of the following:
· Link the congress website with your website
· Include congress details in your events listings
· Send electronic newsletters to your members
· Display congress posters in your association office

We look forward to hearing from you regarding the above and would appreciate any other ideas you may have in promoting the 2014 conference of the International Applied Linguistics Association.

Congress Details:

Name: 17th World Congress of the International Applied
Linguistics Association (AILA 2014)
Venue: Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane, Australia
Dates: 10-15 August 2014
Expected Attendance: Approximately 1600 delegates
Website: www.aila2014.com
Congress Contact: ICMSA Australasia on info(removeme)aila2014.com

Please do not hesitate to contact me should you need further information. I look forward to hearing from you.

Andrea O'Sullivan
Event Manager
www.aila2014.comTel: +617 3255 1002
Email: info(removeme)aila2014.com
Address: AILA 2014 Secretariat
PO Box 3599, South Brisbane, QLD 4101
Job Announcements / Vacancies
Vacancy for PhD Student (Phonology) Meertens Instituut, Amsterdam. Deadline: February 12, 2012
The Meertens Instituut is a research institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, focusing on research and documentation of Dutch language and culture.
The Department of Variation Linguistics at the Meertens Institute offers a PhD position in phonolog, as part of the programme "The Life Cycle of Liquids”, an internal research project at the Meertens Instituut. This programme studies different aspects of ongoing and past changes in the behaviour of the Dutch liquids /l/ and /r/, and does so in a perspective which combines phonological theory, sociolinguistics and phonetics or experimental linguistics. (A more complete description of the project can be found on the website.)

The PhD project will concentrate on the question what is the phonetic substance that phonological primes (features, elements) refer to, e.g.
whether it is articulatory or acoustic in nature, or rather 'substance-free'; whether it is exemplar-based or more abstract, etc.
The PhD will collect experimental data from Dutch speakers in different regions and will try to assess them within the framework of modern phonological theory and sociolinguistics.

The PhD project includes writing a dissertation within a maximum position duration of 3.5 years. It also involves research training, such as graduate courses offered by the Dutch National Graduate School in Linguistics (LOT).

Requirements
Applicants should have:
A Master’s degree (or equivalent) in linguistics, phonetics, sociolinguistics or a related field Demonstrable knowledge in at least one of the following areas:
prosody, phonetics, phonology, sociolinguistics, experimental linguistics; knowledge in more than one of these areas is highly desirable;  interest in all of them is essential.
Excellent command of English, both spoken and written High proficiency in Dutch, or willingness to acquire this very fast The ability to quickly learn the use of experimental methods (e.g.involving ultrasound) and new methods of data analysis The willingness to work in a closely collaborating team The ambition to pursue an academic career in an internationally oriented scientific community

Work conditions:
We offer a full-time PhD-position (38 hours/week) for 3,5 years (preferred starting date: April 2012). The starting salary will be € 2042,- gross per month in the first year up to € 2612,- gross per month in the last year. Favorable conditions of employment include holiday allowance and flexible working hours. Also, there will be opportunities to visit national and international conferences and workshops, summer schools etc.

How to apply
Applications should include:
CV (including contact and personal details) a letter of motivation academic transcript a sample of written work (e.g. a copy of the MA thesis, a term paper, or a published article) contact details of two referees (names, affiliations, phone numbers, and e-mail addresses) two reference letters (optional)

Job interviews, live or Skype, are expected to take place in the first week of March.

Additional information
Prof. Dr. Marc van Oostendorp
marc.van.oostendorp(removeme)meertens.knaw.nl
+31-20-4628528

Prof. Dr. Frans Hinskens
frans.hinskens(removeme)meertens.knaw.nl
+31-20-4628510

Please send in your application before 12 February 2012 to Marcia Lucassen (marcia.lucassen(removeme)meertens.knaw.nl) .
Vacancy for Research Assistant Position - University of Reading, UK. Deadline : February 17, 2012.
Research Assistant Position, full time 2 years

Primary Modern Languages: the impact of teaching approaches on attainment and preparedness for secondary school language learning
University of Reading - Institute of Education

Employing unit: Institute of Education
Start date: 1 April 2012
Closing date: 17 February 2012
Interview date: 27 February 2012
Reference number: RS12008
Post type: full-time, fixed-term
Pay grade: 6
Payscale: £30,122 per annum
Salary notes: Fixed term form 24 months

We are seeking to appoint a Research Assistant to work with Professor Suzanne Graham (Institute of Education), Dr Theo Marinis (Clinical Language Sciences) and Dr Alan Tonkyn (Applied Linguistics).

Funded by the Nuffield Foundation, the post, which is full-time for 24 months from 1 April 2012, will involve working on a project investigating the learning and teaching of French in primary schools.

You will have:

Extensive knowledge of languages education, with a working knowledge of French
Good interpersonal, IT and organisational skills and the ability to liaise with various agencies including schools
The ability to work independently
A first degree in a relevant discipline
Experience in qualitative and quantitative research methods
The post will involve travel to schools.

Informal contact details:
Cotact name: Professor Suzanne Graham
Contact phone: +44 (0)118 378 2684
Contact email: s.j.graham(removeme)reading.ac.uk

Closing date for all posts: 17 February 2012

To formally apply please visit www.reading.ac.uk/Jobs or contact Human Resources, University of Reading, Whiteknights, PO Box 217, Reading RG6 6AH. Telephone +44(0)118 378 6771 (voicemail)

Please quote the relevant reference number.

We value a diverse workforce and welcome applications from all sections of the community.

.
Vacancy for a postdoc for the project : Compositionality of meaning and semantic operations at the syntax-semantics and grammar-cognition interface",Universitat Autņnoma de Barcelona, Spain. Deadline February 27, 2012
We are looking for a postdoc to be incorporated into a project "Compositionality of meaning and semantic operations at the syntax-semantics and grammar-cognition interface" which started in January 2012. We are looking for someone with the background in semantics, with the focus on experimental semantics/pragmatics. One of the tasks within the project will be concerned with conducting experimental research, we can provide more detailed information on request.

Since the position is not paid directly by the project, the interested person will have to apply for a grant in the Beatriu de Pinós program, which is open right now. The information about the grant (including formal requirements for the applicants, duration, salary, etc.) is available at www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/english/a_beca.jsp?categoria=postdoctorals&id_beca=18362

The deadline for applications is February 27.

For any further information please contact Olga.Borik(removeme)uab.cat or Teresa.Espinal(removeme)uab.cat.

Olga Borik
Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autņnoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Despatx B9/0022
Tel: +34 935868149
Vacancy for Universitair Docent Data Journalism, Tilburg University. Tilburg. Deadline : February 27, 2012.
Voor Tilburg School of Humanities zijn wij op zoek naar een:

Universitair Docent Data Journalism, fulltime, 5 jaar
Voor bepaalde tijd
UVT-EXT-2012-0023

Functie
De vacature wordt verder in het Engels gepubliceerd:

Computers are more and more integrated in our homes and lives and they deeply affect our culture and the way we communicate. Research and education at the Tilburg School of Humanities (TSH) takes up a unique position in that it is strongly involved in studying e-Humanities, the digital junction of language, communication, culture, philosophy and religion. The department Communication and Information Sciences (DCI) hosts two successful research programs, Language, Communication and Cognition and Creative Computing, with a strong emphasis on studying human and technical aspects of the information society. More information about the research programs can be found at www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticc/.

DCI is also responsible for the bachelor, master and research master program Communication and Information Sciences (CIS). The program attracts about 120 Bachelor students, 130 Pre-master and 200 Master students annually. Specializations in the master program include Business Communication and Digital Media, Communication Design, Human Aspects of Information Technology, and Intercultural Communication.

DCI is currently developing the new master specialization Data Journalism (to start in fall 2012) and is looking for enthusiastic and competent candidates for the position of

Assistant Professor (2 positions, 65% teaching - 35% research) for a period of 5 years

Main responsibilities
The new international master program studies data journalism from four angles: data retrieval, data storytelling, data visualization and data publishing. It combines the scientific methods of data treatment with the core values of journalism: select, arrange, digest and reflect. The master track puts strong focus on online and social media based journalism. The master track Data Journalism (DJ) has a natural connection with the existing master tracks Human Aspects of Information Technology (HAIT) and Communication Design (CD).

The candidates are expected to co-develop the new master track of Data Journalism and teach courses in it. They have an important task in establishing external contacts with scholars and practitioners in the field, and to acquire external projects. They are expected to initiate and conduct fundamental and applied research in this new area, in cooperation with scholars already active within the existing research programs. Experience in the field of journalism and/or with applying computational techniques to humanities research in general is considered a bonus.

Profiel
Candidates must have (almost) completed a PhD in one of the following disciplines: data retrieval, data mining, (data/digital) storytelling, data visualization, data publishing, new journalism, precision journalism or another relevant discipline. .
- Proven experience and a broad network in the field of journalism are desirable .
- Experience in developing and teaching Bachelor and (Research) Master courses. .
- Familiarity with new media as means of communication, didactic tools and research tools. .
- Sound knowledge of and experience with quantitative methods and research techniques, as well as statistical data analysis. .
- Expertise in setting up, conducting, and analyzing experiments with the use of software tools .
- Relevant research experience, evidenced by an excellent PhD project, and a significant publication record in high ranking (international) journals. .
- Promising profile in acquiring project grants and contract research. .
- Promising profile in academic organization and management.

Arbeidsvoorwaarden
The selected candidates will start with a contract for one year, concluded by an evaluation with respect to the quality of research, education and management. Upon a positive outcome of the first-year evaluation, an employment contract for two and a half years will be given and after a new positive evaluation a contract for the remaining one and a half years will be given. Tilburg University is rated among the top of Dutch employers and has excellent terms of employment. Selected candidates will be ranked in the Dutch university employment system). The starting gross salary for a full-time appointment is (minimal) € 3.195 up to (maximal) € 4.374,- per month (max € 61.000 all in per year) . Researchers from outside the Netherlands may qualify for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary. The university will apply for such an allowance on their behalf. The Tilburg School of Humanities will provide assistance in finding suitable accommodation. The university offers very good fringe benefits (it is one of the best non-profit employers in the Netherlands), such as a holiday allowance, an options model for terms and conditions of employment and reimbursement of moving expenses.

Bijzonderheden
From non Dutch speaking candidates we except that they will be able to understand and read Dutch at a basic level within two years. We facilitate a course Dutch for foreigners. We expect our assistant professors to gain the University Teaching Qualification within two years.

Informatie en sollicitatie
Information Requests for information regarding this vacancy can be directed to the chair of the application committee, prof.dr. M. Swerts (m.g.j.swerts(removeme)uvt.nl, tel. +31 13 466 2922), or to prof.dr. A. Maes (maes(removeme)uvt.nl).

Application
Your application including curriculum vitae must be submitted before February 27, 2012. You can apply for this vacancy only online through our vacancy site ( www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/)

Sollicitatiecode
Tilburg University hanteert de NVP-sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.
Vacancy for Assistant professor Data Journalism, Tilburg University, Tilburg. Deadline February 27th, 2012.
For the Tilburg School of Humanities, we will be looking for a(n):

Assistant professor Data Journalism, fulltime, 5 years
Temporary
UVT-EXT-2012-0022

The job
Computers are more and more integrated in our homes and lives and they deeply affect our culture and the way we communicate. Research and education at the Tilburg School of Humanities (TSH) takes up a unique position in that it is strongly involved in studying e-Humanities, the digital junction of language, communication, culture, philosophy and religion. The department Communication and Information Sciences (DCI) hosts two successful research programs, Language, Communication and Cognition and Creative Computing, with a strong emphasis on studying human and technical aspects of the information society. More information about the research programs can be found at www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticc/.

DCI is also responsible for the bachelor, master and research master program Communication and Information Sciences (CIS). The program attracts about 120 Bachelor students, 130 Pre-master and 200 Master students annually. Specializations in the master program include Business Communication and Digital Media, Communication Design, Human Aspects of Information Technology, and Intercultural Communication.

DCI is currently developing the new master specialization Data Journalism (to start in fall 2012) and is looking for enthusiastic and competent candidates for the position of

Assistant Professor (2 positions, 65% teaching - 35% research) for a period of 5 years

Main responsibilities
The new international master program studies data journalism from four angles: data retrieval, data storytelling, data visualization and data publishing. It combines the scientific methods of data treatment with the core values of journalism: select, arrange, digest and reflect. The master track puts strong focus on online and social media based journalism. The master track Data Journalism (DJ) has a natural connection with the existing master tracks Human Aspects of Information Technology (HAIT) and Communication Design (CD).

The candidates are expected to co-develop the new master track of Data Journalism and teach courses in it. They have an important task in establishing external contacts with scholars and practitioners in the field, and to acquire external projects. They are expected to initiate and conduct fundamental and applied research in this new area, in cooperation with scholars already active within the existing research programs. Experience in the field of journalism and/or with applying computational techniques to humanities research in general is considered a bonus.


Your profile
Candidates must have (almost) completed a PhD in one of the following disciplines: data retrieval, data mining, (data/digital) storytelling, data visualization, data publishing, new journalism, precision journalism or another relevant discipline. .
- Proven experience and a broad network in the field of journalism are desirable .
- Experience in developing and teaching Bachelor and (Research) Master courses. .
- Familiarity with new media as means of communication, didactic tools and research tools. .
- Sound knowledge of and experience with quantitative methods and research techniques, as well as statistical data analysis. .
- Expertise in setting up, conducting, and analyzing experiments with the use of software tools .
- Relevant research experience, evidenced by an excellent PhD project, and a significant publication record in high ranking (international) journals. .
- Promising profile in acquiring project grants and contract research. .
- Promising profile in academic organization and management.

Employment terms and conditions
The selected candidates will start with a contract for one year, concluded by an evaluation with respect to the quality of research, education and management. Upon a positive outcome of the first-year evaluation, an employment contract for two and a half years will be given and after a new positive evaluation a contract for the remaining one and a half years will be given. Tilburg University is rated among the top of Dutch employers and has excellent terms of employment. Selected candidates will be ranked in the Dutch university employment system). The starting gross salary for a full-time appointment is (minimal) € 3.195 up to (maximal) € 4.374,- per month (max € 61.000 all in per year) . Researchers from outside the Netherlands may qualify for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary. The university will apply for such an allowance on their behalf. The Tilburg School of Humanities will provide assistance in finding suitable accommodation. The university offers very good fringe benefits (it is one of the best non-profit employers in the Netherlands), such as a holiday allowance, an options model for terms and conditions of employment and reimbursement of moving expenses.

Other
From non Dutch speaking candidates we except that they will be able to understand and read Dutch at a basic level within two years. We facilitate a course Dutch for foreigners. We expect our assistant professors to gain the University Teaching Qualification within two years.

Information and application
Information Requests for information regarding this vacancy can be directed to the chair of the application committee, prof.dr. M. Swerts (m.g.j.swerts(removeme)uvt.nl, tel. +31 13 466 2922), or to prof.dr. A. Maes (maes(removeme)uvt.nl). Application Your application including curriculum vitae must be submitted before February 27, 2012. You can apply for this vacancy only online through our vacancy site ( www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/)

Recruitment Code
Tilburg University applies the recruitmentcode of the Dutch Association for Personnel Management & Organisation Development (NVP).
Vacancy for Postdoctoral Fellowship in Psycho-/Neuro- linguistics, Indiana University, Bloomington. Deadline : March 1, 2012.
The Language and Cognition Laboratory (LaCL) at Indiana University seeks applications for a postdoctoral fellowship in studying the psychological and neural aspects oflanguage processing. To be eligible, applicants should have a Ph.D. degree in Linguistics, Psychology, Neuroscience, Computer Science, or Cognitive science, and have had experience with either the ERP (designing and carrying out ERP studies of language processing and analyzing EEG data) or the eyetracking methodology (i.e., text reading or the visual world paradigms). The postdoctoral researcher will take a leading role in designing and conducting experimental work on sentence processing, sentence-prosody interface, and various other language processing projects undergoing in the lab (including, for instance, syllable recognition, count/mass conceptualization, and bilingual language processing). The languages of interest are diverse. Currently, we have projects on East Asian languages in addition to English. The researcher will have access to an EEG system and may also have access to an Eyelink eye tracker and imaging facilities in the Department of Psychological and Brain Sciences. The award carries a living stipend plus benefits, an office in the lab, and access to IU’s library and other resources. To apply, applicants should provide a CV, a graduate school transcript, a dissertation abstract (full text if it’s completed), a writing sample, a letter of interest that explains how this fellowship would aid their research agenda, and (sent separately) two letters of recommendation. Applicants close to completing their doctoral education can apply but should enclose a note from their dissertation supervisor indicating the expected graduation date. All materials should be sent by email to the attention of Charles Lin, Director of LaCL, at chiclin(removeme)indiana.edu. Review of applications will begin on Thursday, March 1, 2012.

Charles Lin
Assistant Professor of East Asian Languages and Cultures,
Adjunct Assistant Professor in Linguistics, and Cognitive Science
Indiana University, Bloomington
chiclin(removeme)indiana.edu
tel: (812)855-8763
www.indiana.edu/~lacl/

_______________________________________________ sentproc mailing list sentproc(removeme)lists.qc.cuny.edu To unsubscribe or change your preferences goto lists.qc.cuny.edu/mailman/listinfo/sentproc
3 PhD Students Linguistics (LUCL) on NWO Project "Bridging the Unbridgable: Linguists, Prescriptivists and the General Public". Deadline: March 1 2012
The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) ( www.hum.leiden.edu/lucl/) of the Faculty of Humanities of the University of Leiden has recently been awarded a research grant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) for a project called “Bridging the Unbridgeable: Linguists, Prescriptivists and the General Public”. This project comprises a postdoc, a student assistant and 3 PhD positions. The application procedure for the PhD students is now open.
The project, which started on 1 September 2011 and will run until 31 December 2016, is led by Prof. I.M. Tieken-Boon van Ostade ( hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/organising-committee/ingrid-tieken.html). For more information on the project itself, see the project blog: bridgingtheunbridgeable.com/. Specific details on the nature of the three PhD projects will be sent to interested candidates upon request. The PhD students will be employed by the University of Leiden, and, in addition to belonging to a specific research project, will take part in the LUCL PhD programme ( hum.leiden.edu/lucl/phd-programme/).

Tasks:
The candidate will be expected to
• conduct original research on a topic specified within the context of the relevant research project (see a. or b. above);
• write a PhD thesis;
• submit research results for publication in peer-reviewed academic journals;
• present papers at (international) conferences;
• do some teaching in the second and third year of the appointment;
• participate in activities in the relevant research project as well as within LUCL as a whole.
Requirements:
The candidate should have:
• a Master’s or equivalent degree in a relevant field (the MA thesis should be completed before the start of the appointment);
• an inquisitive, enterprising and creative mind and excellent analytical skills, evidence of which should emerge from the MA thesis;
• good English writing and presentation skills;
• the ability to work both independently and as part of a research team.

We offer:
• an appointment as a PhD student for a period of four years (initially for a period of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of progress and skills development) leading to a successful completion of a PhD thesis. The appointment will be under the terms of the CAO (Collective Labour Agreement) of the Dutch Universities.
• a gross monthly salary starting at € 2.042,- in the first year increasing monthly to € 2.612,- gross per month in the final year. An appointment at the University of Leiden entitles participation in a pension scheme and other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year bonus of 8.3%. Candidates from outside The Netherlands may be eligible for substantial tax relief.
All LUCL PhD students are part of the Leiden University Graduate School of Linguistics. In addition to a thorough research training in the field of their research, this graduate school offers a variety of courses aimed at the acquisition of professional as well as personal skills. In addition, advanced courses to extend further scientific knowledge in the field of linguistics are offered twice a year by the national research school LOT ( www.lotschool.nl/).

Information:
For further details on the contents of the project and the nature of the three PhD projects, please contact Prof. I.M. Tieken-Boon van Ostade (i.m.tieken(removeme)hum.leidenuniv.nl); on practical matters, please contact Mrs. G.C. Hakker, g.c.hakker(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Applications:
Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically (in English):
1. A letter stating your motivation for the position, including a stated and motivated preference for the relevant project as well as for the specific PhD topic within that project
2. Curriculum vitae
3. The names and addresses of two academic references whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor
4. A three-page discussion of the subject of the selected PhD topic, in which you should address the following issues:
a. why this particular topic is of interest to you
b. the methodology you will expect to adopt
c. the aims of the research in the context of the wider research project.
5. Copies of your academic transcripts (Dutch cijferlijst)
6. Copy of your MA thesis, and any other publication(s) in English that may be illustrative of your research qualities.
IMPORTANT: Please submit these documents in two files:

1. containing documents 1 to 4 ( PDF or Word file), using your last name underscore 1 as document name (e.g. BROWN_1.pdf).
2. containing documents 5 and 6 (PDF or Word file), using your last name underscore 2 as document name (e.g. BROWN_2.pdf).
NOTE: If the proposal is not submitted in the requested format or if it exceeds the number of words indicated, it will not be taken into account.
Applicants should submit their application (comprising the documents as described above) before 1 March 2012. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, indicating the above application number.
The selection procedure will take place in March/April, and selected candidates will be invited for an interview in the week of 14 May 2012.
You are kindly requested to be available in this period.
3 PhD positions at the Graduate School for the Humanities, CLCG, University of Groningen. Deadline: March 1 2012
PhD positions Graduate School of Humanities: Language and Cognition (2.7 fte) (212038-40) Application before 1 March 2012


PhD position Computational Linguistics
Vacancy number 212038 (0.9 fte)

PhD position Discourse and Communication
Vacancy number 212039 (0.9 fte)

PhD position Semantics and Cognition
Vacancy number 212040 (0.9 fte)

See all info: www.rug.nl/gradschoolHumanities/admissions/phdPositions/2012phdPositionsGsh_Linguistics?lang=en
Vacature voor Twee Assistenten-In-Opleiding voor onderzoek naar de rol van gevoel in tekstbegrip, UIL OTS Utrecht. Deadline 1 Maart 2012
Bij het UiL OTS werken een kleine honderd onderzoekers waaronder 19 hoogleraren, een vijftiental postdocs en ongeveer 50 promovendi. Het doel van het UiL OTS is het ontwikkelen van wetenschappelijke expertise op het gebied van taal, spraak en hun gebruik. Het instituut is penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.

In het kader van het NWO VICI-onderzoeksprogramma “Moving the language user: affect and perspective in discourse processing” is bij het onderzoeksinstituut UiL OTS plaats voor

Twee Assistenten-In-Opleiding voor onderzoek naar de rol van gevoel in tekstbegrip
startdatum 1-5-2012

In het VICI-programma onderzoeken we de relaties tussen taalbegrip en affect (gevoel, emotie), met inachtneming van het gegeven dat in talige communicatie doorgaans meerdere perspectieven een rol spelen (bijv lezer, auteur, personages). Met behulp van methoden uit de experimentele psycholinguļstiek en de cognitieve neurowetenschappen, stellen we in vier projecten belangrijke vragen over de relatie tussen affect en taalbegrip: (1) Hoe wordt, tijdens het lezen van een simpele zin, de woord-voor-woord opgebouwde talige representatie gekoppeld aan affect? (2) Hoe gaan lezers tijdens de verwerking van een zin of tekst om met het affectieve perspectief van de auteur? (3) Hoe wegen lezers tijdens het lezen van fictie hun eigen gevoel, en het waardesysteem eronder, t.o.v. dat van de personages in het zich ontvouwende verhaal? (4) Welke ingrediėnten in persuasieve communicatie zorgen voor meer betrokkenheid, en hoe kunnen we de kennis daarover in de praktijk inzetten (bijv. voor het mobiliseren van empathie bij de ontvanger van de boodschap)? De twee AiOs zullen werkzaam zijn op het 3e en 4e project, in een team met 2 postdocs en de programmaleider (Jos van Berkum).

Het doel van de AiO-aanstelling is dat je een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 3,5 jaar (bij 1,0 FTE; 4 jaar bij 0,8 FTE). Als onderdeel van je opleiding word je in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.
Functie-eisen
Wij zoeken afgestudeerden in de communicatiekunde, taal- of literatuurwetenschap, sociale, affectieve of cognitieve neurowetenschappen, experimentele psychologie, of een vergelijkbare richting. Als je zeer binnenkort afstudeert kan je ook solliciteren.

Daarnaast zoeken we in kandidaten een voor het beoogde project goede mix van eigenschappen en vaardigheden, waaronder:
- passie voor het algemene thema, de relatie tussen taal en gevoel
- aantoonbare belangstelling voor taal en communicatie
- grote nieuwsgierigheid en creativiteit
- goede analytische vaardigheden
- wetenschappelijke integriteit
- de bereidheid om in een team intensief samen te werken
- goede ‘zelf-organisatorische’ vaardigheden (bijv. planning)
- goede communicatieve vaardigheden, in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk
- Nederlands als moedertaal

Tot aanbeveling strekt:
- ervaring met experimenteel gedragswetenschappelijk of neurocognitief onderzoek
- programmeerervaring


Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een aanstelling als AiO voor de duur van 18 maanden per 1 mei 2012 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 2 jaar (bij 1,0 FTE; aanstelling voor 80 of 90% behoort tot de mogelijkheden). Je salaris bedraagt bij voltijds aanstelling in het eerste jaar € 2.042,- bruto per maand en loopt op tot € 2.612,- bruto per maand in het vierde jaar (volgens de CAO Nederlandse Universiteiten).
Binnen de aanstelling kan je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder word je in de gelegenheid gesteld om je binnen een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving met veel internationale contacten wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je volgt colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek. Tevens zijn er ruime experimentele en informatiseringsvoorzieningen. Je werkplek bevindt zich in het historische centrum van Utrecht.
Als AiO ben je niet alleen werkzaam in het onderzoeksinstituut UiL OTS, maar ook in het Departement Nederlandse Taal en Cultuur, een departement met een breed profiel: letterkunde (middeleeuws, vroegmodern, modern), taalkunde, en – de afdeling waarbinnen je specifiek werkzaam zult zijn – taalbeheersing/communicatiekunde. Binnen deze laatste afdeling zal je ook ervaring met onderwijs kunnen opdoen.
Inlichtingen
Heb je belangstelling? Dan kan je voor nadere inlichtingen contact opnemen met de programma-leider Prof. dr. Jos van Berkum via j.vanberkum(removeme)uu.nl. Diens oratie, direct relevant voor dit programma, kan worden ingezien via
www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Actueel/Agenda/Pages/20110930-32-61-71-553-oratie-van-berkum.aspx

Voor algemene informatie over de AiO-posities, en voor het opvragen van een volledige beschrijving van het VICI project, kan je contact opnemen met de AiO-coördinator dr. Maaike Schoorlemmer, telefoon (030) 253 6183, e-mail m.schoorlemmer at uu.nl. Je kunt ook onze websites bezoeken:

UiL OTS: www.uu.nl/faculty/humanities/en/research/researchinstitutes/uilots

Dept Nederlands: www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Organisatie/departementen/departementnederlands

Solliciteren
Je sollicitatie o.v.v. het project waar je belangstelling naar uit gaat (project 3, 4, of allebei), voorzien van je motivatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae, een officiėle lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten, een afstudeerwerkstuk/scriptie in digitale vorm, en de namen en emailadressen van twee referenten, kun je versturen via de vacaturesite van de Universiteit Utrecht. Vermeld in de documentsnaam van elke bijlage je naam.
Je sollicitatie moet uiterlijk 1 maart 2012 om 9:00 's ochtends bij ons binnen zijn.
Sollicitatiegesprekken staan gepland op 19 en 20 maart.
Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.
4 PhD Students Linguistics (11-267) for Leiden University Center for Linguistics. Deadline: March 1, 2012
The Leiden University Centre for Linguistics ( www.hum.leiden.edu/lucl/), the institute of linguistics at the Faculty of Humanities, Leiden University, has been awarded a Graduate Programme grant by NWO ( www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8L8FAV_Eng) for:

4 PhD Students (4 years, 38 hrs a week or 5 years 30.4 hrs a week)
Vacaturenummer: 11-267

Research at LUCL
Leiden University has a longstanding tradition in research in the world’s languages and features unique linguistic expertise. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area ‘Language Diversity in the World’. For more information, see: www.research.leiden.edu/research-profiles/language-diversity/.

Tasks:
The candidate is supposed to carry out the following tasks:

conducting original research on a relevant topic;

writing a PhD thesis;

submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals;

presenting papers at (international) conferences;

some teaching in the second and third year of the appointment;

organizing and participating in reading and discussions groups, seminars, workshops within LUCL.

Requirements:
The candidate should have:

a Master or equivalent degree in a relevant field (completion of the MA thesis before the program starts);

a curious, enterprising, and creative mind and excellent analytical skills, evidence of which should emerge from the MA thesis;

good writing skills;

a very good and demonstrable command of English;

ability to work both independently and as part of a team.

We offer:
The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility) and must lead to the completion of a PhD thesis. Appointment will be under the terms of the CAO (collective labour agreement) of the Dutch Universities.
The gross monthly salary is set on € 2.042,00 in the first year up to € 2.612,00 gross per month in year four. An appointment with Leiden University includes a pension build-up and facilitates other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year premium of 8,3%. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.

All our PhD students are embedded in the ‘Leiden University Graduate School of Linguistics’. In addition to a thorough research training, our graduate school offers a variety of courses aimed at training of professional and personal skills. In addition, advanced courses to deepen scientific knowledge are offered by the national research school.

Information:
For further information on these projects please contact: Mr. prof.dr. Ton van Haaften, t.van.haaften(removeme)hum.leidenuniv.nl or on practical matters Mrs. Gea Hakker, g.c.hakker(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Applications:
All four positions are available on a research topic that is selected by the PhD candidate him/herself, as long as it can be embedded within our Institute.

Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically (in English):

A letter stating your motivation for the position, including a statement explaining which expertise at LUCL will be crucial for carrying out your research proposal

Curriculum vitae

References: the names of two persons whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor

Research proposal of 2,000 words maximum, in which you should address the following issues:
a) research question;
b) why this research subject is interesting or relevant;
c) theoretical framework or research tradition, if applicable;
d) methodology;

Copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst)

Copy of your MA thesis, and any other publication in English that is representative for your research qualities

IMPORTANT: Please submit these documents in two files:
1 - containing documents 1 to 4 ( PDF or Word file),
using your last name underscore 1 as document name (e.g. BROWN_1.pdf).

2 – containing documents 5 and 6 (PDF or Word file),
using your last name underscore 2 as document name (e.g. BROWN_2.pdf).

NOTE: If the proposal is not in the requested format or if it exceeds the amount of words indicated, it will not be taken into account.

Applicants should submit their application (documents as described above) before 1 March 2012. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number.

The selection procedure will take place in March/April, and selected candidates will be invited for an interview in the week of 14 May 2012. You are kindly requested to be available in this period.

Publication date: 19-12-2011

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Vacancy for PhD-position in folktale classification and clustering, University of Twente, Enschede. Deadline March 4, 2012.
Applications are invited for a PhD-student in the FACT project (Folktales As Classifiable Texts), funded under the CATCH programme of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). This is a multidisciplinary research project involving collaboration between computer science and humanities researchers. The PhD-student will work on automatic classification of Dutch folktales by their international folktale type and on unsupervised clustering of folktales, to provide new input for humanities research. For this position, familiarity with the Dutch language is a plus.

The PhD-student will be employed at the University of Twente, but will spend most of his/her time "on site" at the Meertens Institute in Amsterdam, which maintains a large collection of Dutch folktales. The PhD-student will be part of a larger team within the e-Laboratory on Oral Culture at the Meertens Institute.

For more information and the application form, visit this link:

www.utwente.nl/vacatures/?VacatureID=199425

The closing date for applications is 4 March 2012.

Meertens Institute: www.meertens.knaw.nl Dutch Folktale Database: www.verhalenbank.nl
Vacature junioronderzoeker - NWO project - Radboud Universiteit, Nijmegen
Gevraagd:
junioronderzoeker (PhD student, een promotietraject met een looptijd van 4 jaar) bij het NWO-project “De algoritmische aanpak van de werkwoordspelling tussen fases van voorbereiding en afronding”. Samenwerking tussen het onderzoeksinstituut Centre for Language Studies van de Faculteit Letteren en het Behavioural Science Institute van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Nadere informatie a.neijt(removeme)let.ru.nl. Een beschrijving van het project is te vinden op de website van CLS, www.ru.nl/cls/events_news/news/@834362/call-applications-0/
Calls for papers for events
Call for papers for Anéla Applied Linguistics Conference, (May 9-11 2012 Lunteren)
Anéla 2012 Applied Linguistics Conference

Fortieth Anniversary
in association with the Belgian Association for Applied Linguistics (ABLA) and AILA-Europe
May 9-11, 2012, Lunteren

Anela organises in association with the Belgian Association for Applied Linguistics (ABLA) and AILA-Europe the 7th Anéla conference.

We invite you to submit proposals for contributions in the form of posters, papers and colloquia: www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=16&Itemid=153
2nd call for Posters - Workshop Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought, IMPRS, Radboud University Nijmegen. Extended deadline: March 15th, 2012
It is our great pleasure to announce the first International Max Planck Research School for Language Sciences student-organized workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought
May 9 to 11, 2012

As part of this workshop we are inviting submissions for posters from master’s and PhD students on the broad topic of language and its connection, or lack thereof, with other domains of cognition. Topics include (but are not limited to)

· memory
· thought
· perception
· action
· attention
· learning
· executive control
· decision-making

IMPORTANT: The submission deadline has now been extended to March 15th.

For more information on the workshop also see the website:
www.mpi.nl/events/relations-in-relativity

The IMPRS for Language Sciences student workshop organising committee
(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)

Rachel Sheer, Assistant
International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences
Phone: 31 24 3521549 | Fax: 31 24 3521300
www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences

Max Planck Institute for Psycholinguistics
Room 231, Wundtlaan 1, 6525 XD
Nijmegen, The Netherlands
Call for Interest: First Shared Task on Dependency Parsing of Legal Texts, Istanbul, Turkey, 27th May 2012
organised in the framework of the LREC 2012 Workshop on "Semantic Processing of Legal Texts (SPLeT-2012)"

We are pleased to announce the multilingual shared task on dependency parsing of legal texts which will be organized for the first time as part of the “Semantic Processing of Legal Texts” Workshop (SPLeT-2012,
27 May 2012, www.lrecconf.org/lrec2012/IMG/ws/programme/SPLET2012_Call_for...)
to be held in conjunction of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), Istanbul.

Dependency parsing is a prerequisite for any advanced IE application.
To our knowledge, so far very few attempts have been carried out to quantify the performance of dependency parsers on legal texts (e.g.
law or case law texts). Among the reasons behind this lack of attention there is the unavailability of gold corpora of legal texts with respect to which such an evaluation could be carried out.

Therefore, the goal of the shared task at SPLeT 2012 is to provide common and consistent task definitions and evaluation criteria for dependency parsing of legal texts in order to identify specific challenges posed by the analysis of this type of texts, to obtain a clearer idea of the current state-of-the-art, and to develop and share multilingual domain specific resources.

The languages dealt with will be English and Italian. Participants are expected to submit parsing results for at least one of the two languages involved, but they are strongly encouraged to submit results for both languages.

The task will be organized into two subtasks:
1) a basic subtask (mandatory) focusing on dependency parsing of legal texts, aimed at testing the performance of general parsing systems on legal texts;
2) a more challenging subtask (optional) focusing on the adaptation of general purpose dependency parsers to the legal domain, aimed at investigating methods and techniques for automatically extracting knowledge from large unlabelled target domain corpora to improve the performance of general parsing systems on legal texts.

The latter subtask is optional, but all participants are strongly encouraged to perform both subtasks.

Important dates for the SPLeT shared task are as follows:
- Registration of participants: by January 30th, 2012
- Release of training (and development) data: February 1st, 2012
- Release of test data: March 1st, 2012
- Submission of test run(s): March 8th, 2012
- Assessment returned to participants: March 15th, 2012
- Submission of papers: April 6th, 2012
- SPLeT workshop: May 27th, 2012

In order to receive future calls and other information about the SPLeT shared task, participants should register their intent to participate in either or both of the two subtasks (and for which languages) by sending an e-mail to the following address:
lrec_legalWS...(removeme)ilc.cnr.it.

The website for the SPLeT shared task 2012 will be www.poesix1.ilc.cnr.it/splet_shared_task/. This site will be updated continually, so please make sure to check it out from time to time.

Questions about the SPLeT shared task 2012 can be sent to lrec_legalWS...(removeme)ilc.cnr.it.

SPLeT shared task Organizing Committee:
- Felice Dell’Orletta (ILC-CNR, Pisa)
- Simone Marchi (ILC-CNR, Pisa)
- Simonetta Montemagni (ILC-CNR, Pisa)
- Barbara Plank (DISI, University of Trento, Italy)
- Giulia Venturi (Scuola Superiore S.Anna, Pisa, Italy)
Oproep voor presentaties Bessensap 2012 Wetenschap ontmoet pers, Museon, Den Haag, 4 juni 2012. Deadline : 26 februari 2012.
NWO organiseert jaarlijks met de Vereniging van Wetenschapjournalisten in Nederland (VWN) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) het evenement Bessensap. Het evenement brengt journalisten, voorlichters en mediagenieke onderzoekers onder het motto ‘Wetenschap ontmoet pers’ bij elkaar. Bessensap vindt plaats op maandag 4 juni 2012 in het Museon te Den Haag. Aan het eind van de dag is de bekendmaking van de NWO-Spinozapremies.

Oproep voor presentaties

Onderzoekers kunnen voorstellen indienen voor twee presentatievormen: de traditionele of de masterclass presentatie. Tijdens de traditionele presentatie houdt de onderzoeker een verhaal van tien minuten. Daarna is er vijf minuten tijd voor vragen uit het publiek.

De masterclass presentatie is informeler dan de traditionele presentatie en bijzonder geschikt voor aio’s en postdocs. Drie onderzoekers ‘strijden’ tegen elkaar. De onderzoekers krijgen vijf minuten om een punt te maken. De volgende tien minuten geven een jury van journalisten en het publiek commentaar op de presentatie en stellen ze inhoudelijke vragen. De jury let er vooral op of de presentatie eventuele mogelijkheden biedt voor radio, tv of geschreven media (Meer uitleg over de presentatievormen).

Voorstellen indienen

Het grootste gedeelte van het publiek bestaat uit journalisten op zoek naar nieuws, achtergronden en nieuwe contacten. Houdt daar rekening mee bij de presentaties en bij het indienen van het voorstel. Voorstellen van presentaties kunnen ingediend worden tot zondag 26 februari 2012. Ook onderzoekers die niet door NWO gefinancierd worden, zijn welkom (voorstel indienen).

Nuttige Links

Wilt u meer informatie over Bessensap, of wilt u zich aanmelden als bezoeker, dan kan dat via onderstaande links.

· Bessensap 2012

· Aanmelden als bezoeker

· Twitter (hashtag: #bsap12)

We zien uit naar de voorstellen!


NWO, Afdeling Voorlichting en Communicatie
bessensap(removeme)nwo.nl | 070 344 07 13


Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.
Call for papers for Leuven Statistics Days 2012, KU Leuven, June 7-8 2012. Deadline: February 29 2012
EVENT: Leuven Statistics Days 2012: Mixed models and modern multivariate methods in linguistics

DATE: Thursday, June 7 and Friday, June 8, 2012

CALL DEADLINE: 29 February 2012

WEBSITE: lstat.kuleuven.be/research/lsd/lsd2012/

DESCRIPTION:

Leuven Statistics Days 2012: Mixed models and modern multivariate methods in linguistics

Following the tradition of celebrating statistics at K.U.Leuven, we are glad to announce the biennial Leuven Statistics Days 2012, to be held in Leuven on June 7 and 8, 2012. This edition’s theme is “Mixed models and modern multivariate methods in linguistics”. This international Leuven-based meeting warmly welcomes everyone interested in the methodological and applied themes. Through excellent invited speakers, a number of fine contributions, and a panel discussion, the meeting organizers aim to reach their twofold goal: (1) provide an exchange forum for statistical methods in linguistics and (2) stimulate cross-fertilization, centered around the methodological themes, between researchers in linguistics, bioinformatics, computer science, data mining, engineering, bio-engineering, imaging, and medical statistics, to name but a few.

Contributed presentations (oral and poster) are very welcome. To stimulate interaction, the entire meeting is held in a plenary format. Therefore, the number of oral slots available is limited. However, also a poster session will be organized with the explicit aim of fostering interaction.

Date: Thursday, June 7 and Friday, June 8, 2012

Location: College De Valk, Tiensestraat 41, Leuven

Website: lstat.kuleuven.be/research/lsd/lsd2012/

We invite you to submit abstracts for oral and poster presentations. Authors of abstracts selected for oral presentation will have the opportunity to give a talk of about 20 minutes. In addition, we plan to organize a poster session to encourage PhD and postdoctoral researchers to present their ongoing work to statisticians from other disciplines. The total length of the abstract should not exceed one A4 sheet and the abstract should consist of the following parts:

Title (in Times New Roman 16)
Authors (the presenter should be underlined) (in Times New Roman 12)
Affiliation of the authors (in Times New Roman 12)
Abstract (maximum 300 words) (in Times New Roman 12)
References (in Times New Roman 12)
The abstract should preferably be submitted in Word and .pdf format. In case LaTeX is used, the LaTeX source code should also be provided.

To submit, please send your abstract to info(removeme)lstat.kuleuven.be.

Abstracts should be sent no later than February 29, 2012.

We hope to welcome you at the Leuven Statistical Days 2012!

Scientific and organizing committee: Dirk Speelman (chairman), Geert Molenberghs (LStat organizing chair), An Carbonez, Lilian Wassink, Dirk Geeraerts, Kris Heylen.
Call for abstracts for Van Schools tot Scriptie Een colloquium over universitair taalvaardigheidonderwijs, Universiteit Leiden, 8 & 9 juni 2012. Deadline : 15 maart 2012.
De Sectie Taalvaardigheid van de Opleiding Engelse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden organiseert een tweedaags colloquium over de rol van het universitair taalvaardigheidonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dit colloquium beoogt docenten in het universitair talenonderwijs, als wel belanghebbenden en belangstellenden, samen te brengen om van gedachten te wisselen over de rol van dit vakgebied binnen de universiteit. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de vreemde talen.

THEMATIEK
De bijdragen van de deelnemers zullen zich richten op de vraag: “Wat zijn de grenzen van het universitair taalvaardigheidonderwijs?”. Voorbeelden van specifieke vragen die beantwoord kunnen worden zijn:

- Is taalvaardigheid een ondersteunend vak of een discipline op zich?
- Moet taalvaardigheidonderwijs in de latere studiejaren grenzen aan, of gelijk zijn aan, taalkunde?
- Is universitair talenonderwijs intrinsiek anders dan niet-universitair talenonderwijs?
- Zijn er typisch universitaire lesmethoden of onderwijstools voor taalvaardigheid?
- Moet gestimuleerd worden dat taalvaardigheiddocenten onderzoeksinteresses ontwikkelen?
- Dient taalvaardigheidonderwijs analytisch te zijn of wordt slechts een vaardigheid aangeleerd?
- Hoe staat het met het overleg en de samenwerking met HBO’s, middelbare scholen en met bedrijven en instellingen?

Over deze en soortgelijke onderwerpen kan worden gepresenteerd, en de presentatoren kunnen daarbij al dan niet een specifieke vreemde taal of een bepaalde onderwijsinstelling als uitgangspunt nemen.

DOELGROEP
Het colloquium richt zich op de volgende groepen:
- Docenten Taalvaardigheid binnen universitaire opleidingen waar vreemde talen worden gedoceerd
- Onderzoekers op het gebied van taalverwerving en didactiek
- Vakdidactici en beleidsmakers op universiteiten
- Studenten, scriptanten en afgestudeerden van opleidingen waar vreemde talen worden gedoceerd
- Docenten en andere medewerkers op universitaire talencentra
- Overige geļnteresseerden
Wij hopen op een zo breed mogelijke groep deelnemers, waaronder betrokkenen bij talen die als schoolvak worden aangeboden (Frans en Duits, bijvoorbeeld), zogenaamde ‘nultalen’ - die vanaf de basis worden gedoceerd (zoals het geval is voor Deens en Noors) - en natuurlijk niet-westerse talen (zoals Chinees en Russisch). Daarnaast worden onderzoekers aangespoord een bijdrage te leveren in de vorm van relevant onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek dat inzicht geeft in het niveau en de behoeftes van studenten en de verschillende doceermethodes. Beleidsmakers zijn ook uitgenodigd om relevante thema’s te presenteren in een lezing. Ten slotte worden studenten uitgenodigd die bezig zijn met een scriptie waarbij taalvaardigheid een belangrijk thema is, of die zo’n scriptie hebben afgerond, om te illustreren wat taalvaardigheid als scriptieonderwerp behelst en wat we van dat soort onderzoek kunnen leren.

ACHTERGROND
Enkele van de bekende vraagstukken die spelen rondom taalvaardigheidonderwijs lijken de laatste jaren steeds actueler te worden. Een constant thema is het verband met de wetenschap. Universitair taalvaardigheidonderwijs pleegt een analytisch karakter te hebben maar de link met het academische is vaak lastig te leggen omdat de eindtermen vaardigheden zijn. Hierdoor heeft de docent Taalvaardigheid vaak een andere positie dan bijvoorbeeld de docent Literatuur, Taalkunde, Cultuur of Filologie op dezelfde opleiding.

Moet de docent Taalvaardigheid zich beperken tot praktische taalvaardigheid of daarnaast academische vaardigheden doceren als wel kennis verspreiden over taalverwerving, didactiek, en bijvoorbeeld cultuur? Het universitair taalvaardigheidonderwijs sluit vaak aan op de lessen op de middelbare school, met de methoden en eindtermen die we van het secundair onderwijs kennen. Een universitair student is bovengemiddeld intelligent maar is niet noodzakelijkerwijs beter in het verwerven van een vreemde taal dan een niet-universitaire student. Vanuit dat opzicht is er geen reden om aan deze slimme studenten ander onderwijs te bieden dan op de middelbare school als het doel gelijk is aan het doel op deze scholen: praktisch toepasbare kennis van de taal. Aan de andere kant behoort genoemde student zich academisch te kunnen uitdrukken in de vreemde taal. Dat zou weer betekenen dat docenten Taalvaardigheid deze student academische vaardigheden dienen te doceren. Treden docenten Taalvaardigheid buiten hun eigen vakgebied (en in het gebied van, bijvoorbeeld, de taalkundige) als ze theoretisch onderwijs geven tussen de vaardigheden door?

Een ander thema is het onderscheid met andere disciplines binnen opleidingen. De verschillen tussen Taalvaardigheid en de meer theoretische disciplines beļnvloeden de aard van de secties Taalvaardigheid, de uitstraling die ze hebben naar studenten en de positie binnen opleidingen. Zo wordt het vak Taalvaardigheid relatief vaak gegeven door docenten Taalkunde en door studenten in de laatste fase van hun studie. De ene taalvaardigheiddocent beperkt zich tot colleges in de eerste twee jaren van de studie en doceert vanaf de zijlijn van de opleiding een vaardigheid, terwijl de andere tot in de Masterfase colleges verzorgt en volop meedoet met scriptiebegeleiding en publiceren.

Een bijzondere positie wordt ingenomen door de talencentra, die onderwijs op maat verzorgen aan universitair studenten en die vaak samenwerken met bedrijven en instellingen en met opleidingen Taal en Cultuur. In deze samenwerkingsverbanden vinden interessante ontwikkelingen plaats.

De positie van docenten Taalvaardigheid lijkt momenteel in ontwikkeling te zijn. Zo verwachten universiteiten vaak van deze docenten dat ze aansluiting vinden bij onderzoek, als onderdeel van een breder universitair beleid waarin promoties worden gestimuleerd. Deze ontwikkeling roept andermaal de vraag op wat de rol van de docent Taalvaardigheid is in een academische omgeving.

ABSTRACTS
De voertaal tussen de lezingen door is Nederlands, maar zowel Engelstalige als Nederlandstalige lezingen of posters zijn welkom. Abstracts (250 woorden) kunnen tot en met 15 maart 2012 gestuurd worden naar VSTS(removeme)hum.leidenuniv.nl. Vóór 1 april 2012 zal de acceptatiecommissie de abstracts beoordelen. Wij verzoeken u om aan te geven of u een lezing wilt geven, poster wilt presenteren of beide mogelijkheden omarmt. Lezingen duren 20 minuten, gevolgd door 10 minuten voor vragen. Voor informatie over de inhoud van het colloquium kunt u zich richten tot Dick Smakman: d.smakman(removeme)hum.leidenuniv.nl

Alle informatie is terug te vinden op
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/vanschools tot scriptie.html.
Call for papers for Biennial Meeting of EARLI SIG 15 Special Educational Needs. Deadline: March 15 2012
“Theoretically-based intervention of learning disorders”

Utrecht University, The Netherlands
29-30 August 2012

Call for papers and posters
We are pleased to invite you to participate in the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 Special Educational Needs taking place at Utrecht University (The Netherlands) on Wednesday 29 August and Thursday 30 August 2012.
SIG 15 brings together researchers from across the globe who are involved in the study of Special Educational Needs at all levels, classroom, school and system, from preschoolers to adults. SIG 15 is focused on increasing our understanding of special educational needs as well as improving learning and instruction in a range of settings: in the classroom, at home, in hospitals, institutions; wherever special education is available. In accordance with these objectives theoretically-based intervention of learning disorders is elected as the general theme of the Biennial Meeting of 2012.
The Biennial Meeting offers a forum for the exchange of findings in fundamental and applied research on special educational needs. The meeting will include symposia, individual paper sessions, and poster sessions. We are proud to announce Prof Adele Diamond (University of British Columbia, Canada), Dr Paula Clarke (University of Leeds, UK) and Prof Liane Kaufmann (UMIT Tyrol, Austria) as our keynote speakers. In addition, workshops with various subjects will be organized, for example on topics such as eye-tracking and adaptive testing.
Part of the SIG 15 meeting is organized in concordance with SIG 5 Learning and Development in Early Childhood, of which the biennial meeting will also take place in Utrecht, from 27 to 29 August 2012. There will be special rates for participants who wish to participate in both meetings (see the details of the registration for the meetings on the website: earlisig.fss.uu.nl).

The programme committee invites researchers in special education, SIG members, EARLI members, non-members and PhD candidates, to submit proposals for symposia, individual paper presentations, or posters within one or more of the following themes:
• Research on intervention effectiveness in (special) education.
• Predictors of, underlying processes, developmental paths and co-morbidity in learning disorders
• Early signals and diagnostics of learning disorders
• Learning, instruction and curriculum development in special education.
• Expertise development of professionals in special education.
• Research methods in special education research.
We strongly encourage the submission of thematically coherent symposia that integrate research presentations from different countries. From the second half of January onwards, the website of the meeting will host a forum for sharing initiatives and ideas with colleagues in order to compose symposia. Presentations and posters should report well-designed research, grounded in a theoretical framework


Symposia
Symposia consist of a short integrative introduction by the chair, three interrelated paper presentations of 20 minutes, and a general discussion with the audience that is introduced and moderated by a discussant. Symposia last 1.5 hours.

Individual papers
Individual papers will be placed in paper sessions grouped by topic, theme and/or approach, with four papers per session. Individual paper presentations are 15 minutes, with an additional 5 minutes for questions and comments.

Posters
There will be one two-hour poster sessions on 30 August. The preferable poster format is 118.9 by 84.1 cm (A0 format, portrait orientation). They should concisely state the research topic, research questions, method, results, and conclusions.

Submission guidelines can be found on the SIG 15 website from 16 January onwards
Standard forms to submit your proposal (in English) can be downloaded from the meeting website earlisig.fss.uu.nl/earli-sig-15-conference. Please regard the following guidelines.
• Abstracts are limited to 400 words.
• The abstract must be divided into clear sections with subheadings: introduction, method, results, and discussion
• All accepted abstracts for (poster) presentations will be included (as submitted) in the programme booklet that is distributed at the meeting.

Proposals for symposia, papers, or posters can be sent to sig15conference2012-proposals(removeme)uu.nl before 12 pm GMT on 15 March, 2012. Notification of the programme committee’s decision will be sent by the 1st of April.

Registration for the meeting will be open on 16 January 2012. Registration forms can be downloaded from the meeting web site and can be submitted to sig15conference2012-registration(removeme)uu.nl. Regular registration for the conference closes the 1st of June. Late registration closes 1st of July.


Evelyn Kroesbergen
SIG Coordinator
Utrecht University Gerhard Buettner
SIG Coordinator
University of Frankfurt/Main Sebastian Poloczek
Jure Assistant Coordinator
University of Frankfurt/Main


Important dates and sites
Deadline for proposal submission 15 March 2012
Notification of acceptance 1 April 2012
Opening of online registration 16 January 2012
Deadline for standard online registration 30 April 2012
Deadline for late registration 1 July 1 2012
Conference in Utrecht (The Netherlands) 29-30 August 2012
SIGsite earlisig.fss.uu.nl/earli-sig-15-conference
Call for abstracts Psycholinguistics in Flanders goes Dutch, Radboud University Nijmegen, Berg en Dal, June 6-7, 2012. Deadline abstract submission : March 25th, 2012.
Psycholinguistics in Flanders (PiF) has established itself as the conference of choice in the Low Countries for young psycholinguists (PhD students and young postdocs). Participants can present and discuss their work in talks or posters. To ensure that junior researchers and their work is given centre stage, senior researchers cannot give oral presentations, but are still very welcome to attend. Research in all domains of psycholinguistics is suitable for presentation at PiF. After many successful years in Belgium, PiF goes Dutch in 2012: It will be held in Berg en Dal, close to Nijmegen.

We are very pleased to announce two keynote speakers: Kathryn Bock (Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign) and Rasha Abdel Rahman (Department of Psychology, Humboldt University Berlin).

With this call we would like to invite psycholinguists (young psycholinguists in particular) to submit 400-word abstracts for presentations at PiF. Please submit abstracts as soon as possible via the conference website: www.pif2012.ruhosting.nl

Important information:
Conference dates: June 6th and 7th 2012
Conference venue: Golden Tulip Val Monte Hotel, Oude Holleweg 5, 6572 AA, Berg en Dal Abstract submission deadline: March 25th 2012 Notification of acceptance: April 6th 2012 Registration deadline (including hotel reservation): April 15th 2012

Other information is or will soon be available www.pif2012.ruhosting.nl

We look forward to welcoming you for lively and informal discussion of your psycholinguistic research.

The Organizing Committee
Iske Bakker, Mirjam Ernestus, Merel van Goch, Asifa Majid, James McQueen, & Vitória Piai

Radboud University Nijmegen
Montessorilaan 3,
PO Box 9104,
6500 HE Nijmegen
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is pleased to announce the 33rd TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on the afternoon of 18th June and during 19th June, 2012. TABU Dag is an annual international general linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. The expertise of the CLCG is in the fields of Computational Linguistics, Discourse and Communication, Language and Literacy Development across the Life Span, Language Variation and Language Change, Neurolinguistics, and Syntax and Semantics, but submissions that deal with other branches of linguistic research are also very welcome. Senior researchers, postdoctoral researchers, (post)graduate students, and others who are interested are warmly invited to participate. (Post)graduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

Invited keynote speakers:
Cedric Boeckx (Catalan Institute for Advanced Studies, Spain)
Marc van Oostendorp (Leiden Universtity, Meertens Institute, The Netherlands) (confirmed)
Michel Paradis (McGill University, Canada)(confirmed)

We invite short abstracts for presentations and posters in English about any field of linguistics. Abstracts should be no longer than 300 words, excluding title, author names, keywords, data and references. Please indicate 3 keywords. Abstracts should be submitted in .pdf or .txt format via the The abstract submission deadline is March 15th 2012. Even if you are just available for one day, you are invited to submit your abstract. Please use EasyAbs to submit your abstract linguistlist.org/confcustom/customhome.cfm?emeetingid=0802J84058B65258408040441.

Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion. Depending on the number of submissions, some authors may be invited for a poster presentation. There will be special attention to posters and a prize for the Best TABU Talk 2012 as well as The Best TABU Poster 2012 will be awarded. The official language of the conference is English.

The meeting URL is www.let.rug.nl/tabudag/
Meeting Location:
Groningen, The Netherlands
Contact Information:
Marjoleine Sloos
tabudag(removeme)rug.nl
Meeting Dates:
The 33rd TABU Dag 2012 will be held from 18-Jun-2012 to 19-Jun-2012.
Abstract Submission Information:
Abstracts can be submitted from 13-Jan-2012 until 15-Mar-2012.
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012
The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic

TSD SERIES
TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.

TOPICS
Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(multilingual processing, sentiment analysis, credibility
analysis, automatic text labeling, summarization, authorship
attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.

FORMAT OF THE CONFERENCE
The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and a poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.

CONFERENCE PROGRAM
The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.

IMPORTANT DATES
March 15 2012 ..... Submission of abstract
March 22 2012 .....Submission of full papers
May 15 2012 ..... Notification of acceptance
May 31 2012 ..... Final papers (camera ready) & Registration
July 26 2012 ..... Submission of demonstration abstracts
July 31 2012 .....Notification of acceptance sent to the authors
Sept. 3-7 2012 .....Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.

OFFICIAL LANGUAGE
of the conference will be English.

ADDRESS
All correspondence regarding the conference should be addressed to

Vendula Halkova, TSD 2012
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2012(removeme)tsdconference.org
www.tsdconference.org/

LOCATION
Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Moscow, Saint Petersburg, Eindhoven, Rome and Prague and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).
Call for papers for Science of Aphasia Conference 13, Groningen, Sept.7-12 2012. Deadline: March 31 2012
Location: Groningen, the Netherlands

Dates: 7-9-2012 – 12-9-2012

Website: www.soa-online.com

The SoA conferences are intended to bring together senior and junior scientists working in the multidisciplinary field of neurocognition of language and deal with normal function as well as disorders. The size of the conference has a maximum of about 100 participants to ensure direct interaction between the participants. The focus of this year’s conference is on the neuropsychology of word production.

Abstracts are solicited for papers and posters. Abstract submissions must be in English. Submissions will be considered both for oral or poster presentations depending on the quality of the submission.

Abstracts are solicited for papers and posters from the field of:

neurocognition of language
clinical and experimental work on aphasia and related disorders.

For more information on submission guidelines, please view our website.
Call for Papers ESSLLI 2012 STUDENT SESSION, Held during The 24th European Summer School in Logic, Language and Information Opole, Poland, August 6-17, 2012. Deadline for submissions: March 20, 2012
ABOUT:
The Student Session of the 24th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Opole, Poland on August 6-17, 2012. We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

ESSLLI 2012 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. Consult the main ESSLLI website (link below) for further information.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS:

Authors must be students, i.e., may not have received the Ph.D. degree before August 2012. All submissions must be in PDF format and be submitted to the conference EasyChair website. Submissions may be singly or jointly authored. No one may submit more than one singly and one jointly authored paper.

There are two types of papers. Long papers of up to 8 pages will be considered for both oral presentation and the poster session. Short papers of up to 4 pages will be considered as submissions for the poster session.

Submissions must be anonymous, without any identifying information, and must be must be received by March 20, 2012.

More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: www.loriweb.org/ESSLLI2012StuS/
Links to previous years' proceedings are also available there.

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to esslli2012stus(removeme)loriweb.org.

For general inquiries about ESSLLI 2012, please consult the main ESSLLI 2012 page, www.esslli2012.pl/.

Kind regards,
The ESSLLI 2012 Students Session Organization Committee,
Rasmus K. Rendsvig (Roskilde University) (chair)
Anders Johannsen (University of Copenhagen)
Dominik Klein (Tilburg University)
Margot Colinet (Université de Paris 7)
Matthijs Westera (Universiteit van Amsterdam)
Maxim Haddad (University of Osnabrück)
Call for papers International Journal of Arts and Humanities (IJAH)
International Journal of Arts and Humanities (IJAH) is currently accepting manuscripts for publication. IJAH publishes high-quality solicited and unsolicited articles, in English in all areas of the subject pertaining to psychology and counseling, policy studies, history and culture, music and dance, library and information science, media and communication, English and literature, African studies and development, Asian studies and development, the middle east, European Union, language and culture, fine and studio art, physical education, sport management, philosophy.

All papers published by IJAH are peer-reviewed after which they undergo revision by the author. IJAH is a rapid response journal with an issue published every month.

The following types of papers are considered for publication:
• Original articles in basic and applied research.
• Critical reviews, surveys, opinions, commentaries and essays.

Our objective is to inform authors of the decision on their
manuscript(s) within a month of submission. Following acceptance, a paper will normally be published in the next issue.

One key request of researchers across the world is open access to research publications. International Journal of Arts and Humanities is fully committed to providing free access to all articles as soon as they are published. We ask you to support this initiative by publishing your papers in this journal or any of our sister journals.

Authors guide is available on our website www.onlineresearchjournals.org/IJAH. Prospective authors should send
manuscript(s) to ijah.onlineresearch(removeme)gmail.com, submit.ijah_orj(removeme)gmail.com or submit.ijah(removeme)onlineresearchjournals.org,

Moreso, International Journal of Arts and Humanities is seeking for qualified reviewers as members of her editorial board. Interested reviewers and editors should send their detailed Curriculum Vitae (CV).

International Journal of Arts and Humanities serves as a great resource for researchers and students across the globe. We ask you to support this initiative by joining our editorial and reviewers’ team.

Please visit www.onlineresearchjournals.org more details.
Extra
Laatste call OAPEN-NL: Open Access-boeken. Deadline: 15 februari 2012
Doe je onderzoek in het kader van een NWO-project en overweeg je om te publiceren in boekvorm? Denk dan eens aan de mogelijkheid om de uitgever van jouw keuze te attenderen op het project OAPEN-NL.

Het project OAPEN-NL heeft tot doel te onderzoeken hoe het Open Access-uitgeven van boeken het beste kan verlopen. Voor dat onderzoek wordt een fonds of bibliotheek gevormd van enkele tientallen Open Access-boeken. Uitgevers kunnen een aanvraag indienen bij OAPEN-NL.

Er zijn inmiddels twee beoordelingsrondes geweest. De derde en tegelijk laatste ronde van OAPEN-NL heeft als deadline 15 februari 2012.

Meer informatie: www.oapen.nl
AANVRAGEN AKADEMIE COLLOQUIA 2013. Deadline: 1 maart 2012
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt u van harte uit een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een Akademie Colloquium in 2013, waaraan de KNAW financiėle en logistieke steun verleent.

Doel van een Akademie Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland. De deelnemers aan een Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Op het thema zijn, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten.

In 2013 kunnen zes ą zeven Colloquia in het Trippenhuis worden georganiseerd. De bijdrage van de KNAW in het exploitatietekort bedraagt maximaal 6.500 euro per dag. Voor de organisatie van een bijbehorende masterclass met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro beschikbaar.

Daarnaast levert het stafbureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.
De deadline voor indienen van aanvragen is: 1 maart 2012.

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren:
www.knaw.nl/colloquia
Telefoon 020 551 0747
martine.wagenaar(removeme)bureau.knaw.nl
Nieuwsbrief NWO Januari 2012: beleid, onderzoek en deadlines
VAN GOGH BEURZENPROGRAMMA - Deadline : 31-05-2012.
Met ingang van 2008 voert de Frans-Nederlandse Academie het secretariaat van het PHC van Gogh beurzenprogramma. Het doel van dit programma is de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en te ondersteunen.

Aan Nederlandse zijde, maakten voorheen alleen Veni, Vidi en Vici laureaten kans op beurs. Met ingang van 2009 is de Van Gogh-doelgroep uitgebreid en kunnen alle onderzoekers die bewezen excellent onderzoek verrichten, meedingen naar een Van Gogh-beurs.

Elk jaar start de aanvraagronde voor het Van Gogh Programma in februari. De aanvraagformulieren kunnen uiterlijk tot 31 mei van dat jaar worden ingezonden. Per jaar kan een maximum van €10.000 worden aangevraagd met een mogelijkheid tot verlening van een jaar. In het geval van het aanvragen van een verlening dient hiervoor een aanvraag tot verlenging te worden ingezonden voor 1 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. De Van Gogh Subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor het financieren van reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met de onderzoeksuitwisseling tussen Frankrijk en Nederland.

Uiterste indiendatum: 31 mei 2012
Resultaten: oktober 2012
Start projecten: januari 2013

Ga naar www.FRNL.eu voor de aanmeldingsprocedure, verdere informatie over de beurzen en de Frans-Nederlandse Academie. Of neem contact op met Lidwien Poorthuis, 030 253 9198, l.g.h.poorthuis(removeme)uu.nl.
Internationalisering in de geesteswetenschappen (NWO): Deadline 1 maart 2012
Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil met behulp van dit subsidie-instrument de internationale samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega's bevorderen, internationale netwerkvorming in de geesteswetenschappen stimuleren en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen aanmoedigen.

Meer informatie: www.nwo.nl/internationalisering /gw
NWO: Lid worden van een beoordelingscommissie?
Beoordelingscommissies spelen een essentiėle rol bij het toekennen van subsidiegelden. Zij brengen immers aan het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen advies uit over de ingediende aanvragen op basis van waarvan het gebiedsbestuur uiteindelijk de toekennings- en afwijzingsbesluiten neemt.

Bent u geļnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een subsidieronde deel te nemen aan een GW beoordelingscommissie, dan kunt dit u via www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8FMJPV expliciet kenbaar maken.
SyntaxUiLOTSIF Platform meetings, Utrecht University (UIL OTS), Mondays 15.30h
UiL-OTS is organising the Syntax- Uil OTS - Interface meetings (shortened to SyntaxUiLOTSIF) on Mondays from 15:30-17:00 in Utrecht.
The program for these meetings can be found on the following website:

uilotssyntaxif.wordpress.com/

If you register at this website, the talks will be announced to you by e-mail.

We hope to welcome many of you in Utrecht.