November, 26th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
Visitatie LOT

Op woensdag 3 oktober is de landelijke visitatie commissie Taalwetenschap onder leiding van Prof. Dr. John Nerbonne in Utrecht op bezoek geweest bij LOT. Het LOT bureau, het LOT bestuur, de LOT directeuren, de onderwijscommissie en een aantal PhD studenten hebben gesprekken gevoerd met de commissie. De commissie heeft aan het einde van de dag een mondelinge rapportage gegeven over hun bevindingen, en de uitkomsten zijn heel positief. De commissie constateert dat LOT uniek is in de wereld: nergens bestaat een landelijke samenwerking van dit niveau, en hier mogen we in Nederland trots op zijn! De commissie vond het onderwijsaanbod van de LOT scholen heel breed, en is blij dat alle deelgebieden van de taalwetenschap aan bod komen. De commissie vindt ook dat de samenwerking binnen LOT een meerwaarde heeft voor het taalkundig onderzoek in Nederland. Al met al mogen we tevreden terug kijken op het bezoek van de commissie. Bij deze heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen en de gesprekken!


Henriëtte de Swart (LOT directeur)
Sjef Barbiers (vz. LOT bestuur)

LOT Winter School (January 7-18, 2019 @ UvA Amsterdam): registration is still open!
CfP De Grote Taaldag/The Dutch Annual Linguistics Day 2019, Utrecht University, February 2, 2019, deadline: December 10, 2018

(for English please scroll down)

DE GROTE TAALDAG
De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 2 februari 2019. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de Anéla TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt. De locatie is, zoals gebruikelijk, Drift 21 en 25 in Utrecht.

Aanmelding
De kosten voor de gehele dag bedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden, €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 11 januari 2019 aan te melden (via de website van de AVT) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen contant betalen.

Abstract indienen
Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan uiterlijk 10 december 2018 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT. Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.
Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenny Audring. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.
Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website en per e-mail verstuurd worden naar alle AVT- en Anéla-leden.

Publicaties
AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks uitgegeven door Benjamins. Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.
Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL, sinds kort volledig open access).

Tot 2 februari in Utrecht!

THE DUTCH ANNUAL LINGUISTICS DAY
The next Dutch Annual Linguistics Day, co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 2 February 2019. The Dutch Annual Linguistics Day combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) and the Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration
The registration fee is €25 for senior AVT/Anéla members, €20 for junior AVT/Anéla members (PhD students, (Re)MA students and unaffiliated linguists) and €50 for non-members. The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee by bank transfer by 11 January 2019 at the latest. For registration, please go to the AVT website; payment details are provided on the registration form. Onsite payment is only possible in cash.

Abstract submission
All AVT and Anéla members are invited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2019. Abstracts should be submitted no later than 10 December 2018. They should not exceed 170 words, and must be submitted through the AVT website. Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.
In case you do not receive an automatic confirmation of your submission, please contact Jenny Audring. The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.
The programme will appear in January on the website and will be sent to AVT and Anéla members by e-mail.

Publications
Following the GTD-dag, AVT members are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins. An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears within six months after notification of acceptance. An additional advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands becomes available via open access two years after publication.

Anéla members can submit a written version of their talk for publication in The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL, now fully open access).

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 2 February!

Poster sessions at the LOT winter school 2019, University of Amsterdam, January 7 & 14, 2019

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, 1st floor in between room 1.04 and 1.04

All students participating in this year’s LOT winter school are encouraged to take part in the poster session in the week that they will attend. The poster sessions are a great opportunity to present your research to fellow LOT-students and teachers in order to let them know what you are working and to receive feedback from them. It also enables you to practice your presentation skills, and will give you a chance to see and talk about other students’ work.

The poster sessions and drinks will be on Mondays, January 7 and 14, from 16.30 until 18.00. Drinks are provided by the local organisation.

​Verhuizing van LOT naar de UvA

Met ingang van 1 januari 2019 verhuist LOT naar de UvA! De gezamenlijke decanen willen graag dat de landelijke onderzoekscholen rouleren langs de deelnemende universiteiten, en daarom komt er na vele jaren een einde aan de Utrechtse periode van LOT. De nieuwe LOT directeur wordt Prof. Dr. Kees Hengeveld van de UvA, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. De oude en de nieuwe penvoerder van LOT zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de overgang soepel te laten verlopen, zodat de onderzoekers, PhD studenten en RM studenten zoveel mogelijk continuïteit ervaren. We kijken met enorme tevredenheid en waardering terug op alles wat Utrecht voor LOT heeft gedaan en betekend, en we verheugen ons op al het goeds dat het nieuwe Amsterdamse huis de landelijke taalwetenschappelijke gemeenschap te bieden heeft!

namens het LOT bestuur
Sjef Barbiers (voorzitter)

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied.

Taalplezier in de Nijmeegse bibliotheek
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taalplez...
Een kindertaalfestival. Is dat een festival voor kinderen over taal? Of een festival voor volwassenen over kindertaal? Allebei, zo blijkt tijdens de tweede editie van Kletskoppen in Nijmegen.
Taalvaardige kleuter wordt minder snel afgewezen
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taalvaar...
Afgewezen worden door klasgenootjes begint al op jonge leeftijd. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol bij sociale afwijzing, zo toont onderzoek van Femke van der Wilt aan.'Erkenning van onze taal betekent voor ons volledig burgerschap'https://www.nemokennislink.nl/publicaties/erkennin...

Zaterdag 29 september was het Werelddovendag. Een mooi moment om eens stil te staan bij de uitblijvende erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Terwijl de meeste Europese gebarentalen – waaronder de Vlaamse – al lang en breed erkend zijn, blijft een Nederlands wetsvoorstel maar hangen in de Tweede Kamer. Wetenschappers zijn het erover eens dat erkenning belangrijk is voor het welzijn van doven. Waar wachten we nog op?

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
Leiden Sociolinguistics Lecture Series, Leiden University, October-December 2018

LUCL Sociolinguistics Lecture Series: talks about the use of language in diverse cultures and settings.

This semester’s lineup can be found on the following page:

https://leidensociolinguistics.wordpress.com/forth...

Uitnodiging debat 'Taaldiversiteit: vloek of zegen?', KU Leuven, November 28, 2018

Debat: “Taaldiversiteit: vloek of zegen?”

- Wanneer? 28 november 2018, om 20u00

- Waar? KU Leuven, Faculteit Letteren, MSI 00.28 (Erasmusplein 2, 3000 Leuven)

- Gratis, maar vooraf registreren via: https://www.arts.kuleuven.be/intercult/the-mixed-b... (Engelse titel omdat het deel uitmaakt van een project Global Minds, maar het debat zal in het Nederlands verlopen)

Inhoud:

Binnen de academische gemeenschap in de menswetenschappen bestaat er een spanning tussen aan de ene kant het erkennen van talige minderheidsgroepen en hun linguïstische rechten, en aan de andere kant de onmiskenbare emanciperende kracht van westerse standaardtalen. Ouders die sociale mobiliteit voor hun kroost nastreven laten vaak doelbewust hun moedertaal of variëteit los wanneer ze als dialectspreker of immigrant opgroeien. De standaardtaal-ideologie in de 19e en 20e eeuw, waar nogal wat ‘derdegolf’-sociolinguïsten zich vandaag laatdunkend over uitlaten, had haar oorsprong in het geloof in het verlichtingsideaal van een liberale Leitkultur, en werkte als een dam tegen tribaal particularisme dat religieus en wetenschappelijk obscurantisme in stand hielp houden, en politieke tirannie. Dat was een van de belangrijkste redenen voor de verfransing van Frankrijk of tegen het Vlaamse particularisme in de late 19e eeuw.

Die spanning is tot op vandaag blijven bestaan. Ze speelt ons parten bij de vraag welke taalpolitiek we moeten voeren bij verschillende maatschappelijke uitdagingen:

- Moeten we immigranten en vluchtelingen uit conflictgebieden aanmoedigen om over te schakelen op de standaardtaal van het gastland, or doen we er beter ons aan te passen aan de taalkundige achtergrond van de nieuwkomers, vooral in het onderwijs?

- Zijn tweedetaalverwervers het beste gediend met onderwijs in de standaardtaal, of moeten ze ondergedompeld worden in de lokale variëteit van de taal?

- Is het binnensijpelen van wereld-Engels in een uitdijend domein een bedreiging voor toenemende democratisering? Of verwijdert dat juist barrières die een spreker van een minderheidstaal of een taal met minder prestige kan ondervinden, en stelt het Engels ons beter in staat om nieuw sociaal weefsel te spinnen over de talige grenzen heen?

- Is de klemtoon op de standaardtaal in het onderwijs, de media, en de literatuur een emanciperende kracht, of veeleer een uitsluitingsmechanisme jegens benadeelde groepen sprekers, dat het status quo van de geprivilegieerde klassen in stand houdt?

- Is de veeltalige realiteit van de Europese Unie een centrifugale kracht, die ons belet nationalistische tendensen te overstijgen?

Sprekers:

- Ludo Beheydt (em., Université Catholique de Louvain)

- Jeroen Darquennes (U. Namur)

- Renata De Bies (Anton de Kom University of Suriname)

- Rajend Mesthrie (University of Cape Town)

- Reinhild Vandekerckhove (UA)

Moderator: Freek Van de Velde (KU Leuven)

Slotbeschouwing door Dirk Geeraerts (KU Leuven)

LUSH talk 'A semantic investigation of the Brazilian Portuguese preposition ‘em’', Utrecht University, December 7, 2018

We are happy to announce that on Friday, December 7, Renato Miguel Basso (Universidade Federal de São Carlos / Utrecht University) will give a LUSH talk in Utrecht. LUSH is short for Leiden-Utrecht Semantic Happenings, and these talks are aimed at everyone (so including RMA students) with a keen interest in semantics. We hope for a full house!

Date: Friday, December 7, 13:00 - 14:30
Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)
Speaker: Renato Miguel Basso (joint work with Joost Zwarts)
Title: A semantic investigation of the Brazilian Portuguese preposition ‘em’

The abstract of the talk can be found on https://lushtalks.wordpress.com/

MPI Formal Colloquium 'Language distance and the early bilingual lexico', Nijmegen, December 11, 2018

Caroline Floccia

University of Plymouth

Language distance and the early bilingual lexico

Abstract
Intuitively, it is easier to learn a second language that is closer to our own, such as Italian for a French speaker, as opposed to a more distant one such as Arabic. These intuitions have been corroborated by second language learning studies in classrooms, with language distance based on cognate overlap being the most robust predictor (Lindgren & Munoz, 2012). Does language distance also support bilingual development? And if it does, through which mechanisms? Starting from the recent findings that UK-raised bilingual 2-year-olds get a boost in their home language if they learn a language close to English (Floccia et al., 2018), I will present an ongoing investigation into the origins of this language distance effect in a series of priming experiments with toddlers (translation priming, cross-language semantic priming and within-language priming), and relate the findings to current models of the developing bilingual lexicon.


Location: MPI Conference Room 163, Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen

Date: Tuesday, December 11, 2018

Time: 15.45


Open to public, drinks afterwards
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice.
It is therefore advisable to confirm the date: +31 (0)24 3521911

Workshops / Conferences / Symposia
Uitnodiging: VIOT-themagroep en mini-symposium Stijl, Universiteit Leiden, November 30, 2018

In Nederland en Vlaanderen houden flink wat onderzoekers zich bezig met onderzoek naar formuleringskeuzes; anderen doen dat niet zelf, maar zijn wel dit onderzoeksthema geïnteresseerd. Dit bleek recent nog tijdens het VIOT-congres in januari.

De grote diversiteit van onderzoek op dit terrein wordt vaak aangeduid als onderzoek naar ‘stijlverschijnselen’. Sinds enige tijd lopen wij rond met de gedachte om een laagdrempelig platform te creëren om de grote diversiteit aan kennis over en ervaringen met stijlonderzoek in Nederland en Vlaanderen uit te wisselen. We willen dat doen in de vorm van een Werkgroep Stijl die ressorteert onder de paraplu van VIOT. De voordelen daarvan zijn wat ons betreft dat we gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de vereniging (website, mailinglijsten) en dat we meteen een groot netwerk hebben.

Om de werkgroep concreet vorm te geven, organiseren we op vrijdagmiddag 30 november in Leiden een mini-symposium over stijl, waarvoor we je graag van harte willen uitnodigen. Naast een aantal lezingen (zie programma hieronder) willen we op deze startbijeenkomst ook doorpraten over de activiteiten die de werkgroep zoal zou kunnen ontplooien.

Ben je geïnteresseerd om mee te gaan doen aan de Werkgroep Stijl? En zo ja, wat we van harte hopen, ben je in de gelegenheid op 30 november aan het mini-symposium deel te nemen? Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar de organisatoren.

Met vriendelijke groeten,

Maarten van Leeuwen (m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl)
Henk Pander Maat (h.l.w.pandermaat@uu.nl)
Ninke Stukker (n.m.stukker@rug.nl)


Voorlopig programma mini-symposium Werkgroep Stijl 30 november 2018

12.30-12.35

Opening

12.35-13.15

Arie Verhagen & Ninke Stukker (Universiteit Leiden / Rijksuniversiteit Groningen)
Stijl, taal en tekens - een taalkundige aanpak

13.15-13.55

Ton van Haaften & Maarten van Leeuwen (Universiteit Leiden)
Argumentatie en stijl: een integratie van een pragma-dialectisch en taalkundig-stilistisch perspectief

13.55-14.30

Pauze

14.30-15.10

Henk Pander Maat (Universiteit Utrecht)
Methoden in stijlanalyse

15.10-15.50

Charlotte van Hooijdonk & Christine Liebrecht (VU Amsterdam / Universiteit Tilburg)
De conversationele stijl in webcare

15.50-16.15

Pauze

16.15-17.00

Agendasetting

TaalTop ivm 100-jarig bestaan studievereniging Helios (Neerlandistiek), University of Amsterdam, December 4, 2018

Op dinsdag 4 december organiseert Helios, studievereniging Neerlandistiek van de UvA, een TaalTop in verband met haar 100-jarig bestaan, met Fred Weerman, Suzanne Aalberse, Sjef Barbiers, Antal van den Bosch, Jan Don, Paula Fikkert en Marc van Oostendorp. Meer informatie is hier te vinden: http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/n...

Symposium 'A dialogue on neuroscience, culture, and cognition' by Jean-Pierre Changeux & Randy Gallistel, Leiden University, December 11, 2018

See for more information the following link: Symposium

Workshop on the occasion of Desiree Capel’s defense, Utrecht University, December 14, 2018

Workshop on the occasion of Desiree Capel’s defense

Date: Friday December 14, 10.00-12.15
Venue: Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80, room 1.06 (Stijlkamer van Ravesteyn)

On Friday, December 14, (14.30) Desiree Capel will defend her dissertation Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia. On the occasion of this event, in the morning of the 14th, there will be a workshop, to which you are all cordially invited. The program is as follows:

10:00 Opening
10:05 Natasha Kirkham, Birkbeck, London, title TBA
10:35 Claartje Levelt, Leiden “Which mechanism underlies infants’ abstraction of ABA/ABB patterns?” auteurs: Andrea Geambasu (UL), Claartje Levelt (UL), Maartje Raijmakers (VU), Daan van Renswoude (UvA), Ingmar Visser (UvA)
11:00 Break
11:05 Judith Rispens, UvA “Auditory and visual statistical learning in children with developmental dyslexia”
11:30 René Kager, UU “Early perception of lexical tones by non-tone-learning infants”
11:55 Desiree Capel “Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia”
12:15 Closing

There is no need to register for the workshop, but because the room has limited capacity we ask you to send an email to c.vandenhazelkamp@uu.nl if you intend to attend the workshop.


Dag van de fonetiek, Universiteit van Amsterdam, December 21, 2018 - oproep voor bijdrages

Op vrijdag 21 december 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen haar jaarlijkse Dag van de Fonetiek, en wel –net als afgelopen jaar– in de VOC-zaal aan de Universiteit van Amsterdam. Onze keynote-spreker dit jaar is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigratie- en Naturalisatiedienst / Nederlands Forensisch Instituut / Universiteit Leiden).

We zijn op zoek naar bijdrages over lopend en recent-afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 november a.s. een titel en samenvatting (200 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 19 november van de beslissing op de hoogte gesteld. Het programma van de Dag voor de Fonetiek vindt u begin december op onze nieuwe website - https://www.nvfw.org .

=== English version===

On Friday December 21, 2018, the Netherlands Society for Phonetic Sciences holds her yearly Phonetics Day (“Dag van de fonetiek”), in the VOC-room at the University of Amsterdam . This year’s keynote speaker is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigration and Naturalisation Service/ Netherlands Forensic Institute / Leiden University).

We invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software- possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and 200-word summary by Monday November 5th, at nvfw@rug.nl.

We will send out a decision in the week of November 19th. The program of the Phonetics Day will be published early December on our new Website https://www.nvfw.org .

Dag van de Nederlandse Zinsbouw 12, Universiteit Gent, December 21, 2018

Dag van de Nederlandse Zinsbouw 12

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. Dit jaar is de dag geheel gewijd aan corpuslinguïstiek.

Tijdstip:
21 december 2018, 9.00-18.00 uur

Locatie:
Universiteit Gent (Faculteit Wijsbegeerte en Letteren)
Abdisstraat 1, 9000 Gent, België
lokaal A1.04

Lokale organisatie:
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Timothy Colleman
Gert de Sutter

Corpuslinguïstiek en NL zinsbouw

Inloop en welkomstwoord (9.00-9.30)

9.30-10.15:
Anne Breitbarth & Anne-Sophie Ghyselen (Universiteit Gent).
Ge had dien een keer moeten en zien: Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten [abstract]

10.15 -11.00:
Liesbeth Augustinus (K.U.Leuven):
Het bos van de Nederlandse zinsbouw? Ik dacht van ik weet de weg wel. [abstract]

Koffie/thee

11.30-12.15:
Jelke Bloem (Universiteit van Amsterdam):
Corpusonderzoek met behulp van automatisch gegenereerde syntactische annotatie [abstract]

12.15-13.00:
Dirk Pijpops, Dirk Speelman, Stefan Grondelaers & Freek Van de Velde (K.U.Leuven & Radboud Universiteit):
Complexe constituenten worden vaak door een functiewoord ingeleid. Maar waarom? [abstract]

lunch

14.00-14.45:
Antal van den Bosch, Robbert De Troy, Stefan Grondelaers & Dirk Speelman (Meertens Instituut, Radboud Universiteit & K.U.Leuven):
Vissen naar alternanties: met ondertitels, automatische-vertaalsoftware, en de pivoting-aanpak op zoek naar nationale variatie in de Nederlandse grammatica [abstract]

14.45-15.30:
Dirk Speelman, Stefan Grondelaers & Benedict Szmrecsanyi (K.U.Leuven & Radboud Universiteit): Manueel en automatisch, top-down en bottom-up: Is de Nederlandse syntaxis “lexicaler” dan de Vlaamse? [abstract]

Koffie/thee

16.00-16.45:
Jan Odijk (Universiteit Utrecht):
Pas op met gebruikersvriendelijke corpustoepassingen! [abstract]

16.45-17.00:
Gelegenheid voor algemene opmerkingen en afsluiting

17.00-18.00:
Borrel

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Spring School 2019 'Language & Music in Cognition', Cologne, Germany, February 2-8, 2019, application deadline: November 30, 2018

We are happy to announce our spring school of “Language and Music in Cognition” taking place in Cologne, Germany, from February 2nd to 8th, 2019.

If you wish to participate in this spring school, please apply until November 30th, 2018.

Event title: Spring School “Language and Music in Cognition”

Location: University of Cologne, Cologne, Germany

Dates: February 2nd – 8th, 2019

Webpage: http://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/385...

Language: English

Application Deadline: November 30th, 2018 23:59 (UTC+1, Central European Time)


Overview:
“Language and Music in Cognition” is an international spring school held from February 2nd to 8th, 2019 at University of Cologne, Cologne, Germany. The spring school is open for Bachelor and Master students, PhD students, and Post-doc researchers. Participation in the spring school is free of charge.

If you are interested in participating in this spring school, please submit your application (motivation letter and CV) until November 30th, 2018.

You can find information about the application process here:

http://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/385...

This spring school offers lectures given by experts in different research areas. The topics include:

Marr’s three levels and Tinbergen’s four questions;
Syntax, prosody, and dance;
Human neurogenetics and comparative genomics;
Evo-devo and niche construction;
Action and social cognition;
Computational neurocognitive modeling.

In addition to the lectures, there will be workshops, group work sessions, discussion sessions, and a poster session. Applicants are invited to contribute their own work to the poster session. An abstract of the poster can be also submitted via the application form until November 30th, 2018.

Confirmed Lecturers:

Michael A. Arbib, Cedric Boeckx, Steven Brown, Simon E. Fisher, Sascha Frühholz, Etienne Koechlin, David Poeppel, Kai Vogeley, Kate E. Watkins, …

Masterclasses for RM students & PhD's, Rome, Italy, spring 2019 (multiple deadlines)

Masterclasses in het voorjaar van 2019 te Rome

Het betreft intensieve seminars van circa 8 dagen, verzorgd door zeer vooraanstaande Nederlandse wetenschappers, te weten Spinozaprijs winnaars en/of universiteitshoogleraren José van Dijck, Birgit Meyer en Frits van Oostrom.

Doelgroep van deze Masterclasses zijn Research Master studenten en promovendi, maar ook early career academics. De geselecteerde deelnemers krijgen van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome een beurs die alle kosten verbonden aan de Masterclass dekt.

De deadlines voor aanmelding zijn als volgt:

- Masterclass José van Dijck, "Social Media and Political Governance: Rome, Italy, Europe" (25 maart - 1 april 2019): 15 januari 2019
- Masterclass Birgit Meyer, "Religions and the Image Question" (20-27 mei 2019): 1 maart 2019
- Masterclass Frits van Oostrom, "Werken in de (geestes)wetenschap": 15 maart 2019

Nadere informatie over de invulling van de Masterclasses is te vinden op de KNIR website: https://www.knir.it/nl/cursusaanbod-2018-2019/

Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum, Leiden University, March 8 & 9, 2019

The second edition of the Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF) will be held in Leiden on 8 and 9 March 2019.

With hands-on workshops and talks by Kristine Horner (Sheffield), Benedikt Szmrecsanyi (Leuven), Lieselotte Anderwald (Kiel) and Stephan Elspass (Salzburg).

See the website for information and registration!

Job Announcements / Vacancies
Recently posted academic job vacancies at Educaloxy

Please check the website to view the details!

Australia

Early Career Researcher Fellowships (DECRA) PRIORITY!
University of Adelaide
Early Career Researcher Fellowships (DECRA) PRIORITY!
University of Adelaide
Lecturer/Senior Lecturer in Writing and Editing
University of Queensland, School of Communication and Arts
Associate Professor and Associate Dean in Education
Monash University, Education
Lecturer/Senior Lecturer in Professional Writing
University of Queensland, School of Communication and Arts

Belgium

Phd Student in Linguistics
Ghent University, Department of Linguistics
PhD candidate in Children's literature studies and digital humanities
University of Antwerp, Faculty of Arts

Canada

Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in General Linguistics
York University,Department of Languages, Literatures and Linguistics
Full Time Stream Alternate - Lecturer Assistant in English as a Second Language (2 positions)
York University, Language Training Center for French Studies
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in First Year English
York University, Department of English
Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in English as a Second Lanugage (2 positions)
York University, Department of Languages, Literatures and Linguistics
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in Lighting and Media for Live Events
York University, School of Arts, Media, Performance and Design
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in English as a Second Language (3 positions)
York University, Department of Languages, Literatures and Linguistics
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in Early Childhood Education
York University, Faculty of Education
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in Secondary Science Education
York University, Faculty of Education
Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in Second Language Acquisition and Learning
York University, Faculty of Education
Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in Professional Writing, Digital Writing
York University, Department in the Faculty of Liberal Arts & Professional Studies

Denmark

Associate Professorship in Applied Linguistics
University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Languages
Assistant or Associate Professorship in Literacy Research
Aarhus University, Faculty of Arts

Finland

Professor of University Teaching and Learning
University of Helsinki, Centre for University Teaching and Learning
Tenure Track or Full Professor in Linguistic Inequalities and Translation Technology
University of Helsinki, Faculty of Arts

Germany

Research Associate Neuropsychology / Cognitive Neuroscience PRIORITY!
Otto-v.-Guericke Universität Magdeburg
Researcher / staff member at the Center for Netherlands Studies
Universität Münster, Center for Netherlands Studies

Ireland

Lecturer Above/Below the Bar in English
National University of Ireland Galway, School of Humanities

Netherlands

Postdoctoral researcher in Computational Modeling of Quantification
University of Amsterdam, Faculty of Humanities – Institute for Logic, Language and Computation

New Zealand

Lecturer/ Senior Lecturer Communication Design PRIORITY!
Victoria University of Wellington

Switzerland

Professur für E-Didaktik und Departementsleitung PRIORITY!
Fernfachhochschule Schweiz

United Kingdom

Faculty Head of Education and Professor (Arts and Humanities)
Manchester Metropolitan University, Faculty of Arts and Humanities
Professor or Associate Professor in Hispanic Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures
Language Tutor in French
University of Nottingham in Ningbo China, The Language Centre
Language Tutor in Japanese
University of Nottingham in Ningbo China, The Language Centre
Research Associate for the AHRC project
University of Manchester, Division of Languages and Intercultural Studies
Assistant Professor in German Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures
Assistant Professor in Hispanic Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures
Assistant Professor in Japanese Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures

United States

Assistant Professor of European Languages and Transcultural Studies
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - French, Germanic, and Italian and the Scandinavian Section
Faculty Position in Contemporary Formal Theoretical syntax
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - Linguistics
Faculty Position in First Language Acquisition
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - Linguistics
Faculty Position in Phonology
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - Linguistics
Assistant Professor of European Languages and Transcultural Studies
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - French, Germanic, and Italian and the Scandinavian Section
Lecturer in Latin American and Iberian Studies Program
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Spanish and Portuguese
Lecturer in Spanish and Portuguese
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Spanish and Portuguese
Lecturer in French
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - French and Italian
Lecturer in East Asian Languages and Cultural Studies
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - East Asian Languages and Cult
Assistant Professor in Inter-Asian and Transpacific Studies
University of California, San Diego, Arts and Humanities - Literature
Lecturer in English for Multilingual Students Program
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Linguistics
Lecturer in German, Russian
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Germanic and Slavic Studies
Lecturer in Linguistics
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Linguistics
Lecturer in Italian
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - French and Italian

Post-doctoral position, Nanyang Technological University, Singapore, no deadline mentioned

The NLP group (https://ntunlpsg.github.io/) at the School of Computer Science and Engineering (SCSE) of the Nanyang Technological University (NTU), Singapore ***is STILL inviting applications for a post-doctoral position***. The candidate will focus on cutting edge research into using machine learning (deep learning, graphical models) techniques to solve NLP problems including (but not limited to):

1. Multilingual language processing (Neural machine translation, Cross-lingual methods)

2. Multimodal language processing

3. Discourse & Semantic processing

4. Language generation.

5. Summarisation.

The applicant should have a PhD degree at the time of joining. She/he should have excellent interpersonal, writing and research skills, and is expected to publish in top-tier NLP/ML conferences such as ACL, EMNLP, ICLR, NIPS, and NAACL. **Expertise in Tensorflow/Pytorch and Python are required**.

About the position:

Basic yearly salary: 60,000 SGD

Yearly bonus: 5,000 - 10,000 SGD

Contract tenable for 2 years

Maximum annual total includes bonus and 17% CPF

About the group:

Our work covers all aspects of NLP research, ranging from core NLP tasks to key downstream applications, and new machine learning methods. We collaborate with other research groups at NTU including computer vision, data mining, information retrieval, linguistics, and medical school, and also with external partners from academia and industry. Find more details here:

https://ntunlpsg.github.io/

About the School:

The School of Computer Science and Engineering (SCSE) is part of the College of Engineering (CoE) at NTU, and offers a range of highly competitive specialisations.

http://scse.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStude...

Represented by more than eighty faculty members (http://www3.ntu.edu.sg/SCSE/moss_staffac.asp), SCSE at NTU has grown significantly in AI-related research recently. In fact, according to the Times Higher Education, NTU-SCSE is ranked 3rd world-wide in terms of AI research citation impact.

https://www.timeshighereducation.com/data-bites/wh...

About the University:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technologica...

***Applicants are requested to send their resume to: ***

Dr. Shafiq Joty (srjoty@ntu.edu.sg)

Also Informal/formal inquiries are welcome.

Full Time Research Scientist (NLP) Opportunity in the AI Lab@Philips Research, Cambridge, USA, no deadline mentioned

The AI Lab at Philips Research (Cambridge, MA) has a few immediate openings for a Full Time Research Scientist (Natural Language Processing) position.The position requires a PhD. in Computer Science or related fields (focus in NLP, Computational Linguistics, clinical informatics) with strong deep learning expertise. For more details about the position, please visit this link:

https://philips.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/jobs-and-careers/job/Cambridge/Research-Scientist---Natural-Language-Processing_288767

The positions will remain open until filled. Interested candidates are requested to send me a copy of the most recent resume directly atsadid.hasan@philips.com .
Two 2 postdoc positions, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany, deadline: November 30, 2018

The newly funded Lise Meitner research group “Cognition and Plasticity”, starting in 2019 and led by Dr Gesa Hartwigsen at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany (MPI CBS) is offering

Two postdoctoral positions on adaptive plasticity in the language network across the adult lifespan

In an innovative combination of various neuroimaging and non-invasive brain stimulation techniques and modelling approaches, we will investigate adaptive plasticity across the adult lifespan, from both healthy young and ageing adults to patients with brain lesions. This will include investigation of computations and interactions in the reorganised network in patients with chronic post-stroke aphasia. Initial funding is available for 3 years (with the possibility of extension).

Applications are invited for two experienced and highly motivated cognitive neuroscientists/experimental psychologists with strong computational skills. The project combines non-invasive brain stimulation (TMS, tDCS, tACS) with structural and functional MRI and MR spectroscopy to map adaptive plasticity in the language network. Candidates must have a PhD in psychology, cognitive neuroscience, computer science, or a related discipline. He/she is expected to be a talented and enthusiastic researcher who is willing to learn. The ideal candidate will have excellent programming skills and experience in acquisition and analysis of imaging data, preferably with multivariate approaches and connectivity analyses. The willingness to work with stroke patients is also desirable. Advanced English language skills are expected.

The project is conducted at MPI CBS in Leipzig, an internationally leading centre for cognitive and imaging neuroscience equipped with a 7.0 T MRI scanner, several 3.0 T MRIs, a Connectom ultra-high-field MRI scanner, a 306-channel MEG, several TMS laboratories, tDCS and several EEG systems. All facilities are supported by experienced IT and physics staff. You will be integrated into the interdisciplinary team of the Cognition and Plasticity group (formerly: Modulation of language networks group) under the supervision of Dr Gesa Hartwigsen.

Starting date is 1st February 2019 or later and the duration of the post is three years with the possibility of an extension for up to two years. Remuneration is based on the pay scale of the Max Planck Society. The Max Planck society is committed to increasing the number of individuals with disabilities in its workforce and therefore encourages applications from such qualified individuals.

Application is via our online system at http://www.cbs.mpg.de/vacancies/open-positions
(subject heading: “PD 11/18”). Closing date for applications is 30th November 2018.

The application must include the following documents (in a single PDF file):
• Cover letter and personal statement
• Curriculum vitae and list of publications
• Contact details of two referees

Should you require any further information, please contact Dr Gesa Hartwigsen: hartwigsen [at] cbs.mpg.de https://www.cbs.mpg.de/departments/neuropsychology...

PhD position on morphology in spoken word recognition models, Radboud Universiteit Nijmegen, deadline: December 1, 2018

PhD student “Morphology in spoken word recognition models”

Location: Radboud University, Nijmegen

Duration: 4 years

Starting date: February 2019

Salary: Around 1600 euros a month


Supervision:

The PhD project will be supervised by
Louis ten Bosch, Mirjam Ernestus, and Ingo Plag .
The project is part of the “Spoken Morphology” research unit
(http://www.spoken-morphology.hhu.de/en.html)

Requirements:

We are looking for candidates with:

  • Master degree in Linguistics or in Artifical Intelligence;
  • Clear interest in speech and language;
  • Expertise in qualitative and/or quantitative research methods, preferably including large scale data analyses and statistical analyses;
  • Effective verbal and written communicative skills in English.

Application:

Please send your motivation letter and extensive resume
(including grades for all university courses) before 1 December 2018
to m.ernestus@let.ru.nl

Questions:

l.tenbosch@let.ru.nl or m.ernestus@let.ru.nl

Abstract:

The PhD student will study the role of morphology in general and of morpho-acoustic cues in particular in speech comprehension by means of computational modeling. The focus of the project is on the investigation what properties a computational model of auditory word recognition needs to have in order to well simulate human listeners’ processing of morphologically complex words. The computational models that will be considered are DIANA (ten Bosch et al., 2013, 2014, 2015) and Naïve Discriminative Learning (NDL, Arnold et al. 2017), since these two models represent very different types of processing and both can receive the speech signal, with morpho-acoustic cues, as their inputs. The results will reveal general properties of the speech comprehension process that are relevant for all theories of auditory word recognition.

PhD studentships, University of Edinburgh, deadline: December 10, 2018

PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE

Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics
University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the University of Edinburgh invites applications for three-year PhD studentships starting in September 2019. ILCC is dedicated to the pursuit of basic and applied research on computational approaches to language, communication and cognition.

Primary research areas include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Speech technology

* Dialogue, multimodal interaction, language and vision

* Information retrieval and visualization, computational social science

* Computational models of human cognition and behavior, including language and speech processing

* Human-Computer interaction, design informatics, assistive and educational technology

* Psycholinguistics, language acquisition, language evolution, language variation and change

* Linguistic foundations of language and speech processing

Approximately 15 studentships from a variety of sources are available, covering both maintenance at the research council rate of GBP 14,777 per year and tuition fees. Studentships are available for UK, EU, and non-EU nationals.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in computer science, cognitive science, AI, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a list of indicative PhD topics, please consult:

http://web.inf.ed.ac.uk/ilcc/people/academic-senio...
http://www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-to...

Details regarding the PhD programme and the application procedure can be found at:

http://www.ed.ac.uk/informatics/postgraduate/resea...

In order to ensure full consideration for funding, applications (including all supporting documents) need to be received by 10 December 2018. Please direct inquiries to the PhD admissions team at ilcc-admissions@inf.ed.ac.uk.

Three IMPRS for Language Sciences PhD Fellowships for 2019-2023, International Max Planck Research School, Nijmegen, deadline: January 14, 2019

Three IMPRS for Language Sciences PhD Fellowships for 2019-2023

The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is offering three PhD Fellowships funded by the Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, the Netherlands. Each position is funded for four years with a preferred start-date of September 1, 2019.

The IMPRS is highly interested in applicants with broad theoretical and experimental knowledge, including advanced methods (e.g. EEG, fMRI, computational models, etc.) and statistics (e.g., mixed effects models, Bayesian). Applicants are invited to develop an interdisciplinary research proposal promoting new approaches in combining different lines of research. The successful applicant will be based at one of the following departments:

§ Language and Genetics led by Prof. Simon E. Fisher

§ Language Development led by Prof. Caroline Rowland

§ Neurobiology of Language led by Prof. Peter Hagoort

§ Psychology of Language led by Prof. Antje S. Meyer

The IMPRS is the leading research school in the world devoted to studying the foundations of human language. It is a joint initiative between the Max Planck Institute for Psycholinguistics and its partner institutes at Radboud University: the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and the Centre for Language Studies. The research school offers unrivalled training, top facilities ranging from genetics labs, advanced brain imaging techniques to a virtual reality lab, and an enriching interdisciplinary environment. Our doctoral candidates have full access to facilities and resources across all three institutes to carry out their research.

The application portal will be online on 17 December 2018 (noon CET)

Application submission deadline: 14 January 2019 (noon CET)
References submission deadline: 21 January 2019 (noon CET)

Further details including FAQs can be found at:
www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-phd-fellowships-...

***********************************************

Calls for papers for events
Call for Registration Events and Objects in Perception, Cognition, and Language, Riga, Latvia, December 8-9, 2018, deadline, November 30, 2018

Call for Registration:
Events and Objects in Perception, Cognition, and Language

13th International Symposium of Cognition, Logic and Communication
December 8-9, 2018
Laboratory for Perceptual and Cognitive Systems,
Faculty of Computing, University of Latvia

Registration is open at https://www.lpcs.lu.lv/13thsymposium/

About the Event

Object and event perception are core features of human cognitive processing. Further, these core human cognitive abilities may be reflected differently in language and in perception. This symposium aims to integrate perspectives from different areas (including psychology, neuroscience, linguistics, computer science, AI, and philosophy). The symposium will focus primarily on the following topics, but is not limited to them:

Events and objects; Events in space and time; Event perception from a developmental perspective; Developmental origins of event and object perception; Neural principles of event and object perception; Perception of causality; Relations between objects and events; Typology of events and objects; Events in semantics.

Keynote Speakers include (alphabetically):

Paul Dekker (University of Amsterdam, The Netherlands)
Michael Glanzberg (Northwestern University, USA)
Robert Goldstone (Indiana University, USA)
James Pustejovsky (Brandeis University, USA)
Chris Sinha (Hunan University, China)
Alexis Wellwood (University of Southern California, USA)
Amanda Woodward (University of Chicago, USA)
Jeff Zacks (Washington University in St. Louis, USA)

Preliminary program is available at https://www.lpcs.lu.lv/13thsymposium/programme/

see also FB:

https://www.facebook.com/events/1025308637650055/

https://www.facebook.com/events/2704434583115318/

https://www.facebook.com/PerceptualandCognitiveSys...

The symposium is organized by Laboratory for Perceptual and Cognitive Systems, Faculty of Computing, University of Latvia in collaboration of and with support by the Baltic Child Neurology Association, Robert Blumberg (the honorary consul of the Republic of Latvia in Illinois), Modris and Vallija Galenieks, the software company Accenture, and the University of Latvia Foundation. The conference will include the Robert Blumberg Distinguished Lecture, founded and supported by Robert Blumberg, the honorary consul of the Republic of Latvia in Illinois.

Call for contributions Artificial Intelligence and Theorem Proving, Obergurgl, Austria, April 7-12, 2019, deadline: December 1, 2018

CALL FOR CONTRIBUTIONS

Artificial Intelligence and Theorem Proving, AITP 2019 April 7-12, 2019, Obergurgl, Austria

http://aitp-conference.org/2019

Deadline: December 1, 2018
https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2019

BACKGROUND
Large-scale semantic processing and strong computer assistance of mathematics and science is our inevitable future. New combinations of AI and reasoning methods and tools deployed over large mathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITP conference is the forum for discussing how to get there as soon as possible, and the force driving the progress towards that.

TOPICS
- AI, machine learning and big-data methods in theorem proving
and mathematics.
- Collaboration between automated and interactive theorem proving.
- Common-sense reasoning and reasoning in science.
- Alignment and joint processing of formal, semi-formal,
and informal libraries.
- Methods for large-scale computer understanding of mathematics
and science.
- Combinations of linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods
- Formal verification of AI and machine learning algorithms, explainable AI

SESSIONS
There will be several focused sessions on AI for ATP, ITP and mathematics, Formal Abstracts, linguistic processing of mathematics/science, modern AI and big-data methods, and several sessions with contributed talks. The focused sessions will be based on invited talks and discussion oriented.

CONFIRMED PARTICIPANTS/SPEAKERS (to be completed)

Kevin Buzzard, Imperial College London
Ben Goertzel, SingularityNET
Georges Gonthier, INRIA
Thomas C. Hales, University of Pittsburgh Sean Holden, University of Cambridge Mikoláš Janota, University of Lisbon Michael Kinyon, University of Denver Angeliki Koutsoukou-Argyraki, University of Cambridge Ramana Kumar, DeepMind Sarah Loos, Google Research David McAllester, Toyota Technological Institute at Chicago Tomáš Mikolov, Facebook AI Research Arnold Neumaier, University of Vienna Martin Suda, Czech Technical University in Prague Christian Szegedy, Google Research Robert Veroff, University of New Mexico

CONTRIBUTED TALKS
We solicit contributed talks. Selection of those will be based on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted with easychair.cls.
Submission is via EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2019).

DATES
Submission deadline: December 1, 2018
Author notification: December 23, 2018
Conference registration: January 20, 2019 Camera-ready versions: February 1, 2019
Conference: April 7 - 12, 2019

POST-PROCEEDINGS
We will consider an open call for post-proceedings in an established series of conference proceedings (LIPIcs, EPiC, JMLR) or a journal (AICom, JAR, JAIR).

PROGRAM COMMITTEE (to be completed)

Jasmin Christian Blanchette, INRIA Nancy Ulrich Furbach, University of Koblenz Thomas C. Hales (co-chair), University of Pittsburgh Sean Holden, University of Cambridge Mikoláš Janota, University of Lisbon Moa Johansson, Chalmers University Cezary Kaliszyk (co-chair), University of Innsbruck Michael Kohlhase, FAU Erlangen-Nürnberg Konstantin Korovin, The University of Manchester Ramana Kumar (co-chair), DeepMind Claudio Sacerdoti Coen, University of Bologna David McAllester, Toyota Technological Institute at Chicago Stephan Schulz (co-chair), DHBW Stuttgart Geoff Sutcliffe, University of Miami Christian Szegedy, Google Research Josef Urban (co-chair), Czech Technical University in Prague

LOCATION AND PRICE

The conference will take place from April 7 to April 12 in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located at an altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sport activities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. The total price for accommodation in a twin room (based on 2-person occupancy), food and registration for the five days will be around
600 EUR. There are also several hotels in Obergurgl - booking early is recommended.

ORGANIZERS
Cezary Kaliszyk and Josef Urban

CfP workshop 'Doing experiments with theoretical linguistics', Amsterdam, April 4, 2019, deadline: December 15, 2018

Call for papers – Doing experiments with theoretical linguistics

SMART (Speech & Language, Music, Art, Reasoning and Thought), in collaboration with the Amsterdam Center for Language and Communication, is organizing a workshop dedicated to empirical investigations into the constructs of theoretical linguistics. We hope to bring together scientists testing linguistic theories through experimental methods.

Linguistic theory since the fifties has developed a rich body of constructs that have been used to explain the knowledge and cognitive mechanisms humans require to use language. So far there is an agreement that the language faculty is a biological object which can, therefore, be studied like one. With the advent of psycholinguistics and the spread of empirical methods among linguists, a new challenge emerges. Linguist must develop experiments that can provide empirical evidence of the theoretical constructs used in linguistic research.

Professor Colin Phillips from the Maryland Language Science Center will be the keynote speaker of the event. We welcome researchers working on empirical studies focused on the following topics:

• The ontological status of theoretical constructs (morphemes, rules, features, etc.)
• The study of linguistic processes/operations in broader (neuro)cognitive contexts
• The development of psychometric measurements which can tap into linguistic knowledge using behavioral data
• The exploration of the cognitive mechanisms that are responsible for the processing of linguistic information
• The neural underpinnings of language production and comprehension
• In general, experimental approaches to the study of language that are used provide evidence for specific linguistic theories, or to select between competing hypotheses.

We invite submissions for 30-minute talks (including discussion and questions) and poster presentations. Submissions should be sent to DoingExperiments-fgw@uva.nl, indicating whether the submission is intended as an oral presentation or a poster presentation.

The workshop will take place on April 4th 2019 in Amsterdam (specific location to be confirmed)

Deadline for submission is 15th of December.

CfP Sociolinguistics Circle, Utrecht University, April 5, 2019, deadline: December 17, 2018

Sociolinguistics Circle 5 April, 2019 – Call for papers

We are happy to announce the sixth edition of the Sociolinguistics Circle conference which will be held at Utrecht University, on 5 April 2019.

The Sociolinguistics Circle consists of a group of sociolinguists representing most – if not all – universities in the Netherlands and Flanders. Its main objective is to organize an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. Particular emphasis is put on participation by students and other young researchers: the conference is open to researchers of all levels.
Isabelle Leglise (CNRS, Paris) will be our key note speaker.

Call for Papers
We now welcome abstracts for paper and poster presentations. Abstracts should deal with topics in variationist linguistics, sociolinguistics, linguistic anthropology, dialectology, or related disciplines. Abstracts of no more than 300 words (excluding references) should be submitted in English or Dutch to secretariaatUiL-OTS.gw@uu.nl before 17 December 2018. Please mention in the mail whether you have a preference for paper or a poster presentation. We aim to decide on acceptance before 20 February 2019.

For more information: https://sociolinguisticscircle2019.sites.uu.nl/

Call for Workshop Proposals, Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2019, Varna, Bulgaria, September 2-6, 2019, deadline: January 8, 2019

Call for Workshop Proposals
===============================================
RANLP-2019: 12th Conference on
Recent Advances in Natural Language Processing

Main conference: 2-4 September 2019 (Monday-Wednesday)
Workshops: 5-6 September 2019 (Thursday-Friday)

Varna, Bulgaria
www.lml.bas.bg/ranlp2019
==============================================

Following the workshops held in conjunction with the Conferences "Recent Advances in Natural Language Processing"
RANLP-2005, RANLP-2007, RANLP-2009, RANLP-2011, RANLP-2013, RANLP-2015, and RANLP-2017, we are pleased to announce a call for workshop proposals for RANLP-2019.

RANLP-2019 invites workshop proposals on any topic of interest to the Natural Language Processing (NLP) community, ranging from fundamental research issues to more applied industrial or commercial aspects. The format of each workshop will be determined by its organisers. Workshops can vary in length from a half day to full 1-2 days and can also feature demo sessions. Accepted workshops will receive one free registration to RANLP-2019 (full registration including the summer school, tutorials, all workshops, conference, reception, conference dinner).

VENUE
The workshops will take place in Hotel "Cherno More", Varna, the main RANLP-2019 conference venue. If more than 4 workshops are selected, the RANLP-2019 organisers will provide space in some of the neighbouring hotels in downtown Varna.

IMPORTANT DATES
Workshop proposals due: 8 January 2019
Workshop selection: 31 January 2019
Workshop website due: 31 March 2019
Workshop paper submission deadline (suggested): 30 June 2019 Workshop paper acceptance notification (suggested): 28 July 2019 Workshop paper camera-ready versions (suggested): 20 August 2019 Workshop camera-ready proceedings ready (suggested): 25 August 2019

Workshops: 5-6 September 2019

REQUIREMENTS
Proposals should be no longer than five pages and should contain the following:
1. Title and brief technical description of the workshop, specifying the goals and the technical issues that it will focus on; 2. Brief description of the target audience, including estimates of the numbers of submissions and attendees (a tentative list of potential contributors would be useful); 3. List of related workshops/events held in the last three years or to be held in 2019; 4. Tentative workshop program committee; 5. Names and contact information (web page, email address) of the proposed organising committee; 6. Description of the experience of the proposed organisers in the workshop topics and in organising workshops or related events.

The workshop Organising Committee is responsible for the following:
• Installing and supporting the workshop website; • Disseminating call for papers/participation; • Organising paper submission, review process, authors notification, and collecting audio/visual presentation requirements; • Verifying the camera-ready copies, providing electronic conference proceedings, generated with the conference management system.

Workshop invited speakers: If the workshop organisers intend to host an invited talk, it is recommended that they invite somebody from the main conference keynote speakers or participants. If the workshop organisers decide to invite another speaker, it is very likely that the workshop organisers will have to secure financial support for this speaker.

The RANLP-2019 Organising Committee is responsible for the following:
• Supporting link to a workshop's web page; • Publishing the workshop proceedings with ISBN numbers, and registering DOI numbers for all accepted papers; • Providing the workshop venue;

• Organising registration, audio/visual support, coffee breaks, registration facilities, Internet access.

WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSION
Workshop proposals in PDF format should be e-mailed to Kiril Simov and cc'ed to

EVALUATION
Submitted proposals will be reviewed with respect to the following criteria:
* Relevance, importance, and timeliness of the topics;
* Completeness, clarity, and quality of the workshop proposal;
* Experience of the organisers in the proposed topics;
* Viability of the workshop.

THE TEAM BEHIND RANLP-2019
Galya Angelova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (OC Chair) Kalina Bontcheva, University of Sheffield, UK Ruslan Mitkov, University of Wolverhampton, UK (PC Chair) Preslav Nakov, Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar Nikolai Nikolov, INCOMA Ltd., Shoumen, Bulgaria Ivelina Nikolova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Petya Osenova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Kiril Simov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Workshop coordinator) Irina Temnikova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

CfP International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 12-14, 2019, deadline: January 15, 2019

ICHLL-10
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY


CALL FOR PAPERS

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology provides a platform for scholars and researchers to present their papers and share their research, their experiences, their ideas, the practical challenges encountered and/or the solutions adopted concerning the history of dictionaries, the making of historical dictionaries, as well as historical lexicology.
The conference will be held in Leeuwarden-Ljouwert (The Netherlands) from 12-14 June 2019. It is organized by the Fryske Akademy, in collaboration with the International Society for Historical Lexicography and Lexicology.

The history of lexicography and lexicology of smaller languages
The theme of the 2019 Conference is 'The history of lexicography and lexicology of smaller languages', but papers on any topic of historical lexicography and lexicology are also welcomed. There are slots for both papers and poster presentations. Papers will be 20 minutes in length, followed by a 10-minute discussion. Poster presentations will be staged in a dedicated session. Papers and poster presentations are to be delivered in English.

Proposals
Abstracts (ca. 300 words in length) should contain no self-identification and should be submitted electronically on https://easychair.org/conferences/?conf=ichll10, where we provide an abstract template to be used. You can also indicate whether the proposal is intended for oral presentation or for a poster.
The deadline for the submission of abstracts is Tuesday 15 January 2019. Notification of acceptance will be sent out by Friday 15 February 2019.

The abstracts (accepted for presentation) will be published on the Conference website. We intend to publish a selection of the papers in an edited volume, whether in hard copy or digitally.

Keynote speakers
We are happy to announce our two keynote speakers: Professor Sarah Ogilvie and Professor Andreas Deutsch.
Dr. Sarah Ogilvie is senior research fellow at the University of Oxford and Director of Global Partnerships (Dictionaries Division) at Oxford University Press. She is also a research affiliate at Stanford’s Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (CASBS).
Dr. Andreas Deutsch is professor of History of Law at Heidelberg University. He is also Director of the Research Center of the Deutsches Rechtswörterbuch / Dictionary of Historical German Legal Terms at the Heidelberg Academy of Sciences.

Previous conferences
Previous conferences were held in Leicester, UK (2002), Gargnano del Garda, Italy (2004), Leiden, the Netherlands (2006), Edmonton, Canada (2008), Oxford, UK (2010), Jena, Germany (2012), Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2014), Bloomington, USA (2016) and Genoa, Italy (2018). From now onwards ICHLL will be a yearly event.

Local organizing committee
The local organizing committee consists of:
Hans Van de Velde (chair, Fryske Akademy)
Rolf Bremmer (Universiteit Leiden / Fryske Akademy)
Anne Dykstra (Fryske Akademy)
Willem Visser (secretary, Fryske Akademy / Rijksuniversiteit Groningen)

Further information
Conference website: https://www.fryske-akademy.nl/ichll10/.
e-mail: ichll10@fryske-akademy.nl

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:
Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing
Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith
* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------
Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------
This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

• Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents
• Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)
• Disambiguated representations through multilinguality
• Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations
• Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------
Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------
Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------
Marta R. Costa-jussà
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu
Cristina España i Bonet
DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de
Pascale Fung
Hong Kong University of Science and Technology
pascale AT ee.ust.hk
Noah A. Smith
University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence
nasmith AT cs.washington.edu

Extra