Regelement

Regelement

LOT Populariseringsprijs

Reglement voor de LOT Populariseringsprijs voor taalwetenschap, ingesteld door het bestuur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap

1. De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft jaarlijks een prijs uit ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen (De bijdrage kan elke gewenste vorm hebben: artikelen, boeken, CD-rom's, video's, radio- TV-programma's, website, etc.) over een taalwetenschappelijk onderwerp.

2. De populariseringsprijs bedraagt 1000 Euro. De prijs kan gesplitst worden indien de jury daartoe termen aanwezig acht.

3.1. Voor de populariseringsprijs komen in aanmerking bijdragen die vervaardigd zijn door (een) in Nederland of België werkzame taalkundige(n) die gericht zijn op het algemene, niet taalkundig geschoolde publiek in Nederland en Nederlandstalig België.

Dit geldt zowel voor:

  • bijdragen die beschikbaar zijn gekomen in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt, in een medium bestemd en daadwerkelijk toegankelijk voor een algemeen publiek. (Indien copyright van toepassing is, is het jaar van copyright gelijk aan het jaar van uitreiking minus één.)
  • bijdragen die specifiek met het oog op de prijsvraag zijn vervaardigd, maar die nog niet publiek zijn gemaakt.

3.2. De bijdrage probeert bij voorkeur de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

3.3. Wanneer het onduidelijk is of een ingezonden bijdrage voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 3.1 en 3.2, beslist het LOT-bestuur of deze bijdrage kan meedingen naar de prijs.

4. De directie van LOT maakt de prijsvraag bekend en verschaft secretariële ondersteuning. Bij de bekendmaking wordt een termijn vastgesteld waarbinnen inzending mogelijk is. Iedere Nederlandse of Belgische taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse of Belgische taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage als bedoeld in artikel 3.1, niet van eigen hand, voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage met motivatie aan te melden bij LOT. Juryleden zijn gerechtigd zelf bijdragen (maar niet van eigen hand) voor beoordeling in te dienen.

5. De prijs wordt toegekend door een tijdig daartoe door het LOT-bestuur benoemde jury. De jury bestaat bij voorkeur uit één lid van het LOT-bestuur, twee andere taalkundigen die geen lid behoeven te zijn van LOT en twee redacteuren van een dagblad of een ander periodiek verschijnend op een algemeen lezerspubliek gericht tijdschrift. De jury werkt zonder last of ruggespraak. Zij nomineert binnen drie maanden na de uiterste inzendingsdatum ten hoogste drie van de inzendingen. De jury kan daarbij onderscheid maken tussen de twee categorieën bedoeld in artikel 3.1. In het tijdens het Taalgala te presenteren juryrapport beargumenteert de jury de nominaties en bepaalt de jury tevens welke inzending als winnaar zal worden aangemerkt. Zo nodig kan de jury een winnaar aanwijzen per categorie, en het geldbedrag over deze winnaars verdelen. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De uitspraak van de jury is bindend.

6. Wanneer de jury van oordeel is dat de twee beste inzendingen in een categorie van gelijke kwaliteit zijn kan zij beide ex aequo bekronen. De jury is niet gehouden de prijs uit te reiken. Zij kan van uitreiking afzien bij gebrek aan inzendingen van voldoende kwaliteit. Als een winnende bijdrage meer dan één auteur heeft, delen de auteurs de toegekende prijs.

7. Indien een bekroonde inzending nog niet eerder is gepubliceerd en een omvang van 3000 woorden niet te boven gaat zal het LOT-bestuur zich, in overleg met de jury, inspannen om deze, zo nodig op basis van redactionele aanpassingen, gepubliceerd te krijgen in een dag- of weekblad of een andere daartoe in aanmerking komende periodiek.

8. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Taalgala.

9. Ten aanzien van zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het LOT-bestuur.