October, 28th, 2016

  

 	
	
LOT Announcements / events
Oproep LOT populariseringsprijs 2017, deadline inzendingen: 1 november 2016

Aan alle taalkundigen in Nederland en(Nederlandstalig) België

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschaplooft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van hetvervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over eentaalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komendepublicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor ditdoel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen,boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera.Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2015 en 31 oktober2016 kunnen worden voorgedragen.
De bijdrage dient in het Nederlands terapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door eenin Nederland of België werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienende essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk temaken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse of Belgische taalkundigeonderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordelinginzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse of Belgische taalkundige een reedsgepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragenvoor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden.Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titelbijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een doorhet LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad oftijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op hetTaalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla,samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs.Het Taalgala zal op zaterdag 4 februari 2017 plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is verplaatst naar 1 november 2016. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar
LOT@uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending.De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit vanhet taalkundig onderzoek en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien onderaan dezeweb-pagina:

http://lotschool.nl/populariseringprijs

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

LOT Winter school 2017, Nijmegen, 9-20 January 2017: Registration is open from October 31st until December 4th.

WEEK I: 9-13.01.2016

9:00-11:00

RM 1

Iris Hendrickx &

Suzan Verberne

(Radboud University Nijmegen)

Text mining and information retrieval

Peter Svenonius

(University of Tromsø)

A Fresh Look at Categories and Extended Projections

John Dubois

(University of California, Santa Barbara)

t.b.a.

11:15-13:15

RM 1

Geertje van Bergen

(Radboud University Nijmegen) &

Monique Flecken

(Max Planck Institute for Psycholinguistics)

Psycholinguistic approaches to linguistic relativity

Leah Roberts

(University of York)

Cross-linguistic influences in second language acquisition

Michel DeGraff

(Massachusetts Institute of Technology)

On some challenges in Creole studies—in theory, history, typology, computation, education…

14:15-16:15

RM 1

Marian Klamer

(Leiden University)

Typology & Dialectology: Field methods

Bettelou Los

(University of Edinburgh)

Topics in Diachronic Syntax

Hans-Jörg Schmid

(LMU München)

How usage shapes grammar: Entrenchment and conventionalization

Tue, We, Thu

16:30-18:30

Research Discussion Group Bettelou Los

Research Discussion Group Leah Roberts

Research Discussion Group Peter Svenonius

OnWednesday: Schultink-lecture by Michel DeGraff, other time schedule!

09:00-11:00

slot 1

11:15-13:15

slot 2

14:00-15:00

Schultink lecture

15:15-17:15

slot 3

17:30-19:00

RDG

WEEK II: 16-20.01.2017

9:00-11:00

RM 1

José Sanders

(Radboud University Nijmegen)

Methods of Discourse Analysis: The Case of Narratives

Frank Wijnen

(Utrecht University)


Language and procedural memory

Leelo Keevallik

(Linköping University)

Language and Multimodality

11:15-13:15

RM 1

Odette Scharenborg

(Radboud University Nijmegen)

Speech perception in adverse listening conditions

Charlotte Gooskens &

Nanna Hilton

(University of Groningen)

Language across borders: perception and production

Gillian Ramchand

(University of Tromsø)

Situations and Events and the English Auxiliary System

14:15-16:15

RM 1

Roeland van Hout

(Radboud University Nijmegen)

How to analyse 0/1 outcomes? An exploratory passage across relevant statistical options and techniques.

Jubin Abutalebi
(University San Raffaele, Milan)

Neurobiology of Language

Huub van den Bergh

(Utrecht University)

Writing

Tue, We, Thu

16:30-18:30

Research Discussion Group Gillian Ramchand

Research Discussion Group Roeland van HoutKennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC seminar 'CLIL-reversed', Amsterdam, 28 October 2016

Amsterdam, P.C.Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 104

October 28 2016, 15.15-16.30 uur

Prof.dr. Rick de Graaff, Utrecht Institute of Linguistics, Language and Education,University of Utrecht

presents

CLIL-reversed: What language teaching research can learn from the role of content and language in education

The abstract can be found on the ACLC website:here

The Amsterdam Center for Language and Communication(ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap,Spuistraat 134, room 4.02.

For moreinformation: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

International Symposium on Abstract Concepts, Amsterdam, 18 November 2016.

The program of the International Symposium onAbstract Concepts is now available.

Abstract concepts are a controversial and widelydebated topic, especially within the theoretical discussion about the embodiedvs symbolic nature of language and meaning.

Supported by an extensive body of empirical research,the embodied account of cognition argues that cognition (and thereforelanguage) is tightly related to perceptual and motoric experience. However, theAchille heel of the embodied account of cognition is precisely the (stilldebated) nature, structure, processing, and modeling of abstract concepts. Inparticular: how does perceptual experience affect our understanding andsemantic representation of abstract concepts (idea, theory, argument), which bydefinition lack perceptual referents?

This topic is investigated from different angles in oursymposium, thanks to the special lectures provided by world class computerscientists and cognitive scientists. Join the debate in Amsterdam,Friday 18th November 2016.

More info and registration process can be found on theevent website:

https://abstractconceptsnet.wordpress.com/

Program

08.45 Registration

09.15 Opening

09.30 Diane Pecher: Curb your embodiment

09.50 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

10.15 Friedemann Pulvermueller: Concretemechanisms for abstract meaning

10.35 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

11.00 coffee break with POSTER SESSION 1 (6 posters)

11.30 Gabriella Vigliocco: Learning andprocessing abstract concepts: The role of language and the role of emotion

11.55 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

12.15 Alessandro Lenci: The emotions ofabstracts: A distributional semantic analysis

12.35 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

13.00 Lunch with POSTER SESSION 2 (14 posters)

14.00 Max Louwerse: Language statistics explainconceptual processing

14.20 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

14.45 Gun Semin: The place of metaphors in theorder of things

15.05 two questions from designated peers plus repliesand10 minutes questions from the audience

15.30 coffee break with POSTER SESSION 3 (6 posters)

16.00 Ken McRae: Situations, perceptualinformation, and abstract concepts

16.20 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

16.45 Piek Vossen: Granularity and identity ofevent descriptions

17.05 two questions from designated peers plus repliesand 10 minutes questions from the audience

17.10 Final discussion and closing

18.00 Dutch Borrel (wine reception) for all theparticipants

Poster Presentations

I. Bondarenko - Time domain matrix modeling incognitive linguistic research.

F. Calzavarini, F. Garbarini, M. Diano, & D.Marconi - Lexical semantic competence and visual imagery.

G. Di Cesare, A. Errante, M. Marchi, & V. Cuccio -Language for action: between re-enactment and prediction.

F. R. Dreyer, & F. Pulvermüller - Love vs. Logic:fMRI dissociations between emotional and non-emotional abstract nouns inleftmotor areas during passive reading.

F. Franzon - Different degrees of abstraction fromvisual cues in processing concrete nouns.

D. Frassinelli, A. Abrosimova, S. Springorum, E.Kiangia, & S. Schulte im Walde - Spatial meaning shifts in German particleverbs with “auf” and “an”.

A. Goldschmidt - Inference to the concrete:Force-inferences in the verb-adverb domain.

M. Homan, & P. Sommerauer - Detecting implicitstereotype bias in natural language .

L. Hustinx, & W. Spooren - How to determine thedeterminants of abstractness and concreteness?

A. Jelec - Are abstract concepts rooted in bodilymimesis?

L. van Lent, M. Janssen, Lucas de Jong, M. Kuiper, J.van de Laar, C. Swagten, & E. Das - When epidemics become real: AnLCM-based analysis of tweets about ebola.

P. Liu, L. Connell, & D. Lynott - Metaphoricconcepts’ representations are both linguistic and simulated.

C. Mazzuca, & A. Borghi - Abstract concepts and theactivation of the hand and mouth effectors.

L. Melnyk - Prototype-based categorization of abstractconcepts.

G. Mills, & G. Redeker - Making invisible"trouble" visible: Self-repair increases abstraction in dialogue.

E. Murphy - Acceptability properties of abstract sensesin copredication.

A. Panunzi - Metaphor in action: Action verbs andabstract meaning.

L. Pollock - The concreteness effect disappears underconditionsthat should maximise it.

M. Rosenberg - Abstract concepts in development: Spontaneousproduction of novel word-formation in Swedish child language.

A. Rotaru - Imageability, concreteness, and semanticnetwork structure.

E. Scerrati - A study on abstract concepts with theextrinsic Simon task.

S. Schulte im Walde, & M. Köper - The role ofambiguity and abstractness in multi-modal models of German noun compounds andparticle verbs.

E. Smolka, J. Andoni Duñabeitia, & Manuel Carreiras- Is concreteness processed automatically?

S. Springorum, & S. Schulte im Walde - Contextualabstraction of particle meaning in German particle verbs.

Y. Tong, & A. Cienki - How limits can be pushed:Action, metaphor and gesture.

S. Zacharias - The development of abstract scientificconcepts in a naturalistic classroom setting.

2017 Nijmegen Lectures, Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen, January 23-25, 2017

The 2017 Nijmegen Lectures will take place January 23-25and will feature lectures by Gary S. Dell, Professor of Linguistics andPsychology from the University of Illinois at Urbana-Champaign, http://www.psychology.illinois.edu/people/gdell

The Nijmegen Lectures are a series of lectures in the areaof language sciences, offered each year by the Max Planck Institute forPsycholinguistics and the Radboud University Nijmegen.

Workshops / Conferences / Symposia
Final call for participation: 2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions, Nijmegen, the Netherlands, 31 October – 1 November 2016

=== Announcement for 2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions ===

31 October 2016 – 1 November 2016
Nijmegen, the Netherlands
Website: www.odettescharenborg.ruhosting.nl/pasrac2016/

The second workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions (PASRAC) will be held in Nijmegen, The Netherlands.
The workshop is a follow-up on the first workshop organised in Bristol in March 2010.

The aim of the two-day workshop is to bring together scientists from different disciplines, including psychology, linguistics, computer science, neuroscience, and cognitive science, working on the topic of speech recognition in adverse conditions.

Basic themes will be, but are not limited to:
- Sensory degradation
* Extrinsic: Noise and other distortions, such as atypical speech, accented speech, conversational speech
* Intrinsic: Hearing impairments and cochlear implants
- Incomplete knowledge (L1-L2, adults-children)
- Limited processing resources (dual tasking, divided attention, etc).

We are inviting abstracts (maximum length is 500 words, excluding
references) for oral or poster presentations.

* IMPORTANT DATES:
1 May 2016: Submission portal opens
1 June 2016: Registration opens
30 June 2016: Abstract submission deadline
31 July 2016: Notification of abstract acceptance

* KEYNOTE SPEAKERS:
Ann Bradlow (Northwestern University, IL) Sophie Scott (University College London, UK)

* INVITED SPEAKERS:
Helen Blank (MRC Cognition and Brain Sciences Unit, UK) Maria Chait (University College London, UK) Antje Heinrich (MRC Institute of Hearing Research, UK) Bob McMurray (University of Iowa, IA) Bernd Meyer (Johns Hopkins University, MD / University of Oldenburg,
Germany)
Kevin Munro (University of Manchester, UK) Kathy Pichora-Fuller (University of Toronto, Canada) Adriana Zekveld (VU University Medical Centre, the Netherlands)

* ORGANISERS:
Polina Drozdova (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Florian Hintz (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Sven Mattys (University of York, UK) Odette Scharenborg (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)

* PROGRAMME COMMITTEE:
Helen Blank
Florian Hintz
Sven Mattys
Bernd Meyer
Kathy Pichora-Fuller
Odette Scharenborg
Adriana Zekveld

Update Conference 'Languages & The Media', Berlin, Germany, November 2 – 4, 2016

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/22414/LaM_banner.png

Dear Sir/Madam,

Take a first glimpse of what to expect at this year’s Languages & The Media Conference and explore the conference programme which is now online!

Under the overall topic “Agile Mediascapes – Personalising the Future” Languages & The Media offers you the perfect opportunity to be part of a fascinating debate and discover diverse topics such as fan- and funtranslation, crowdsourcing, cloud technologies and many others. We will give you forecasts on the developments impacting audiovisual translation as well as the perspectives and new challenges the industry is to face. Our panel discussions and presentations are the best way for you to get insights on the professional landscape for language transfer in audiovisual media and the methods that will allow us to navigate and conquer the new media landscape.

Join us on November 2 – 4, 2016, in the Hotel Radisson Blue in Berlin and be part of the exciting discussions. As seats for our Pre-Conference Workshops on November 2 are filling up make sure to book your place early!

Sponsorship packages and exhibition space are available, providing your company with the vital opportunity to reach out to potential customers, reinforce your brand and assert your presence as a leader in the language transfer in audiovisual media sector.
Contact us today to find out more: info@languages-media.com

We look forward to seeing you in Berlin in November!

Kind regards,

Your Languages & The Media Team

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/10941/icon_fb_over.png

Facebook

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/10943/icon_linkedin_over.png

LinkedIn

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/10947/icon_twitter_over.png

Twitter

ICWE GmbH
Leibnizstrasse 32
10625 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0)30 310 18 18-0
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-Mail: info@languages-media.com
www.languages-media.comUnsubscribe


ACLC seminar 'Lingua Receptiva as multilingual mode for academic communication', Amsterdam, 4 november 2016

Amsterdam, Oudemanhuispoort, C 2.23

November 4 2016, 15.15-16.30 uur

Dr. Janten Thije, Utrecht Institute of Linguistics, Language and Education, Universityof Utrecht

presents

Lingua Receptiva as multilingual mode for academiccommunication

The abstract can be found on the ACLC website: here

The Amsterdam Center for Language and Communication(ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap,Spuistraat 134, room 4.02.

For moreinformation: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

Slotconferentie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie, Utrecht, 11 november 2016

http://www.freshbits.nl/client/nwo/begrijpelijke_taal/header.jpg

Slotconferentie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie
Utrecht, 11 november 2016

Op vrijdag 11 november 2016 wordt het onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal en effectieve communicatie afgesloten met een slotconferentie in de binnenstad van Utrecht. Onderzoekers presenteren de belangrijkste resultaten die het programma tot nu toe heeft opgeleverd. Ook is er veel aandacht voor de toepassing in de praktijk van effectieve communicatie. Er zijn twee paneldiscussies waaraan alle deelnemers kunnen bijdragen en er worden verschillende demonstraties verzorgd, van onder meer de Kennisbank Begrijpelijke Taal en het programma T-SCAN.

Locatie:
Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49
Utrecht
Routebeschrijving

De ochtend begint met een openingslezing van prof. dr. John Bateman (Universität Bremen), een internationaal vooraanstaand expert in multimodale communicatie. Daarna is er in de projectbijdragen met name aandacht voor de wetenschappelijke resultaten die het programma heeft opgeleverd. Een panel buigt zich over de vraag wat we hebben geleerd, én over toekomstige onderzoeksmogelijkheden.
's Middags ligt de nadruk op valorisatie: hoe zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek toepasbaar in de praktijk? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de mogelijkheden en wensen voor de toekomst? Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven, die soms hebben meegewerkt in het onderzoek, geven hun visie. Het gaat om vertegenwoordigers uit de financiële sector, de gezondheidszorg, de educatie en overheid-burgercommunicatie.

We nodigen u van harte uit om de conferentie bij te wonen! Wilt u erbij zijn? Dan vragen we u, in verband met het beperkte aantal plaatsen, om het aanmeldformulier in te vullen op de website.

We kijken ernaar uit om u op 11 november te zien in Utrecht!
Vriendelijke groeten,

Ted Sanders
Voorzitter programmacommissie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie (NWO/ZonMw)

Programma

Voor bijdragen in de ochtend is de voertaal Engels, 's middags is de voertaal Nederlands. Dagvoorzitters zijn prof. dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen).

9.00-9.30u

Registratie en opening

Key note speech

Prof. dr. John Bateman: Expanding communication analysis beyond language: methods for multimodal analysis of diverse media

Presentaties ochtend

1. dr. Simon Zebregs (Universiteit van Amsterdam), dr. Anneke de Graaf (Radboud Universiteit): Improving health promotion on alcohol and tobacco for low-literate adolescents?
2. drs. Suzanne Kleijn (Universiteit Utrecht): Towards a validated readability index for Dutch: fact(or)s and figures
3. dr. José Sanders (Radboud Universiteit), prof. dr. Hans Hoeken (Universiteit Utrecht): Stories as understandable health interventions

12.00-13.00u

Lunch

Producten/demonstraties:

Kennisbank Begrijpelijke Taal (Carla van Rooijen), Empirische schrijfadviezen (Jacqueline Evers-Vermeul), T-SCAN (Henk Pander Maat).

Panel

Comprehensible Language - what have we achieved and where do we go?
Panel onder leiding van prof. dr. Wilbert Spooren (Radboud Universiteit).
Panelleden: prof. dr. John Bateman (Universität Bremen), dr. Thea van der Geest (Universiteit Twente), prof. dr. Leo Noordman em., prof. dr. Nanne de Vries (Universiteit Maastricht), dr. Carel van Wijk (Universiteit van Tilburg)

Presentaties middag

1. dr. Olga Damman (VU Medisch Centrum), dr. Maaike van den Haak (Vrije Universiteit): "Let op: dit onderzoek maakt risico's begrijpelijk!" Een studie naar de begrijpelijkheid en verbetering van gezondheidsrisico-informatie
2. drs. Jasper van de Pol (Universiteit van Amsterdam): Maken stemhulpen de politiek begrijpelijker?
3. drs. Astrid Kraal (Universiteit Leiden): Waarom hebben sommige kinderen moeite met het begrijpen van teksten en andere kinderen niet? Verschillen tussen zwakke en goede begrijpend lezers in groep 4
4. prof. dr. Leo Lentz (Universiteit Utrecht): Financiële geletterdheid. Wat is het en wat doet het? Drie case studies in de praktijk van pensioencommunicatie en incasso

Panel

Opbrengsten van het programma en toepassing in de praktijk
Panel onder leiding van prof. dr. Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen).
Panelleden: Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman, nu Europese rekenkamer), Dirk Caluwé (Taaladviesdienst Vlaamse overheid), José van der Hoeven (Kenniscentrum Begrijpend Lezen), Marga Hooyman (Schouten & Nelissen), Roderik Kraaijenhagen (NIPED, persoonlijke gezondheidscheck), Martin Rijnsburger (PGGM Pensioenen), Erik van der Spek (Hendrikx Van der Spek Communicatie).

17.15-18.15u

Afsluiting en borrel
Prof. dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht): Toekomst voor Begrijpelijke Taalhttp://www.freshbits.nl/client/nwo/begrijpelijke_taal/zonmw.jpg

Alle informatie staat ook op de website http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/begrijpelijke+taal/slotconferentie.TiNT-dag 2016: “Terminologie van de Gezondheidszorg”, Bilthoven, 18 november 2016

TiNT-dag 2016: “Terminologie van de Gezondheidszorg”

RIVM, Bilthoven, vrijdag 18 november 2016


Programma

09.30-10.20 uur: registratie en ontvangst

10.20-10.30 uur: Inleiding (prof. dr. Willy Martin,voorzitter NL-Term)

10.30-11.10 uur: Risicocommunicatie: een kleine kans opbegrip

prof. dr. Daniëlle Timmermans (RIVM, Vumc, lid NWOStuurgroep Begrijpelijke Taal)

11.10-11.50 uur: Kenmerken, toepassingen en uitdagingenvan medisch Nederlands vroeger en nu – een inleiding

drs. Arnoud van den Eerenbeemt (medisch terminoloog,Zorgtaal, Pinkhof Medisch Woordenboek)

11.50-12-30 uur: Talen naar gestructureerdezorginformatie

prof. dr. Ronald Cornet (gasthoogleraar LinköpingUniversity/AMC Medische Informatica)

12.30-14.00: lunch

14.00—14.30 uur: Vertaling van een internationaleklinische standaardterminologie als basisvoorwaarde voor invoering in deBelgische gezondheidszorg en daarbuiten

dr. Arabella D'Havé (hoofd Terminologie en Documentatie,Directoraat Generaal Gezondheidszorg, Brussel)

14.30-15.00 uur: Terminologie in de geestelijkegezondheidszorg – de uitdagingen

dr. Hanneke Bot (directeur Bilingual Communication& Training Bot)

15.00-15.30 uur: koffie-/theepauze

15.30-16.00 uur: Computationele terminologie voorgestructureerde verslaglegging van screeningsradiologie

Soufyan Belkaid, Bsc en Tim Loyen, Bsc (masterstudentenin resp. Linguistic Engineering en Computer Science, VU Amsterdam)

16.00-16.30 uur: Overheidsterminologie: terreinverkenningen eerste stappen

dr. Hennie van der Vliet (VU Amsterdam) en ir. JanConvents (secretaris NL-Term)

16.30-18.00 uur: borrel


Meer informatie vindt u op de website van NL-term: http://www.nlterm.org

Reminder: International Symposium​ 'Abstract Concepts: Structure, Processing and Modeling', Amsterdam, 18 November 2016

COGVIM proj. (Marie Curie dr. M. Bolognesi) and Metaphor Lab Amsterdam present:

Abstract Concepts: Structure, Processing and Modeling

International Symposium


Amsterdam, 18th November 2016 (09.00-18.00)

On which dimensions of meaning do abstract and concrete concepts differ? How does perceptual experience affect abstract concept processing and representation? What is the role of language in shaping and indexing the content of concrete vs abstract concepts?

How and in which contexts are abstract concepts understood through metaphors? Program Eight eminent scholars will discuss the nature, structure, processing, and modeling

of abstract concepts in various disciplines.

The panelists will present their views and respond to questions from their peers.

A general discussion among all panelists and the audience will follow each talk.

Keynote Speakers

Prof. Friedemann Pulvermueller (Free University Berlin)

Prof. Gun Semin (Utrecht University)

Prof. Piek Vossen (VU University Amsterdam)

Dr. Diane Pecher (Erasmus University Rotterdam)

Prof. Max Louwerse (Tilburg University)

Prof. Alessandro Lenci (University of Pisa)

Prof. Ken McRae (University of Western Ontario Canada)

Prof. Gabriella Vigliocco (University College London)

For more info and registration: https://abstractconceptsnet.wordpress.com/


Workshop 'Aquiring morphology', University of Amsterdam, 24 November 2016

On Thursday the 24th ofNovember at 10:00 Bibi Janssen will be defending her dissertation titled “Theacquisition of gender and case in Polish and Russian. A study of monolingualand bilingual children” in the Agnietenkapel. In honor of her defense, a workshop"Acquiring morphology" will be organized in the afternoon. Due to thesize of the room, the workshop has a limited number of participants. Pleaseregister by sending an email to Iris Duinmeijer (i.duinmeijer@uva.nl) ifyou would like to participate.

Program of the workshop

14.30-14.45 welcome

14.45-15.30 Sharon Armon-Lotem, Bar Ilan University, Israel

Difficultywith wh-movement and the acquisition of exhaustivity in wh-questions amongPA-speaking children with typical language development (TLD) and children withlearning disabilities (LD)

15.30-16.15 Elena Tribushinina, Utrecht University

Production and processing of pronominal gender byDutch-Russian bilinguals

16.15-17.00 Jan de Jong, University of Bergen, Norway &University of Amsterdam

Sentence repetition as a tool for research and diagnostics– with a detour to Norway

Abstracts

Difficulty with wh-movementand the acquisition of exhaustivity in wh-questions among PA-speaking childrenwith typical language development (TLD) and children with learning disabilities(LD)

Sharon Armon-Lotem, Bar IlanUniversity, Israel

The current study exploresexhaustivity – the ability to give exhaustive answers to single and multiplewh-questions - and the relation between exhaustivity and syntactic and lexicalknowledge on the one hand and learning and memory on the other amongPA-speaking children in early school years.

60children with typical language development (TLD) (ages 5, 6 and 8) and 40children with learning disabilities (LD) (ages 6 and 8) were tested forknowledge of exhaustivity in three types of wh-questions: single (who is ridinga bike?), paired (who is eating what?), and triple wh-questions (who is givingwhat to whom?) using a comprehension with pictures task (Schulz, 2015). Allwere further tested for learning skills and memory with a Fast Mapping (FM)task, and for lexical knowledge as part of the exhaustivity task. The childrenwith LD, and the youngest group with TLD, were also tested for syntacticabilities with a sentence repetition (SR) task.

Asexpected, LD children performed significantly below their TLD peers on the threetypes of questions. For single wh-questions, singleton answers (responding withone element) were the most frequent error violating exhaustivity while inmultiple questions that require paired or triple answers, all-subject andall-object answers were the dominant errors, showing that exhaustivity was notapplied to sets of paired or triple answers. Those LD children, who exhibiteddifficulties in exhaustivity, also exhibited difficulties in repeating objectquestions and object relative clauses,

whilemost LD children showed difficulties in the FM task. These findings show thatknowledge of exhaustivity is related to linguistic deficits measured byvocabulary and SR, rather than to learning disability (including memory) testedby FM.

Production and processing ofpronominal gender by Dutch-Russian bilinguals

Elena Tribushinina and PimMak, Utrecht University

This talk deals with theacquisition of pronominal gender by simultaneous Dutch-Russian bilingualsraised in the Netherlands. Russian has a three-way system of grammatical genderdetermining pronoun use, whereas in present-day Dutch pronoun selection isprimarily based on semantic cues, such as animacy and individuation. Analysisof narrative production data reveals that bilingual children use Dutch pronounscorrectly, and sometimes even more accurately than their monolingual peers. Incontrast, the production of pronominal gender in their weaker language(Russian) remains largely inaccurate until age 6, whereas monolingualRussian-speaking children perform at ceiling by age 4. The errors made bybilingual children may be due to the lack of knowledge, but also due to otherfactors, such as processing limitations. Processing research can providefurther insights into the source of production errors. In order to establishwhether bilingual children can use gender cues in online processing ofpronouns, we conducted an eye-tracking experiment by means of the Visual WorldParadigm. The results revealed that bilingual children aged 5 are sensitive togender cues and use them in discourse processing. However, bilinguals wereslower than their monolingual peers in the processing of pronouns, which mightreflect an additional processing effort needed to suppress the dominantlanguage.

Sentence repetition as atool for research and diagnostics – with a detour to Norway

Jan de Jong, University ofBergen, Norway & University of Amsterdam

Three language-specificversions of the Sentence Repetition task (SRep), as created in COST ActionIS0804 and described by Marinis & Armon-Lotem (2015), were used or adaptedin Bibi Janssen’s study. Janssen uses them as a measure of language proficiencyin her subjects. In the present contribution I want to recapitulate therationale of the task, but also discuss its role in the diagnostics of childrenwith language impairment, whether monolingual or bilingual.

Thecreation an SRep task for a specific language entails taking into considerationthe typology of the language and the markers of language impairment in thelanguage. I will take this opportunity to illustrate this adaptation process,using exemplary items from the Norwegian version of the COST task, which is nowin progress. There are sentence repetition tasks for Norwegian, notably as partof two language test batteries (CELF 4 and Språk 6-16) or as compiled forresearch purposes (Klem et al., 2015) but no tasks follow the COST SRep design,which is carefully structured to include items with different and increasinglevels of complexity. Building the new task requires a fresh exploration ofNorwegian sentence structure (in particular discrepancies with other Germaniclanguages to which the SRep has been applied) and of vulnerable elements in thegrammar of Norwegian children with SLI. Consideration of the latter alsoconstitutes a challenge: as for many languages, we do not know all thevulnerable domains in Norwegian SLI. I will discuss how to deal with this lackof information.

References

Klem Marianne, Melby-LervågMonica, Hagtvet Bente, Lyster Solveig-Alma Halaas, Gustafsson Jan-Eric, HulmeCharles (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skillsrather than working memory limitations. Developmental Science 18 (1): 146-54.

Theo Marinis & SharonArmon‐Lotem (2015). Sentence repetition. In S. Armon-Lotem, J. de Jong & N.Meir (eds.) Assessing

Perception Day, Radboud University, Nijmegen, 2 December 2016

Dear colleague,

We are happy to announce Perception Day on Friday 2 December 2016, Radboud University, Nijmegen.

Perception Day is the follow-up of the of the 'Dag van de Perceptie' and is an informal one-day conference on perception research in the Netherlands and abroad.

All researchers on perception are invited to join and present their research as poster or talk.

Send a short abstract before 30 September, admission fee is 35,00 Euro and includes coffee, lunch and drinks afterwards.

Please consult the Perception Day website for further information, abstract submission, registration and payment.

The Perception Day website is now open: http://www.ru.nl/donders/perception-day/

Hope to see you on Perception Day!

This year's Perception Day is organised by the members of the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Previous editions were organised by TNO Soesterberg in 2006/8/9 and TU Eindhoven 2011/13.

Organizers Perception Day 2016,

Rob van Lier

Arno Koning

Richard van Wezel

Dag van de Nederlandse zinsbouw, Universiteit van Amsterdam, 16 december 2016

Dag van de Nederlandse zinsbouw gehouden. Er zijn dit jaar twee overkoepelende thema’s: (i) de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde; (ii) adverbia. Tevens maakt de afscheidsrede van Hans Bennis in de oude Lutherse kerk deel uit van het programma. Iedereen is welkom: deelname is gratis.


De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 16 december 2016, 9.15-18.00 uur
Locatie: Singel 425 (Universiteitsbibliotheek UvA), Doelenzaal


Programma:

Inloop en welkomstwoord (9.15-9.45)

Taalpathologie/neurolinguïstiek en NL zinsbouw (9.45-11.00)
Spreker: Roelien Bastiaanse (RUG)
Respondent: Hans Bennis (Meertens Instituut)

Corpusanalyse/statistiek en NL zinsbouw (11.30-12.45):
Spreker: Geertje van Bergen (Max Planck Instituut)
Respondent: Riny Huybregts (UU)

Syntax of Dutch. Verbs and verb phrases (13.45-15.30):


Spreker: Sjef Barbiers (LUCL)

Spreker: Liliane Haegeman (UGent)

Afscheidsrede Hans Bennis (16.00-18.00 uur)
Titel: De Kunst van het verdwijnen
Oude Lutherse kerk (singel 411)

4th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, Athens, Greece, 3-6 January 2017

For more information please see: http://www.atiner.gr/humanities

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Update: Winter School ‘Metaphor identification and analyses’, Amsterdam, 22-27 January 2017
1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

>

1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

The International Conference on Current Issues of Arabic Language Teaching and Learning, Literature and Translation, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017
Job Announcements / Vacancies
Postdoc at UNC Chapel Hill, United States, deadline: November 15, 2016

The Carolina Postdoctoral Program for Faculty Diversity

The University of North Carolina at Chapel Hill

http://linguistics.web.unc.edu)

The stipend is $47,476 per calendar year. Funds are available for research expenses, including travel. Interested applicants who will have completed their doctoral degree no later than July 1, 2017 and no earlier than July 1, 2012 are eligible to apply. The primary criterion for selection is evidence of scholarship potentially competitive for tenure track appointments at the University of North Carolina and other research universities. An important secondary criterion is the support of prospective departments. Preference will be given to U.S. citizens and permanent residents. The University of North Carolina at Chapel Hill strongly encourages applications from African American, Native American and Hispanic American scholars.

Interested applicants should apply online at https://apps.research.unc.edu/postdoc_fd/.

Directions for the electronic submission are provided at the application site. For additional information, please visit the program website at http://research.unc.edu/carolina-postdocs/index.ht.... Questions may be directed to Program Coordinator Jennifer Pruitt in the Office of Postdoctoral Affairs at jennifer_pruitt@unc.edu.

Post-doctoral researcher position 'Computational modelling of human spoken-word recognition', Radboud University, Nijmegen, deadline: 20 November 2016

Coming up:Vacancy for a one-year post-doctoral researcher position

at theRadboud University, Nijmegen, The Netherlands

***Computational modelling of human spoken-word recognition ***

As a post-doctoral researcher, you will join the NWO-Vidifunded project 'Ignoring the merry in marry: The effect of individualdifferences in attention and proficiency on non-native spoken-word recognitionin noise'

headed by Dr. Odette Scharenborg. This project investigatesthe effect of noise on non-native spoken-word recognition using a range oftasks tapping into different processes underlying human spoken-wordrecognition, and the effect of individual differences in attention andproficiency on non-native spoken-word recognition in noise.

You will conduct research on or related to thecomputational modelling of human spoken-word recognition. Research will focuson determining the best method for the automatic classification of speechsegments, building a computational model of non-native human spoken-wordrecognition using Deep Neural Networks, running simulations and comparing themodel’s output with existing human data. You will communicate your findingsthrough papers in peer-reviewed research journals and at internationalconferences.

What we expect:

- You hold a PhD in artificial intelligence, computerscience, computational (psycho)linguistics, or a related discipline

- You have a good knowledge of speech and human and/orautomatic speech processing

- You have experience with computational modelling

- You have experience with Deep Neural Networks

- You have a good command of spoken and written English

- You have multiple journal publications, two of which asa first author

- You are a team player who enjoys working with peoplefrom different backgrounds

More information:

Odette Scharenborg

O.Scharenborg@let.ru.nl

http://odettescharenborg.ruhosting.nl

How to apply:

Please note: Only job applications uploaded via theuniversity website are taken into consideration. The job vacancy will soonbecome available via http://www.ru.nl/werken/alle-vacatures/

The application should consists of:

- Motivationletter

- CV

- Listof publications

- Namesof two referents

Closing date: Sunday 20 November 2016.

Starting date: The preferred starting date is 1 January2017.

Senior-level (tenured) position in syntax, Harvard University, United States, December 1, 2016

Professor of Linguistics

Below you will find the details for the position including any supplementary documentation and questions you should review before applying for the opening. To apply for the position, please click the Apply for this Job link/button.

If you would like to bookmark this position for later review, click on the Bookmark link. If you would like to print a copy of this position for your records, click on the Print Preview link.

Bookmark this Posting | Print Preview | Apply for this Job

Position

Details

Title

Professor of Linguistics

School

Faculty of Arts and Sciences

Department/Area

Linguistics/Syntax

Position Description

The Department of Linguistics at Harvard University seeks to make a tenured appointment at the rank of Professor in the area of syntax, expected to be effective July 1, 2017. The selected candidate will teach and advise at the undergraduate and graduate levels. Applicants should have a distinguished record of innovative research and teaching; special importance will be attached to a research program that addresses centrally some of the interfaces of syntax with other subareas of linguistics and emphasizes the interconnectivity of linguistics with other fields of study. The successful candidate will be expected to provide leadership in guiding the future development of linguistics at Harvard. Teaching ability at the undergraduate and graduate levels and the ability to work well with colleagues are essential. Applicants are required to have a doctorate.

Basic Qualifications

Applicants are required to have a doctorate.

Additional Qualifications

Special Instructions

Please submit the following materials through the ARIeS portal (http://academicpositions.harvard.edu/7097):

1. Cover letter
2. Curriculum Vitae
3. Teaching statement (describing teaching approach and philosophy)
4. Research statement

Publications and other supporting materials may be solicited later. The deadline for receipt of materials is December 1, 2016.

Contact Information

Cheryl Murphy
Department Administrator
Dept. of Linguistics
Boylston Hall 306
617-495-4006

Contact Email

Clmurphy@fas.harvard.edu

Equal Opportunity Employer

We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law.

Minimum Number of References Required

Maximum Number of References Allowed

Supplemental Questions

Required fields are indicated with an asterisk (*).

Applicant Documents

Required Documents

1.Curriculum Vitae

2.Cover Letter

3.Statement of Teaching Philosophy

4.Statement of Research

Optional Documents


https://academicpositions.harvard.edu/postings/7102

PhD Position in language acquisition and bilingualism , Lyon, France, deadline: until filled

FIRST WORDS ACQUISITION OF FRENCH-PORTUGUESE BILINGUAL CHILDREN LIVING IN FRANCE

Application deadline: until the position is filled

Applicant’s education

This PhD financial support is primarily intended for students who have a master’s degree in linguistics or in cognitive sciences (and preferably a background in language development). The candidate should demonstrate a strong interest in (typical or atypical) early language acquisition. Foreign applications are welcomed provided that candidates have a mastery of French.

Requirements

A Master’s degree in the field of linguistics or cognitive sciences; Mastery of French and Portuguese and a good level in English ; Knowledge in the field of language acquisition ; Experience in linguistic oriented software like Phon or Clan will be a plus ; Knowledge in statistics will also be a plus.

PhD information

ASLAN Dynamique Du Langage

Project description

WP3 « from the individual to interaction »

Application procedure

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

This email must include:

- A Curriculum Vitae listing degrees awarded, courses covered and marks obtained, publications and relevant experience;

- The candidate Master’s Thesis ;

- A motivation letter ;

- Reference letter(s).

Application deadline: until the position is filled

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

Dynamique Du Langage – UMR5596 CNRS – Université Lumière Lyon 2

Institut des Sciences de l’Homme

Calls for papers for events
CfP:Research Pilots CLARIAH, deadline: November 7, 2016

CLARIAH Call forResearch Pilots

https://gallery.mailchimp.com/4aa8a65873d3ffafe259b732d/images/45f63be7-a687-4287-8f28-5082e611f36b.png

url

http://www.clariah.nl/en/projects/research-pilots/the-call

CLARIAH-CORE launches a call for proposals for research pilots.

This call is open from MondaySeptember 5, 2016. The total budget for this call is limited toa maximum of € 700,000. A typical budget per project is € 60,000. A higherbudget is exceptionally possible (up to € 100,000), but requires specificjustification.

The CLARIAH-CORE project designs, constructs and exploits theNetherlands parts of the European CLARIN and DARIAH research infrastructures.It has filled this research infrastructure with a wide variety of CLARIAHcomponents, which include generic infrastructure services, data such asdatabases, textual resources and audio-visual resources, and softwareapplications and services that can be applied to these data for searching,analysis, enrichment, conversion, combining, visualization and other purposes.
See here for an indicative list of CLARIAHcomponents.

The aim of the research pilots is to test aspects of theinfrastructure and generate suggestions for improvements, as much as to answerthe substantive research questions. Research pilots therefore entail thecooperation of the groups and institutes that have built or make available therelevant part of the infrastructure.

CLARIAH-COREhas linguistics, social economic history and media studies as its coredisciplines, but applications for research pilots from other disciplines in thehumanities are strongly encouraged.

Submission deadline is Monday November 7, 2016 13:00 hours CET.

CfP: 40th GLOW colloquium, LUCL Leiden, March 14-18, 2017, deadline: 15 November 2016

Call for papers

The 40th GLOW colloquium will consists of a main colloquium(March 15th -17th), and three workshops (on March 14th).It will be organised and hosted

by the Leiden University Centre for Linguistics (https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics).

GLOW 40 URL: https://glow2017.wordpress.com

Invited speaker:Hagit Borer (Queen Mary, University of London)

The main conference has no specific theme, thereforescholars are invited to submit and present papers within all areas ofgenerative linguistics.

The three workshops to be held on March 14th havethe following themes.

Workshop I: Syntax-Phonology Interface: What does Phonologyneed to know about Syntax and vice versa

Invited speaker: Eullàlia Bonet (Universitat Autònoma deBarcelona)

Workshop II: Compositionality at the Interfaces

Invited speaker: Maribel Romero (Universitaet Konstanz)

Workshop III: Heritage Language Knowledge and Acquisition

Invitedspeaker : Silvina Montrul (University of Illinois, Urbana-Champaign)

GLOW 40 will also be complemented by two special workshops,one hosted by Meertens (on March 13th) and one by the University ofAmsterdam and Meertens (March 18th, by invitation only).

March 13th:

The Interface Within:what relationships hold between prosody and melody?

This workshop takes place at the Meertens Institute,Amsterdam.

March 18th:(invited speakers only)

What happened to government?Workshop on the occasion of the retirement of Hans Bennis

This workshop takes place at the University Library,Amsterdam.

Deadline for submission of abstracts: 15 November, 2016

All submissions should be via Easy Chair: https://easychair.org/conferences/?conf=glow40

All papers submitted for the GLOW-40 main colloquium as wellas the workshops on 14th of March should adhere strictly to thefollowing guidelines:

- Abstracts must not exceed two A4 pages in length(including data and references), have one inch (2.5 cm) margins on all sides,be set in Times New Roman with a font size no smaller than 12pt and single linespacing.

- Examples, tables, graphs, etcetera must be integrated intothe text of the abstract, rather than collected at the end.

- The abstract must be completely anonymous: nothing in theabstract, the title, or the name of the document should identify the author(s).

- At most two submissions per author, at most one of whichcan be single-authored.

- Authors may submit the same abstract to both the maincolloquium and one of the workshops, and it must be made clear what theauthors’ preference is should the abstract be accepted to both.

Only submissions inpdf-format will be accepted.

CfP: The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017, deadline: 30 November 2016

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

2-3 February, 2017

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticsis organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz and Imam Khomeini International University.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in either English or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field;knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study.Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

Top selected papers of the conference will be published as a book. However, all the received papers will be indexed in CIVILICA.

http://www.llld.ir/

CfP: Artificial Intelligence and Theorem Proving (AITP 2017), Austria, March 26-30, 2017, deadline: December 1, 2016

CALL FOR CONTRIBUTIONS

Artificial Intelligence and Theorem Proving,

AITP 2017

March26-30, 2017, Obergurgl, Austria

http://aitp-conference.org/2017

Deadline: December 1, 2016

https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2017

BACKGROUND

Large-scale semantic processing and strong computerassistance of mathematics and science is our inevitable future. Newcombinations of AI and reasoning methods and tools deployed over largemathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITPconference is the forum for discussing how to get there as soon as possible,and the force driving the progress towards that.

TOPICS

- AI andbig-data methods in theorem proving and mathematics.

- Collaborationbetween automated and interactive theorem proving.

- Common-sensereasoning and reasoning in science.

- Alignment andjoint processing of formal, semi-formal, and informal

libraries.

- Methods forlarge-scale computer understanding of mathematics and science.

- Combinationsof linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods.

SESSIONS

There will be several focused sessions on AI for ATP, ITPand mathematics, modern AI and big-data methods, and several sessions withcontributed talks.

The focused sessions will be based on invited talks anddiscussion oriented.

CONFIRMED PARTICIPANTS/SPEAKERS

Cameron Freer, Gamalon Labs

Georges Gonthier, INRIA Saclay

Thomas C. Hales, University of Pittsburgh John Harrison,Intel

Andreas Holmstrom

Cezary Kaliszyk, University of Innsbruck MichaelKohlhase, FAU Erlangen-Nurnberg Tim Rocktäschel, University College LondonStephan Schulz, DHBW Stuttgart Christian Szegedy, Google Josef Urban, CzechTechnical University Robert Veroff, University of New Mexico

CONTRIBUTED TALKS

We solicit contributed talks. Selection of those will bebased on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted witheasychair.cls.

Submission is via EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2017).

DATES

Submission deadline: December 1, 2016

Author notification: December 23, 2016

Conference registration: January 20, 2017 Camera-readyversions: February 1, 2017

Conference: March 26-30, 2017

POST-PROCEEDINGS

We will consider an open call for post-proceedings in anestablished series of conference proceedings (LIPIcs, EPiC, JMLR) or a journal(AICom, JAR, JAIR).

PROGRAM COMMITTEE

Jasmin Christian Blanchette, INRIA Nancy Ulrich Furbach,University of Koblenz Deyan Ginev, Jacobs University Bremen Thomas C. Hales(co-chair), University of Pittsburgh Sean Holden, University of CambridgeGeoffrey Irving, Google Cezary Kaliszyk (co-chair), University of InnsbruckJens Otten, University of Oslo Claudio Sacerdoti Coen, University of BolognaStephan Schulz (co-chair), DHBW Stuttgart Geoff Sutcliffe, University of MiamiJosef Urban (co-chair), Czech Technical University

LOCATION AND PRICE

The conference will take place from March 26 to March 30in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center

(http://www.uz-obergurgl.at/)of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located atan altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sportactivities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. Thetotal price for accommodation, food and registration for the four days will bearound 500 EUR.

ORGANIZERS

Cezary Kaliszyk and Josef Urban

CfP Workshop 'The Interface Within', Amsterdam, March 13, 2017, deadline: January 1, 2017

The Interface Within
What Relationships Hold between Prosody and Melody?

Dates: Workshop March 13, 2017. Deadline: January 1, 2017
Notification of acceptance: January 31, 2017 Submission of handouts/slides: March 1, 2017
Invited speakers: Harry van der Hulst; Violeta Martínez-Paricio, Shanti Ulfsbjornin
Location: Meertens Instituut, Amsterdam, the Netherlands.

Description
It has been long known that suprasegmental and segmental phonology are to a large extent separate domains, playing out differently in empirical domains such as language change and language acquisition, in their interaction with other modules (there is more mutual visibility between prosody and syntax, whereas segmental phonology seems to interface more clearly with phonetics). Also, in many frameworks, they are represented with different formal tools (e.g. metrical vs. autosegmental phonology).

At the same time, the two dimensions of phonology clearly sometimes interact, as in phenomena as diverse as vowel reduction, formation at foot boundaries, most phenomena related to sonority, etc. To the extent we can therefore break up the two into different ‘modules’ of grammar, they need to interface at some point.

What is the nature of this interface? Is it the traditional skeleton, under one of its guises (moras, x-slots, …)? Is there not really an interface and are there two sides of one coin? Is prosody merely a projection of segmental content?

We would like to promote a discussion on the insights of various approaches to this issue with respect to both (observational/descriptive/explanatory) adequacy and theoretical consistency/elegance. Hence, the following are among the questions we invite the participants to discuss:

• Which are the relevant empirical generalisations to be taken into account and how do theories fare with respect to these?
• Which is the most elegant theory and what does elegance mean in this domain?
• What are the consequences of the choice being made for theories of the interface with morphosyntax, language aquisition, language change, etc.?

Among the empirical battlefields on which to test the approaches just mentioned, (in)visibility could play a decisive role. E.g. what are the melodic properties that are relevant/visible to prosody? Why is it that stress cares about vowel height but not

about place (the difference between /i/ and /e/ is important but not the difference between /i/ and /u/)? Why is it that tone can easily see laryngeal features but hardly any other feature? And where, for that matter, does a phenomenon such as tone fall under this division?

Abstracts for 30 minutes talks (followed by 15 minutes of discussion) and/or posters should be submitted to Edoardo.Cavirani@meertens.knaw.nl before January 1, 2017. There is no page limit for the abstracts, although 500 page abstracts might have a slightly lower chance of being accepted. Please indicate if you have a preference for a handout or a poster, or don’t care.

We require all accepted speakers to submit an extended handout or slides to us before March 1, 2017, so that participants can prepare themselves for the discussion.

Organisers: Bert Botma (Leiden University), Edoardo Cavirani, Ben Hermans, Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam), Francesc Torres-Tamarit (CNRS)

This workshop is a GLOW Workshop. Please note that the GLOW Conference takes place in Leiden in the week immediately following March 13; the program includes a workshop on the phonology-syntax interface on March 14. See the conference website for details. The workshop we are proposing here takes place at the Meertens Institute, in Amsterdam. By locating this workshop at the Meertens Institute the Meertens-organizers want to inaugurate the institute’s new building.
The trip from Amsterdam to Leiden takes approximately 30 minutes by train.

CfP: WoLLIC 2017, London, UK, July 18-21, 2017, deadline: March 14, 2017

WoLLIC 2017

24th Workshop on Logic, Language, Information andComputation

July 18-21, 2017

University College London (UCL), London, UK

SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure andApplied Logics (IGPL)

The Association for Logic,Language and Information (FoLLI)

Association for SymbolicLogic (ASL)

European Association forTheoretical Computer Science (EATCS)

European Association forComputer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation(ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira deComputação (SBC)

Sociedade Brasileira deLógica (SBL)

ORGANISATION

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

School of ElectronicEngineering and Computer Science, Queen Mary College, London, UK

Centro de Informática,Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annualinternational forum on inter-disciplinary research involving formal logic,computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meetingincludes invited talks and tutorials as well as contributed papers. Thetwenty-fourth WoLLIC will be held at the School of Electronic Engineeringand Computer Science, Queen Mary College, London, UK, from July 18th to21st, 2017. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), theInterest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association forLogic, Language and Information (FoLLI), the European Association forTheoretical Computer Science (EATCS), the European Association for ComputerScience Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and theSociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION

Contributions are invited onall pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics.Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing andprogramming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof andbelief; proof mining, type theory, effective learnability; formalmethods in software and hardware development; logical approach to naturallanguage and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundationalaspects of information organization, search, flow, sharing, and protection;foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophicallogic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarlyexposition accessible to the non-specialist, including motivation, background,and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeXformat of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references andtechnical appendices. The paper's main results must not be published orsubmitted for publication in refereed venues, including journals and otherscientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented atthe meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically atthe WoLLIC 2017 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2017/instructions.html forinstructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar14, 2017, and the full paper by Mar 21, 2017 (firm date). Notifications areexpected by Apr 22, 2017, and final papers for the proceedings will be due byMay 6, 2017 (firm date).

PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC2017, including both invited and contributed papers, will be published inadvance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition,abstracts will be published in the Conference Report section of the LogicJournal of the IGPL, and selected contributions will be published as a specialpost-conference WoLLIC 2017 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS

Hazel Brickhurst (Bristol) (TBC)

OfraMagidor (Oxford University, UK)

Peter O'Hearn (UCL) (TBC)

Nicole Schweikardt (Humboldt) (TBC)

Fan Yang (Delft University, The Netherlands)

Boris Zilber (Oxford University, UK)

STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC2017 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant(deadline: May 1st, 2017). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html fordetails.

IMPORTANT DATES

Mar 14, 2017: Paper title andabstract deadline

Mar 21, 2017: Full paperdeadline

Apr 22, 2017: Authornotification

May 6, 2017: Final versiondeadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE

MatthiasBaaz (University of Technology, Vienna, Austria)

John Baldwin(University of Illinois at Chicago, USA)

Dana Bartozová(Universidade de São Paulo, Brazil)

Agata Ciabattoni(University of Technology, Vienna, Austria)

WalterDean (University of Warwick, UK)

Erich Grädel (RWTHAachen, Germany)

Volker Halbach(University of Oxford, UK)

Juliette Kennedy (Helsinki University, Finland)(Chair)

Dexter Kozen(Cornell University, USA)

Janos Makowsky(Technion - Israel Institute of Technology, Israel)

Larry Moss(indiana University, USA)

AlessandraPalmigiano (Delft University, The Netherlands)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK)

Sonja Smets(Amsterdam University, The Netherlands)

Asger Törnquist(Københavns Universitet, Denmark)

Rineke Verbrugge(University of Groningen, The Netherlands)

Andrés Villaveces(Universidad Nacional, Colombia)

Philip Welch(University of Bristol, UK)

STEERING COMMITTEE

Samson Abramksy, Johan vanBenthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, DanielLeivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria dePaiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen.

ORGANISING COMMITTEE

AlexandraSilva(Univ College London, UK) (Local co-chair)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK) (Local co-chair)

Paulo Oliva (Queen Mary, UK)

JamesBrotherston(Univ College London, UK)

Anjolina G. de Oliveira (U FedPernambuco)

Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco)(co-chair)

FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairsof the Organising Committee.

WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2017/

Extra
Call for project proposals: joint CLARIAH – Netherlands eScience Centre, deadline: 15 November 2016

AcceleratingScientific Discovery in the Arts and Humanities

CLARIAH and the NetherlandseScience Center invite researchers whose main area of expertise is in the Artsand Humanities to submit a proposal in this call.

Purpose

The purpose of thisCall for Proposals is to enable researchers working in the Arts and Humanitiesto address compute-intensive and/or data-driven problems within their researchand to contribute to a generic and sustainable eScience infrastructure.

When to apply

The deadline for themandatory proposal abstract is 15November 2016, 14:00 CET and the deadline for full proposalsis 16 December2016, 14:00 CET.

Information Event

To allow allinterested applicants to get acquainted with the approach and structure of theNetherlands eScience Center, the role of the eScience Research Engineers, withCLARIAH and with the technologies being implemented and applied by the eScienceCenter and CLARIAH, an information event will be organized at the eScienceCenter on 1 November2016, 13:30 - 16:30 (no registration required).

more information is on the CLARIAH-website

KEETJE HODSHON PRIJS 2017 voor Taalwetenschappen, deadline: 1 januari 2017

KEETJE HODSHON PRIJS 20187

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de J.C. Ruigrok Stichting een prijs van € 12.500,- beschikbaar stelt ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek. In het jaar 2017 zal de prijs bestemd zijn voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn. De prijs wordt toegekend aan één onderzoeker en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verzoekt hoogleraren, resp. andere ervaren deskundigen in de desbetreffende wetenschappen, aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de prijs. Deze aanbevelingen zullen worden beoordeeld door een Commissie van leden van de Maatschappij uit het overeenkomstige vakgebied. De aanbevelingen moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, resp. andere terzake deskundigen. Zij dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor toekenning van de prijs wordt gevraagd, alsmede een curriculum vitae, een lijst van publicaties van de aanbevolene en drie exemplaren van het proefschrift.

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 januari 2017.

De toekenning van de Keetje Hodshon Prijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na advies van bovengenoemde, door een bestuurslid van deze Maatschappij gepresideerde commissie.

Voor meer informatie over de Keetje Hodshon Prijs en andere prijzen beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting verwijzen we naar onze website www.khmw.nl

Prof. mr. A. Soeteman

secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs voor de Taalwetenschappen werd in 2013 toegekend aan Dr. S.A.M. Lestrade, in 2009 aan Mevr. Dr. S. Unsworth, in 2005 aan Dr. O.A. Crasborn, in 2001 aan Dr. C.H. Reintges, in 1997 aan Mevr. Dr. C.H.M. Kroon; de Prins Bernard Fonds Prijs in 1993 aan Mevr. Dr. I. Sluiter, in 1989 aan Dr. M.J. Moortgat, in 1985 aan Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld en in 1981 aan Dr. J. ´t Hart.