Reglement voor de LOT Populariseringsprijs voor taalwetenschap

De LOT-prijs voor popularisering van taalwetenschappelijk onderzoek in Nederland wordt uitgereikt sinds 1996. In 2017 is de opzet van de prijs herzien.

 1. De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft in 2019 een stimuleringsprijs uit. In 2020 looft LOT ofwel een stimuleringsprijs, ofwel een oeuvreprijs uit (te bepalen door het LOT-bestuur).
 2. De LOT Populariseringsprijs bedraagt zowel voor de stimuleringsprijs als voor de oeuvreprijs 1000 euro.
 3. Voor de stimuleringsprijs komen in aanmerking wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. Met een populariseringactiviteit wordt hier bedoeld: een activiteit waarmee een taalwetenschappelijk onderwerp onder de aandacht van een groter publiek komt. De stimuleringsprijs is primair gericht op nog niet gepubliceerde of gerealiseerde (digitale) plannen. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met 2 bijlagen: 1. financiële begroting 2. ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.
  1. Voor de oeuvreprijs komen taalkundigen, journalisten of publicisten in aanmerking die zich in de Nederlandse taal gedurende langere tijd buitengewoon hebben ingezet voor het publieke beeld van het vak. De genomineerde persoon moet in Nederland wonen dan wel werken.
  2. Wanneer het onduidelijk is of een ingezonden bijdrage of een voorgestelde prijswinnaar voldoet aan de voorwaarden, beslist het LOT-bestuur.
 1. LOT maakt de oproep voor de prijs bekend via de nieuwsbrief. Bij de bekendmaking wordt een inzendingstermijn vastgesteld. Voor de aanmoedigingsprijs dienen kandidaten zelf een plan in te dienen. Voor de oeuvreprijs kan iedere Nederlandse taalkundige een andere onderzoeker (niet zichzelf) kandideren. Juryleden mogen niet meedingen naar de prijs in het jaar waarin zij jurylid zijn.
 2. LOT benoemt een jury. De jury bestaat uit ten minste één gevestigde taalwetenschapper, een wetenschapscommunicator en iemand (bijv. de laatste prijswinnaar) die beide categorieën overstijgt. De jury werkt zonder last of ruggespraak. Zij bepaalt uiterlijk drie weken voor het Taalgala aan wie de prijs in dat jaar wordt toegekend, en ze wijst iemand uit eigen kring aan die de prijs overhandigt. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De uitspraak van de jury is bindend.
 3. De jury is niet gehouden de prijs uit te reiken: zij kan van uitreiking afzien, bijvoorbeeld bij gebrek aan inzendingen van voldoende kwaliteit.
 4. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de Grote Taaldag.
 5. Ten aanzien van zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het LOT-bestuur.